Ktl-icon-tai-lieu

ôn tập toán hkII

Được đăng lên bởi tohnynb
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1275 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường THPT An Lương Đông
Anh

Thầy: Lê

TRƯỜNG THPT AN LƯƠNG ĐÔNG

Giáo viên : LÊ ANH

1

Trường THPT An Lương Đông
Anh

Thầy: Lê

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II, MÔN TOÁN LỚP 11
NĂM HỌC 2012 - 2013
A. ĐẠI SỐ & GIẢI TÍCH
I. CÁC DẠNG BÀI TẬP THƯỜNG GẶP
CHƯƠNG IV : GIỚI HẠN
1/ Chứng minh dãy số (un) có giới hạn 0.
Phương pháp: - Vận dụng định lí: Nếu |un| ≤ vn, n và lim vn = 0 thì limun = 0
Sử dụng một số dãy số có giới hạn 0: lim

-

1
n

 0 , lim

1
1
 0 , lim 3  0 , lim q n  0 với |q| < 1
n
n

2/ Tìm giới hạn của dãy số, của hàm số.
- Các quy tắc tìm giới hạn vô cực của dãy số:
+) Nếu limun = + thì lim

-

1

un

0

limun

limvn = L

lim(unvn)



L >0





L<0





L >0





L<0



limun=L
L >0
L>0
L<0
L<0

limvn

Dấu của
vn

0

+
+
-

un
vn





lim

Các quy tắc tìm giới hạn vô cực của hàm số:

f  x    thì lim
+) Nếu xlim
x
x  x0
0

lim f ( x )

x x 0

+∞
-∞
+∞
- ∞

lim g ( x)

x x 0

L>0
L<0

1

f  x

0

lim f ( x ).g ( x )

lim f ( x ) lim g ( x) Dấu của

x x 0

x x 0

+∞
-∞
-∞
+∞

x x 0

L>0
0
L<0

g(x)
+
+
-

f ( x)
g ( x)
+∞
-∞
-∞
+∞

lim

x  x0

 0
; ;   ;0. ta phải khử các dạng vô định đó bằng cách: chia
 0
tử và mẫu cho n hoặc x mũ lớn nhất; phân tích tử hoặc mẫu thành nhân tử để đơn giản, nhân cả tử
và mẫu với một lượng liên hợp;…
Phương pháp chung:
- Sử dụng kết quả của đlí 2 và các giới hạn cơ bản sau:
1. lim C  C
(C = const)
-

Chú ý khi gặp các dạng vô định:

x  x0

f ( x)  f ( x0 )
2. Nếu h/s f(x) x/đ tại điểm x0 thì xlim
 x0
3. lim

x  x0

1
0
xn

(với n > 0)
2

Trường THPT An Lương Đông
Anh
0 
- Khử dạng vô định ; ;    ; 0 x ∞
0 
Ghi chú:
* Nếu PT f(x) = 0 có nghiệm x0 thì f(x) = (x-x0).g(x)
* Liên hợp của biểu thức:
1. a  b là a  b
2. a  b là
3. 3 a  b là 3 a 2  3 a .b  b 2
Bài toán 1. Tính giới hạn của dãy sô:
Ví dụ: Tìm các giới hạn:
8n 2  3n
1/ lim
n2
3

4.

2/

a  b là



2n 2  3n  1
2/ lim
n 2  2

2
3/ lim n  1  n  1

Giải:
1/ lim 3

3

8n 2  3n
3
 lim 3 8   3 8  2
n2
n

3/

3

a b
a 2  3 a .b  b 2
 3n  4n  1
n
n
 2.4  2 



4/ lim 





Thầy: Lê

lim n  1  n 2  1  lim

2n
n 1  n  1
2

 lim

n

3 1
2  2
2n 2  3n  1
n
n  2  2
lim
 lim
2
n 2  2
1
1  2
n



4/ lim 


2
1
1
1  1 2
n
n

 1

n

 3
1
   1  
n
n

3  4 1
1
 4
 4

n
n
n  =lim
2
2.4  2 
1
2 
 2

3/ Tính tổng của cấp số nhân lùi vô hạn
u

1
Phương pháp giải: Sử dụng công thức: S  1  q ,| q | 1

Bài toán 2: Tính tổng của...
Trường THPT An Lương Đông Thầy: Lê
Anh
TRƯỜNG THPT AN LƯƠNG ĐÔNG
1
Giáo viên : LÊ ANH
ôn tập toán hkII - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ôn tập toán hkII - Người đăng: tohnynb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
ôn tập toán hkII 9 10 374