Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập tốt nghiệp môn chế biến khí

Được đăng lên bởi tuananhndt
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 3376 lần   |   Lượt tải: 9 lần
NỘI DUNG ễN BÀI TẬP
1.
2.
3.
4.

Tớnh khối lượng riờng của khớ
Tớnh hàm ẩm của khớ
Tớnh lượng chất chất hấp thụ/phụ
Tớnh lượng chất ức chế tạo thành hydrate

ĐỔI ĐƠN VỊ

Khớ thực và khớ lý tưởng
Khớ lý tưởng

Khớ thực

Điều kiện tiờu chuẩn-Hệ met

Điều kiện thường-Hệ met

Điều kiện tiờu chuẩn-Hệ Anh

Mối quan hệ giữa khối lượng phõn tử trung bỡnh của khớ và tỷ
trọng (tỷ trọng tương đối so với khụng khớ)

Dạng bài tõp 1
Dạng bài tõp 1
1. Tớnh khối lượng riờng của khớ
•

Sử dụng phương phỏp giản đồ Katz
Cỏc bước tiến hành:
a) Xỏc định nhiệt độ, ỏp suất tới hạn (Tc , Pc)
b) Xỏc định nhiệt độ và ỏp suất giả tới hạn theo định luật Kay
(Pc’ , Tc’)
c) Xỏc định cỏc đại lượng giả rỳt gọn (Pr’, Tr’ )
d) Xỏc đinh hệ số Z dựa vào giản đồ Katz
e) Tớnh tỷ trọng thực của khớ
Áp dụng trong trường hợp khớ tự nhiờn cú hàm lượng H2S và
CO2 tương đối thấp

Cụng thức

Giản đồ

Vớ dụ 1:

Các tính chất vật lý của Hydrocacbon và N2, CO2, H2S
Cấu
tử
C1
C2
C3
izo-C4
n-C4
izo-C5
n-C5
n-C6
n-C7
n-C8
n-C9
n-C10

Khối lư
ợng
phân tử

16,043
30,070
44,097
58,124
58,124
72,151
72,151
86,178
100,205
114,232
128,259
142,286

Nhiệt độ
tới hạn

zc

0,29
0,29
0,28
0,28
0,27
0,27
0,27
0,26
0,26
0,26
0,25
0,25

R

0

343
550
666
734
765
829
845
913
972
1024
1070
1112

K

191
305
370
408
425
460
470
507
540
569
595
618

áp suất
tới hạn
psi

666
707
617
528
551
491
489
437
397
361
332
305

MPa

EMR

Thừa số
acentric
ω

4,60
4,88
4,25
3,65
3,80
3,39
3,37
3,01
2,74
2,49
2,29
2,10

14,19
24,37
34,63
44,74
44,24
55,30
55,27
65,58
75,88
86,19
96,53
106,86

0,0104
0,0979
0,1522
0,1852
0,1995
0,2280
0,2514
0,2994
0,3494
0,3977
0,4445
0,4898

Bài tập 1
Xác định khối lượng riêng của propan ở áp suất 300 psi và
140OF.
• Đổi đơn vị:
• Tra bảng:

P = 300 psi = 2,068 MPa
T = 140OF = 599,67OR = 333,15 K
Tc = 370 K
Pc = 4,254 MPa

• Tính Tr và Pr:

T 333,15
Tr =
=
= 0,90
Tc
370
P 2,068
Pr =
=
= 0,49
Pc 4,254

Bài tập 2
• Tra giản đồ Katz
z = 0,70
• Tính ρ

Bài tập 3
Khí tự nhiên có thành phần như sau:
CH4

92,5 %

C2H6

4,0 %

C3H8

2,0 %

nC4H10

1,0 %

nC5H12

0,5 %

Xác định z và ρ của hỗn hợp khí ở P= 14,5 MPa và T= 57OC

• Đổi đơn vị: T = 57OC = (57 + 273) K = 330 K
P = 14,5 MPa
• Tra bảng xác định Pc và Tc của từng cấu tử
• Xác định Pc’ và Tc’ của hỗn hợp
• Tính Pr’ và Tr’ của hỗn hợp
• Từ giản đồ Katz xác định z
• Tính ρ

Tra bảng xác định Tc , Pc và MW của hỗn hợp
Xác định Tc’, Pc’ và MW’của hỗn hợp

Cấu tử

xi

Tc, K

Tc’

CH4

0,925

191

176,67

C 2H 6

0,040

305

C3H8

0,020

C4H10
...
NỘI DUNG ÔN BÀI TẬP
1. Tính khối lượng riêng của khí
2. Tính hàm ẩm của khí
3. Tính lượng chất chất hấp thụ/phụ
4. Tính lượng chất ức chế tạo thành hydrate
Ôn tập tốt nghiệp môn chế biến khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn tập tốt nghiệp môn chế biến khí - Người đăng: tuananhndt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
Ôn tập tốt nghiệp môn chế biến khí 9 10 974