Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập toán giữa học kì 2 lớp 2

Được đăng lên bởi pucazeze-gmail-com
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 4787 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Đề cương ôn tập môn toán giữa học kì 2
Khối hai
-Phép nhân, chia trong bảng(2,3,4,5)
-Nhận biết 1/2,1/3,1/4,1/5.
-Giải bài toán bằng phép nhân hay phép chia.
-Nhận giạng, gọi đúng tên,tính độ dài đường gấp khúc,chu vi hình tam giác, tứ
giác.
Bài 1/ Tính nhẩm:
2x5 =
4x4 =
3x7=
5x9=
4x0=
30 : 3 =
15 : 3 =
16 : 2 =
45 : 5 =
3x1=
3x9=
4x9=
2x7=
3x8=
0x2=
36 : 4 =
15 : 5 =
18 : 2 =
50 : 5 =
5:1=
Bài 2/ Tính:
3 x 4 : 2 = ........................
15 : 5 x 7 = ......................
= ........................
= ......................
25 : 5 :1 = ........................
21 : 3 x 2 = ......................
= ........................
= ......................
Bài 3/ Nối các phép tính ở cột trái với mỗi dòng bên phải để được kết quả đúng
14 : 2

8

18 : 3

5

32 : 4

7

25 : 5

6

Bài 4/Điều dấu (>,<,=) vào ô trống:
3x4

5x3

30 : 5

2x3

18 : 3

2x4

4x6

3x6

3x5

4x3

30 : 5

50 : 5

15 : 3

2x6

4x6

3x6

Bài 5/ khoang vào chữ đặt trước câu trả lời đúng
a/ 3 x 8 = ?
A. 22
B. 23
C 24
b/ 35 : 5 = ?
A. 7
B. 8
C. 9
c/ 10 : 2 x 4 = ?
A. 14
B. 20
C. 16
d/ 3 x 4 x 1 = ?

A. 10
B. 11
C. 12
đ/ 9 : 3 : 1 = ?
A. 3
B. 4
C. 5
e/Có 24 bông hoa chia đều cho 3 bạn.Mỗi bạn có số bông hoa là :
A. 17 bông hoa
B. 8 bông hoa
C. 9 bông hoa
g/Có 45 viên phấn chia đều cho 5 bạn .Mỗi bạn có số viên phấn :
A. 7 viên phấn
B. 8 viên phấn
C. 9 viên phấn
h/ 15 giờ là mấy giờ
A. 1 giờ chiều
B. 2 giờ chiều
C. 3 giờ chiều
Bài 6/ Tìm x :
X:4=2
..................................
..................................
X:4=5
..................................
..................................
X:2=5
..................................
..................................
Bài 7/ Số tứ giác trong hình vẽ là :

X x 4 = 40
.................................
.................................
X x 5 = 25
.................................
.................................
X x 3 = 18
.................................
.................................
A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Bài 8/ Mỗi học sinh được mượn 5 quyển sách. Hỏi 4 học sinh được mượn bao
nhiêu quyển sách ?
Tóm tắt
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Bài giải
...................................................................................................................................
..................................................
Đề cương ôn tập môn toán giữa học kì 2
Khối hai
-Phép nhân, chia trong bảng(2,3,4,5)
-Nhận biết 1/2,1/3,1/4,1/5.
-Giải bài toán bằng phép nhân hay phép chia.
-Nhận giạng, gọi đúng tên,tính độ dài đường gấp khúc,chu vi hình tam giác, tứ
giác.
Bài 1/ Tính nhẩm:
2 x 5 = 4 x 4 = 3 x 7 = 5 x 9 = 4 x 0 =
30 : 3 = 15 : 3 = 16 : 2 = 45 : 5 = 3 x 1 =
3 x 9 = 4 x 9 = 2 x 7 = 3 x 8 = 0 x 2 =
36 : 4 = 15 : 5 = 18 : 2 = 50 : 5 = 5 : 1 =
Bài 2/ Tính:
3 x 4 : 2 = ........................ 15 : 5 x 7 = ......................
= ........................ = ......................
25 : 5 :1 = ........................ 21 : 3 x 2 = ......................
= ........................ = ......................
Bài 3/ Nối các phép tính ở cột trái với mỗi dòng bên phải để được kết quả đúng
Bài 4/Điều dấu (>,<,=) vào ô trống:
3 x 4 5 x 3 30 : 5 2 x 3
18 : 3 2 x 4 4 x 6 3 x 6
3 x 5 4 x 3 30 : 5 50 : 5
15 : 3 2 x 6 4 x 6 3 x 6
Bài 5/ khoang vào chữ đặt trước câu trả lời đúng
a/ 3 x 8 = ?
A. 22 B. 23 C 24
b/ 35 : 5 = ?
A. 7 B. 8 C. 9
c/ 10 : 2 x 4 = ?
A. 14 B. 20 C. 16
d/ 3 x 4 x 1 = ?
14 : 2
18 : 3
25 : 5
32 : 4
8
5
7
6
Ôn tập toán giữa học kì 2 lớp 2 - Trang 2
Ôn tập toán giữa học kì 2 lớp 2 - Người đăng: pucazeze-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Ôn tập toán giữa học kì 2 lớp 2 9 10 282