Ktl-icon-tai-lieu

ôn tập xã hội học

Được đăng lên bởi vanphuong
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2282 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1/ Cách tiếp cận đối tượng nghiên cứu XHH
Có 3 cách tiếp cận:
+ về con người: cách tiếp cận này cho rằng đối tượng nghiên cức của XHH là hành
động XH của con người. Do vậy chúng ta chỉa cần chuẩn hóa hành động XH sẽ đạt được
sự thống nhất XH. Cách này cho ta thấy được hành động XH của các cá nhân trog các
tình huống XH cụ thể để chuẩn hóa nó , song không cho ta thấy chi phối XH đối với hành
động XH ntn
+ về xã hội: cách tiếp cận này cho rằng XH là một hệ thống thống nhất hành động
của các cá nhân. Do vậy chỉ cần hoàn thiện cơ cấu xã hội là sẽ đạt được sự thống nhất xh.
Cách này cho ta thấy được các chi phối xh đối với hành động như thế nào trong xh
+ tổng hợp cả xã hội và con người: cách này tiếp cận cho rằng hành động xh của cá
nhân có hai là hành vi và hoạt động xh. Do vậy chúng ta cần phải nghiên cứu cả hành vi
của con người và chi phối xã hội đối với hoạt động xã hội. Cách này cho ta thấy cả hai
mặt hành vi cá nhân và hoạt động xã hội.
2/Bất bình đẳng là sự không bình đẳng, sự không bằng nhau về các cơ hội hoặc lợi ích
đối với những cá nhân khác nhau trong một nhóm hoặc nhiều nhóm trong xã hội
Phân tầng xã hội là sự phân chia nhỏ xã hội thành các tầng lớp khác nhau về địa vị kinh
tế, địa vị chính trị, học vấn, kiểu dáng nhà ở, nơi cư trú, phong cách sinh hoạt, cách ứng
xử, sở thích nghệ thuật
Phân tầng xã hội và bất bình đẳng xã hội có mối quan hệ mật thiết. Bất bình đẳng là
nguyên nhân, phân tầng xã hội là kết quả. Sự không ngang nhau về mọi lĩnh vực giữa các
cá nhân trong xã hội dẫn đến cơ hội và lợi ích của các các nhân là không như nhau, từ đó
dẫn đến việc các cá nhân hay các nhóm xã hội có cùng chung lợi ích sẽ tập hợp lại thành
một nhóm. Nhiều nhóm có cơ hội và lợi ích khác nhau ra đời. Có nhóm lợi ích và cơ hội
nhiều, có nhóm thì ít, từ đó dẫn đến phân tầng xã hội
3/ Sự khác biệt giữa Marx và Weber về quan niệm phân tầng xã hội giai cấp.
1. Về nguồn gốc của giai cấp
Theo Karl Marx, quan hệ đối với tư liệu sản xuất ,quan hệ đối với quá trình sản xuất,
cũng như quan hệ đối với kết quả sản xuất là những tác động đến việc hình thành giai
cấp. Tức là nguồn gốc của giai cấp xuất phát từ các yếu tố kinh tế.
Còn theo Weber, các yếu tố về kinh tế không còn là yếu tố có vai trò duy nhất đối với sự
phân chia giai cấp và tầng lớp xã hội nữa. Mà sự phân chia giai cấp và tầng lớp xã hội
chịu sự tác động của hai yếu tố kinh tế và phi kinh tế.
2. Về khái niệm giai cấp
Marx xác định khái niệm giai cấp trong mối liên hệ với phương thức sản xuất và chế độ
sở hữu t...
1/ Cách tiếp cận đối tượng nghiên cứu XHH
Có 3 cách tiếp cận:
+ về con người: cách tiếp cận này cho rằng đối tượng nghiên cức của XHH là hành
động XH của con người. Do vậy chúng ta chỉa cần chuẩn hóa hành động XH sẽ đạt được
sự thống nhất XH. Cách này cho ta thấy được hành động XH của các cá nhân trog các
tình huống XH cụ thể để chuẩn hóa nó , song không cho ta thấy chi phối XH đối với hành
động XH ntn
+ về xã hội: cách tiếp cận này cho rằng XH là một hệ thống thống nhất hành động
của các cá nhân. Do vậy chỉ cần hoàn thiện cơ cấu xã hội là sẽ đạt được sự thống nhất xh.
Cách này cho ta thấy được các chi phối xh đối với hành động như thế nào trong xh
+ tổng hợp cả xã hội và con người: cách này tiếp cận cho rằng hành động xh của cá
nhân có hai là hành vi và hoạt động xh. Do vậy chúng ta cần phải nghiên cứu cả hành vi
của con người và chi phối xã hội đối với hoạt động xã hội. Cách này cho ta thấy cả hai
mặt hành vi cá nhân và hoạt động xã hội.
2/Bất bình đẳng là sự không bình đẳng, sự không bằng nhau về các cơ hội hoặc lợi ích
đối với những cá nhân khác nhau trong một nhóm hoặc nhiều nhóm trong xã hội
Phân tầng xã hội là sự phân chia nhỏ xã hội thành các tầng lớp khác nhau về địa vị kinh
tế, địa vị chính trị, học vấn, kiểu dáng nhà ở, nơi cư trú, phong cách sinh hoạt, cách ứng
xử, sở thích nghệ thuật
Phân tầng xã hội và bất bình đẳng xã hội có mối quan hệ mật thiết. Bất bình đẳng là
nguyên nhân, phân tầng xã hội là kết quả. Sự không ngang nhau về mọi lĩnh vực giữa các
cá nhân trong xã hội dẫn đến cơ hội và lợi ích của các các nhân là không như nhau, từ đó
dẫn đến việc các cá nhân hay các nhóm xã hội có cùng chung lợi ích sẽ tập hợp lại thành
một nhóm. Nhiều nhóm có cơ hội và lợi ích khác nhau ra đời. Có nhóm lợi ích và cơ hội
nhiều, có nhóm thì ít, từ đó dẫn đến phân tầng xã hội
3/ Sự khác biệt giữa Marx và Weber về quan niệm phân tầng xã hội giai cấp.
1. Về nguồn gốc của giai cấp
Theo Karl Marx, quan hệ đối với liệu sản xuất ,quan hệ đối với quá trình sản xuất,
cũng như quan hệ đối với kết quả sản xuất những tác động đến việc hình thành giai
cấp. Tức là nguồn gốc của giai cấp xuất phát từ các yếu tố kinh tế.
Còn theo Weber, các yếu tố về kinh tế không còn là yếu tố vai trò duy nhất đối với sự
phân chia giai cấp tầng lớp hội nữa. sự phân chia giai cấp tầng lớp hội
chịu sự tác động của hai yếu tố kinh tế và phi kinh tế.
2. Về khái niệm giai cấp
Marxc định khái niệm giai cấp trong mối liên hệ với phương thức sản xuất chế độ
sở hữu tư liệu sản xuất.
Weber quan niệm giai cấp là một tập hợp người có chung các cơ hội trong điều kiện kinh
tế thị trường. Trong đó, Weber phân tích hội sống kinh tế thị trường vai
trò quan trọng của hai yếu tố này trong việc hình thành, biến đổi giai cấp.
3. Về cấu trúc và phân loại giai cấp
Cả Marx Weber đều phân chia thành hai tình huống giai cấp chính. Hai giai cấp này
mang tính chất bất bình đẳng sâu sắc về kinh tế, chính trị, văn hóa, hội. Trong khi
ôn tập xã hội học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ôn tập xã hội học - Người đăng: vanphuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
ôn tập xã hội học 9 10 15