Ktl-icon-tai-lieu

Ôn thi đại học 2015 chuyên đề hình học không gian

Được đăng lên bởi happyangels815
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 334 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Höôùng daãn giaûi CDBT töø caùc ÑTQG Toaùn hoïc –

 Chuyeân ñeà 8:

HÌNH HOÏC GIAÛI TÍCH TRONG KHOÂNG GIAN OXYZ
 Vaán ñeà 1:

MAËT PHAÚNG VAØ ÑÖÔØNG THAÚNG
A. PHÖÔNG PHAÙP GIAÛI
TOÏA ÑOÄ

1. u  (u1; u2 ; u3 )  u  u1 i  u2 j  u3 k
2. a  b  (a1 b1; a2  b2 ; a3  b3 )
3. a.b  a1b1  a2 b2  a3 b3
a a
a3 a1 a1 a2 
4. a, b   2 3 ;
;

 b2 b3 b b
b1 b2 
3 1


5. a  a12  a22  a32
a1  b1

6. a  b  a2  b2
a  b
3
 3

7. Cos(a, b) 

a.b
a.b

8. a cuø ng phöông b  a,b  0  a1 : a2 : a3  b1 : b2 : b3
9. a,b,c ñoà ng phaú ng  a,b  .c  0
1
10. Dieän tích tam giaùc: SABC   AB,AC
2
1
11. Theå tích töù dieän ABCD: VABCD   AB,AC AD
6
12. Theå tích hình hoäp ABCD.A'B'C'D': VABCD.ABCD  AB,AD AA
MAËT PHAÚNG
 Vectô phaùp tuyeán cuûa maët phaúng laø vectô khaùc vectô 0 vaø coù giaù vuoâng goùc
maët phaúng.
 Phöông trình toång quaùt: (): Ax + By + Cz + D = 0 ( A2  B2  C2  0 )
ñi qua M(x0 ; y 0 ; z 0 )

 () : 

coù vectô phaù p tuyeá n : n  (A;B;C)
 () : A(x  x0 )  B(y  y0 )  C(z  z0 ) = 0
231

Höôùng daãn giaûi CDBT töø caùc ÑTQG Toaùn hoïc –

 Maët phaúng chaén: () caét Ox, Oy, Oz laàn löôït A(a; 0; 0), B(0; b; 0), C(0; 0; c),
(a, b, c khaùc 0)
x y z
() :    1
a b c
 Maët phaúng ñaëc bieät: (Oxy): z = 0, (Oxz): y = 0, (Oyz): x = 0
ÑÖÔØNG THAÚNG
 Veùctô chæ phöông cuûa ñöôøng thaúng laø vectô khaùc vectô 0 vaø coù giaù cuøng
phöông vôùi ñöôøng thaúng.
ñi qua M (x 0 ; y 0 ; z 0 )

 d: 

coù vectô chæ phöông a  (a1; a2 ; a3 )
x  x0 y  y0 z  z0
Phöông trình tham soá :


vôù i (a1; a2 ; a3  0)
a1
a2
a3
y  0
x  0
x  0
 Ñöôøng thaúng ñaëc bieät: Ox : 
; Oy : 
; Oz 
z  0
z  0
y  0

B. ÑEÀ THI
Baøi 1: ÑAÏI HOÏC KHOÁI D NAÊM 2011
Trong khoâng gian vôùi heä toïa ñoä Oxyz , cho ñieåm A(1; 2; 3) vaø ñöôøng thaúng d:
x 1 y z  3
. Vieát phöông trình ñöôøng thaúng  ñi qua ñieåm A, vuoâng goùc vôùi
 
2
1
2
ñöôøng thaúng d vaø caét truïc Ox.
Giaûi


Goïi M laø giao ñieåm cuûa  vôùi truïc Ox  M(m; 0; 0)  AM = (m –1; –2; –3)



Veùctô chæ phöông cuûa d laø a = (2; 1; –2).



  d  AM  d  AM.a  0  2(m – 1) + 1(–2) –2(–3) = 0  m = –1.

Ñöôøng thaúng  ñi qua M vaø nhaän AM = (–2; –2; –3) laøm vectô chæ phöông
x 1 y  2 z  3
neân coù phöông trình:
.


d
2
2
3
P
x
Caùch 2.
O
  ñi qua A vaø caét truïc Ox neân  naèm treân maët
A



phaúng (P) ñi qua A vaø chöùa truïc Ox.
M




 ñi qua A vaø vuoâng goùc vôùi d neân  naèm treân maët

phaúng (Q) ñ...
Höôùng daãn giaûi CDBT töø caùc ÑTQG Toaùn hoïc
231
Chuyeân ñeà 8:
HÌNH HOÏC GIAÛI TÍCH TRONG KHOÂNG GIAN OXYZ
Vaán ñeà 1: MAËT PHAÚNG VAØ ÑÖÔØNG THAÚNG
A. PHÖÔNG PHAÙP GIAÛI
TOÏA ÑOÄ
1.
1 2 3 1 2 3
u (u ; u ; u ) u u i u j u k
2.
1 1 2 2 3 3
a b (a b ; a b ; a b )
3.
1 1 2 2 3 3
a.b a b a b a b
4.
31
12
23
23
31
12
aa
aa
aa
a,b ; ;
bb
bb
bb






5.
2 2 2
1 2 3
a a a a
6.
11
22
33
ab
a b a b
ab
7.
8.
1 2 3 1 2 3
a cuøng phöông b a,b 0 a :a :a b :b : b


9.



a,b,c ñoàng phaúng a,b .c 0
10. Dieän tích tam giaùc:


ABC
1
S AB,AC
2
11. Theå tích töù dieän ABCD:


ABCD
1
V AB,AC AD
6
12. Theå tích hình hoäp ABCD.A'B'C'D':
 


ABCD.A B C D
V AB,AD AA
MAËT PHAÚNG
Vectô phaùp tuyeán cuûa maët phaúng laø vectô khaùc vectô
0
vaø cgiaù vuoâng goùc
maët phaúng.
Phöông trình toång quaùt: (): Ax + By + Cz + D = 0 (
2 2 2
A B C 0
)
0 0 0
ñi qua M(x ; y ; z )
( ):
co ù vectô phaùp tuyeán : n (A;B;C)
0 0 0
( ):A(x x ) B(y y ) C(z z )
= 0
Ôn thi đại học 2015 chuyên đề hình học không gian - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn thi đại học 2015 chuyên đề hình học không gian - Người đăng: happyangels815
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
Ôn thi đại học 2015 chuyên đề hình học không gian 9 10 780