Ktl-icon-tai-lieu

Ôn Thi Đại Học Chuyên Đề Khảo sát Hàm Số

Được đăng lên bởi NguyenTu2501
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 491 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TTLT ĐH VĨNH VIỄN

 Chuyeân ñeà 1:

KHAÛO SAÙT HAØM SOÁ

 Vaán ñeà 1:

GIÔÙI HAÏN CUÛA HAØM SOÁ
A. PHÖÔNG PHAÙP GIAÛI
0 
; ;    ; .0 .
0 

1/ Moät soá daïng voâ ñònh thöôøng gaëp:

Chuù yù: Caùc tröôøng hôïp sau khoâng phaûi laø daïng voâ ñònh
(+) + (+) = +


 (+) – (–) = +

a
  (a  0)
0



 (–) + (–) = –

a
 0 (a  0)


 a.   (a  0)

2/ Khöû daïng voâ ñònh
 Haøm soá coù chöùa caên: Nhaân vaø chia vôùi bieáu thöùc lieân hôïp.
 Haøm soá coù chöùa löôïng giaùc: Bieán ñoåi ñeå söû duïng ba giôùi haïn quen thuoäc
sin x
1
x 0 x

tan x
1
x 0 x

,

lim

,

lim

lim

x 0

1  cos x
x

2



1
2

0
 Daïng voâ ñònh
khi x  a: Phaân tích töû soá vaø maãu soá ñeå coù (x – a) laøm
0
nhaân töû chung.

 Daïng voâ ñònh


: Ñaët soá haïng baäc cao nhaát cuûa töû soá vaø maãu soá laøm thöøa


soá chung.
 Daïng voâ ñònh    , .0 : Bieán ñoåi ñöa veà daïng

0

hoaëc .
0


B. ÑEÀ THI
Baøi 1:
Tìm giôùi haïn I  lim

x 0

x 1  3 x 1
.
x

Giaûi
Giôùi haïn I coù daïng voâ ñònh
Ta coù: I  lim

x 0

I1  lim

x 0

0
.
0

 x  1  1 3 x  1  1
x  1 1 1 3 x 1
= lim 
+

x 0 
x
x
x



x 1 1
 lim
x 0
x







x 1 1

x 1 1





x

x 1 1

3

Höôùng daãn giaûi CDBT töø caùc ÑTQG Toaùn hoïc –

 lim

x 0 x

I2  lim



3

x 11



x 1 1

1

 lim

x 1 1

x 0

x 1 1
 lim
x 0
x

1
2



 3 x  1  1  3  x  12  3 x  1  1

2


x  3  x  1  3 x  1  1


1 x 1
1
1
 lim
 lim

x 0  3
2
 x 0 3 x  1 2  3 x  1  1 3


x   x  1  3 x  1  1


1 1 5
Vaäy I = I1 + I2 =   .
2 3 6
x 0

Baøi 2: ÑEÀ DÖÏ BÒ 1
Tìm giôùi haïn I = lim

3

x 0

3x2  1  2x2  1
.
1  cos x

Giaûi
Giôùi haïn I coù daïng voâ ñònh


Ta coù I  lim

3



3x2  1  1 

x 0

I1  lim

x 0

3

0
.
0

2sin2

  lim 

2x2  1  1
x
2

3x2  1  1
2x2  1  1 


x
x 
x 0 
2sin2
2sin2

2
2 
3

3x2  1  1
3x2  1  1
 lim
2
x 0
x

  3 3x2  1  1
2 x 3
2
2sin2
2sin
3x

1



2
2 



2

 x 


1
6
 lim
.6  2    2
2
x 0 3
3
 3x2  1   3 3x2  1  1  sin x 



2



2

 x 


2x
1
4
 lim
4 2    2 .
 I2  lim
x 0
x

0
x
x
2
2
2x  1  1  sin 
2sin2  2x2  1  1
2

2

2

Vaäy I = I1 + I2 = 4.
Baøi 3: ÑEÀ DÖÏ BÒ 2
Tìm giôùi haïn L = lim

x 1

4

x6  6x  5

 x  12

.

TTLT ĐH VĨNH VIỄN

Giaûi
Giôùi haïn L coù daïng voâ ñònh
Ta coù L = lim

x6  6x  5

x1

= lim

 x  12

0
.
0

 lim

 x  1  x5  x4  x3  ...
TTLT ĐH VĨNH VIỄN
3
Chuyeân ñeà 1: KHAÛO SAÙT HAØM SOÁ
Vaán ñeà 1: GIÔÙI HAÏN CUÛA HAØM SOÁ
A. PHÖÔNG PHAÙP GIAÛI
1/ Moät soá daïng voâ ñònh thöôøng gaëp:
0
0
;
;
;
.0
.
Chuù yù: Caùc tröôøng hôïp sau khoâng phaûi laø daïng voâ ñònh
(+) + (+) = + (+) () = + () + () =
a
(a 0)
0
a
0 (a 0)
2/ Khöû daïng voâ ñònh
Haøm soá coù chöùa caên: Nhaân vaø chia vôùi bieáu thöùc lieân hôïp.
Haøm soá coù chöùa löôïng giaùc: Bieán ñoåi ñeå söû duïng ba giôùi haïn quen thuoäc
x0
sinx
lim 1
x
,
x0
tanx
lim 1
x
,
2
x0
1 cosx 1
lim
2
x
Daïng voâ ñònh
0
0
khi x a: Phaân tích û soá vaø maãu soá ñeå coù (x a) laøm
nhaân töû chung.
Daïng vñònh
: Ñaët soá haïng baäc cao nhaát cuûa töû soá vaø maãu soá laøm thöøa
soá chung.
Daïng voâ ñònh
,
.0
: Bieán ñoåi ñöa veà daïng
0
0
hoaëc
.
B. ÑEÀ THI
Baøi 1:
m giôùi haïn
3
x0
x 1 x 1
I lim
x
.
Giaûi
Giôùi haïn I coù daïng voâ ñònh
0
0
.
Ta coù:
3
x0
x 1 1 1 x 1
I lim
x
=
3
x0
x 1 1 x 1 1
lim +
xx




1
x 0 x 0
x 1 1 x 1 1
x 1 1
I lim lim
x
x x 1 1




Ôn Thi Đại Học Chuyên Đề Khảo sát Hàm Số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn Thi Đại Học Chuyên Đề Khảo sát Hàm Số - Người đăng: NguyenTu2501
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
Ôn Thi Đại Học Chuyên Đề Khảo sát Hàm Số 9 10 167