Ktl-icon-tai-lieu

ôn tập vật lý

Được đăng lên bởi thuongmk
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 3024 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 1
BÀI 1. DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
1. Trong dao động điều hòa của chất điểm, chất điểm đổi chiều chuyển động khi
A. lực tác dụng đổi chiều.
B. lực tác dụng bằng không.
C. lực tác dụng có độ lớn cực đại.
D. lực tác dụng có độ lớn cực tiểu.
2. Một vật dao động điều hòa theo phương trình: x  Acos(t   ) . Vận tốc của vật tại thời
điểm t có biểu thức:
2
A. v  Acos(t   )
B. v  A cos(t   ) .
2
C. v   Asin(t   )
D. v   A sin(t   ) .
3. Một vật dao động điều hòa theo phương trình: x  Acos(t ) Gia tốc của vật tại thời điểm t
có biểu thức:
2
A. a  Acos(t   )
B. a  A cos(t   )
C. a  A sin t
D. a   A
4. Trong dao động điều hòa, giá trị cực đại của vận tốc là:

2

sin t

A. vm ax  A .
B. v m ax   A
C. v max  A
5. Trong dao động điều hòa, giá trị cực đại của gia tốc là:
2

D. v m ax   A
2

A. a m ax  A B. a m ax   A C. a m ax  A
D. a m ax   A
6. Chọn câu đúng khi nói về dao động điều hòa của một vật.
A. Li độ dao động điều hòa của vật biến thiên theo định luật hàm sin hoặc cosin theo thời
gian.
B. Tần số của dao động phụ thuộc vào cách kích thích dao động.
C. Ở vị trí biên, vận tốc của vật là cực đại.
D. Ở vị trí cân bằng, gia tốc của vật là cực đại.
7. Trong dao động điều hòa:
A. Vận tốc biến đổi điều hòa cùng pha với li độ.
2

2

B. B.Vận tốc biến đổi điều hòa sớm pha


so với li độ.
2

C. Vận tốc biến đổi điều hòa ngược pha với li độ.
D. Vận tốc biến đổi điều hòa chậm pha
8.
A.
B.
9.
A.
B.
C.


so với li độ.
2

Trong dao động điều hòa thì
quỹ đạo là một đoạn thẳng.
C. lực phục hồi là lực đàn hồi.
vận tốc biến thiên điều hòa.
D. gia tốc tỉ lệ thuận với thời gian.
Vận tốc trong dao động điều hòa
luôn luôn không đổi.
đạt giá trị cực đại khi đi qua vị trí cân bằng.
luôn luôn hướng về vị trí cân bằng và tỉ lệ với li độ.

D. biến đổi theo hàm cosin theo thời gian với chu kỳ
10.

T
2

Gia tốc của vật dao động điều hòa có giá trị bằng không khi:
Trang 1

A. vật ở vị trí có li độ cực đại.
C. vận tốc của vật cực tiểu.
B. vật ở vị trí có li độ bằng không.
D. vật ở vị trí có pha ban dao động cực đại.
11. Trong dao động điều hòa:
A. gia tốc biến đổi điều hòa cùng pha với li độ.
B. gia tốc biến đổi điều hòa sớm pha


so với li độ.
2

C. gia tốc biến đổi điều hòa ngược pha với li độ.
D. gia tốc biến đổi điều hòa chậm pha


so với li độ.
2

12. Trong dao động điều hòa:
A. gia tốc biến đổi điều hòa cùng pha với vận tốc.
B. gia tốc biến đổi điều hòa sớm pha


so với vận tốc.
2

C. gia tốc biến đổi...
Trang 1
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 1
BÀI 1. DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
1. Trong dao động điều hòa ca chất đim, chất điểm đổi chiu chuyển động khi
A. lực tác dụng đổi chiều. B. lực tác dụng bằng không.
C. lực tác dụng có độ lớn cực đại. D. lực tác dụng có độ lớn cực tiểu.
2. Một vật dao động điu hòa theo phương trình:
os( )x Ac t


. Vận tốc của vật tại thời
đim t có biểu thức:
A.
os( )v A c t

B.
2
os( )v A c t

.
C.
sin( )v A t
D.
2
sin( )v A t
.
3. Một vật dao động điều hòa theo phương trình:
os( )x Ac t
Gia tốc của vật tại thời điểm t
có biểu thức:
A.
os( )a A c t

B.
2
os( )a A c t

C.
sina A t

D.
4. Trong dao động điều hòa, giá trị cực đại của vận tốc là:
A.
Av
max
. B.
Av
2
max
C.
Av
max
D.
Av
2
max
5. Trong dao động điều hòa, giá trị cực đại của gia tốc là:
A.
Aa
max
B.
Aa
2
max
C.
Aa
max
D.
Aa
2
max
6. Chọn câu đúng khi nói v dao động điều hòa của một vật.
A. Li độ dao động điều hòa của vật biến thiên theo định luật hàm sin hoặc cosin theo thi
gian.
B. Tần số của dao động phụ thuộc vào cách kích tch dao động.
C. Ở vị trí biên, vận tốc của vật là cực đại.
D. Ở vị trín bằng, gia tốc của vật là cực đại.
7. Trong dao động điều hòa:
A. Vận tốc biến đổi điu hòa cùng pha với li độ.
B. B.Vận tốc biến đổi điều hòa sớm pha
2
so với li độ.
C. Vận tốc biến đổi điu hòa ngược pha với li độ.
D. Vận tốc biến đổi điều hòa chậm pha
2
so với li độ.
8. Trong dao động điều hòa t
A. quỹ đạo một đoạn thẳng. C. lực phục hồi là lực đàn hồi.
B. vận tốc biến thiên điều hòa. D. gia tốc tỉ l thuận với thời gian.
9. Vận tốc trong dao động điều hòa
A. luôn luôn không đổi.
B. đạt giá trị cực đại khi đi qua vị trí cân bằng.
C. luôn luôn hướng về vị trí cân bằng và tỉ lvới li độ.
D. biến đổi theo m cosin theo thời gian với chu k
2
T
10. Gia tốc của vật dao động điu hòa có giá trị bằng không khi:
ôn tập vật lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ôn tập vật lý - Người đăng: thuongmk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
ôn tập vật lý 9 10 556