Ktl-icon-tai-lieu

ôn thi đại học

Được đăng lên bởi Khắc Hưng
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1081 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Höôùng daãn giaûi CDBT töø caùc ÑTQG Toaùn hoïc –

TÍCH PHAÂN

 Chuyeân ñeà 4:
 Vaán ñeà 1:

BIEÁN ÑOÅI VEÀ TOÅNG – HIEÄU CAÙC TÍCH PHAÂN CÔ BAÛN
A. PHÖÔNG PHAÙP GIAÛI
Söû duïng ba tích chaát sau ñeå bieán ñoåi tích phaân caàn tính thaønh toång – hieäu caùc
tích phaân cô baûn
1/

b

b

a

a

 k.f(x)dx  k  f(x)dx
b

c

b

a

a

c

2/

b

b

b

a

a

a

  f(x)  g(x)dx   f(x)dx   g(x)dx

3/  f(x)dx   f(x)dx   f(x)dx
BAÛNG NGUYEÂN HAØM CÔ BAÛN
Nguyeân haøm cuûa caùc haøm soá sô caáp

Nguyeân haøm cuûa caùc haøm soá hôïp
(u = u(x))

1.  dx  x  c;
2.  x dx 
3.



 kdx  kx  c

x1
 c, (  1)
 1

dx
 ln x  c
x

4.  ex dx  ex  c
5.  ax dx 

ax
 c (0  a  1)
ln a

1.  u u'dx 
2.

u1
 c ; (  1)
 1

u'

 u dx  ln u  c

3.  eu u'dx  eu  c
4.  au u'dx 

au
 c (0  a  1)
ln a

5.  u'cos udx  sin u  c

6.  cosxdx  sin x  c

6.  u'sin udx   cos u  c

7.  sin xdx   cosx  c

7.

 cos2 udx  tan u  c

8.

 sin2 u dx   cot u  c

8.
9.

dx

 cos2 x  tan x  c
dx

 sin2 x   cot x  c

10.  tan xdx   ln cosx  c
11.  cot xdx  ln sin x  c
124

u'

u'

9.  u'tan udx   ln cos u  c
10.  u'cot udx  ln sin u  c

TT Luyện Thi Đại Học VĨNH VIỄN

Ñaëc bieät: u(x) = ax + b;  f(x)dx  F(x)  c 
1.  (ax  b) dx 
2.

dx

1 (ax  b)1
c
a
 1

7.

1

 ax  b  a ln ax  b  c

dx

1

 cos2 (ax  b)  a tan(ax  b)  c

8.

1
3.  eax  b dx  eax  b
a
1
4.  axdx  ln x    c

1
5.  cos(ax  b)dx  sin(ax  b)  c
a
1
6.  sin(ax  b)dx   cos(ax  b)  c
a

1

 f(ax  b)dx  a F(ax  b)  c
dx

1
  cot(ax  b)  c
a
sin (ax  b)
2

1
ln cos(ax  b)  c
a
1
10. cot(ax  b)dx  ln sin(ax  b)  c
a
dx
1
xa
11.  2
 ln
c
2
2a
x
a
x a
9. tan(ax  b)dx 

B – ÑEÀ THI
Baøi 1: CAO ÑAÚNG KHOÁI A, B, D NAÊM 2011
Tính tích phaân I  

2

1

2x  1
dx
x(x  1)

Giaûi

I=

2

(x  1)  x
 x(x  1) dx =
1

2

 1

1

2

6

  x  1  x dx =  ln x(x  1)1  ln 2  ln3 .
1

Baøi 2: CAO ÑAÚNG KHOÁI A, B, D NAÊM 2010
1

2x  1
dx
x 1
0

Tính tích phaân: I  

Giaûi
1

1

1
2x  1
3 

dx =   2 
 dx =  2x  3ln x  1  0 = 2 – 3ln2.
x 1
x 1
0
0

I

Baøi 3: CAO ÑAÚNG GTVT III KHOÁI A NAÊM 2007
2

Tính caùc tích phaân sau: I  
1

x4  x3  3x2  2x  2
x2  x

dx

Giaûi
Chia töû cho maãu, ta ñöôïc:
125

Höôùng daãn giaûi CDBT töø caùc ÑTQG Toaùn hoïc –

x4  x3  3x2  2x  2

 x2  3 

2

x x
2

1
2

I    x2  3 
  dx 
x 1 x 
1

x2
2

x ...
Höôùng daãn giaûi CDBT töø caùc ÑTQG Toaùn hoïc
124
Chuyeân ñeà 4: TÍCH PHAÂN
Vaán ñeà 1:
BIEÁN ÑOÅI VEÀ TOÅNG HIEÄU CAÙC TÍCH PHAÂN CÔ BAÛN
A. PHÖÔNG PHAÙP GIAÛI
Söû duïng ba tích chaát sau ñeå bieán ñoåi tích phaân caàn tính thaønh toång hieäu caùc
tích phaân cô baûn
1/

bb
aa
k.f(x)dx k f(x)dx
2/
b b b
a a a
f(x) g(x) dx f(x)dx g(x)dx
3/

b c b
a a c
f(x)dx f(x)dx f(x)dx
BAÛNG NGUYEÂN HAØM CÔ BAÛN
Nguyeân haøm cuûa caùc haøm soá sô caáp
Nguyeân haøm cuûa caùc haøm soá hôïp
1.
2.


1
x
x dx c, ( 1)
1
3.

dx
ln x c
x
4.

xx
e dx e c
5.
x
x
a
a dx c (0 a 1)
lna
6.

cosxdx sinx c
7.
sinxdx cosx c
8.

2
dx
tanx c
cos x
9.
2
dx
cotx c
sin x
10.
tanxdx ln cosx c
11.

cotxdx ln sinx c
(u = u(x))
1.


1
u
u u'dx c ; ( 1)
1
2.

u'
dx ln u c
u
3.

uu
e u'dx e c
4.
u
u
a
a u'dx c (0 a 1)
lna
5.

u'cosudx sinu c
6.
u'sinudx cosu c
7.

2
u'
dx tanu c
cos u
8.
2
u'
dx cot u c
sin u
9.
u'tanudx ln cosu c
10.

u'cotudx ln sinu c
ôn thi đại học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ôn thi đại học - Người đăng: Khắc Hưng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
ôn thi đại học 9 10 807