Ktl-icon-tai-lieu

Ôn thi đại học Kiến thức chuẩn

Được đăng lên bởi congtoan-87
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 583 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyªn ®Ò «n tËp vËt lý 12
Ch¬ng i. Dao ®éng c¬ häc

CHỦ ĐỂ 1. DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
I. TÓM TẮT LÍ THUYẾT
1. P.trình dao động :
x = Acos(t + )
2. Vận tốc tức thời :
v = -Asin(t + )
3. Gia tốc tức thời :
a = -2Acos(t + ) = -2x
r
a luôn hướng về vị trí cân bằng
4. Vật ở VTCB : x = 0; vMax = A; aMin = 0
Vật ở biên
: x = ±A; vMin = 0; aMax = 2A
v
a2
5. Hệ thức độc lập: A2  x 2  ( ) 2 ;
v 2  2   2 A2


1
6. Cơ năng: W  Wđ  Wt  m 2 A2
2
1
1
1
1
Wđ  mv 2  m 2 A2 sin 2 (t   )  Wsin 2 (t   ) Wt  m 2 x 2  m 2 A2 cos 2 (t   )  Wco s 2 (t   )
2
2
2
2
II. TỰ LUẬN
Dạng 1. Xác định các đại lượng từ phương trình dao động
Bài 1

Cho các phương trình dao động điều hòa sau. Xác định biên độ, tần số góc, chu kì, tần số, pha ban đầu của dao động.


a. x  5cos(4 t  )
6

a.

(cm)


d. x  10sin(5 t  )
(cm)
3
Cho các phương trình dao động điều hòa sau. Xác định biên độ, tần số góc, chu kì, tần số, pha ban đầu của dao động

c. x  5cos( t )
Bài 2


b. x  5cos(2 t  )
4

(cm)
(cm)

x  4 cos 5 t  4sin 5 t

(cm)

b. x  8sin 4 t  4sin(4 t 


) (cm)
4

Dạng 2. Tính li độ, vận tốc, gia tốc ở thời điểm t
Bài 3


Cho vật dao động điều hòa có phương trình: x  8cos(10 t  ) (cm). Tìm li độ, vận tốc, gia tốc tại thời điểm t = 0,1 s.
3


Cho vật dao động điều hòa có phương trình: x  5cos(2 t  ) (cm). Xác định trạng thái dao động ở thời điểm t = 0 s, t =
3
0,5 s. Tính vận tốc, gia tốc lớn nhất của vật.

Bài 4

Bài 5


Một vật dao động điều hòa có phương trình x  4 cos(10 t  ) (cm) . Tìm li độ và vận tốc của vật ở thời điểm t = 0,5 s
3


Một vật dao động điều hòa có phương trình x  4 cos(10 t  ) (cm) Hỏi gốc thời gian được chọn lúc vật có trạng thái
3
chuyển động như thế nào?
Bài 7 Một vật dao động điều hòa với phương trình x  6 cos 4 t (cm) . TÌm gia tốc của vật ở thời điểm t = 5 s.
Bài 6


Một vật dao động điều hòa có gia tốc biến đổi theo phương trình a  5cos(10t  ) (m/s 2 ) . Tính li độ của vật ở thời điểm
3
ban đầu

Bài 8

Bài 9

Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T = 0,5 s. Khi pha dao động bằng

 2  10 . Tính biên độ dao động của vật
Dạng 3. Liên hệ giữa x, v, a trong dao động điều hòa.
Trang 1/5

0913 04 06 89 - 0976 66 33 99


thì gia tốc của vật là a  8 m/s 2 . Lấy
4


Bài 10 Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình : x  10 cos(4 t  ) (cm). Tính tốc độ, gia tốc của chất điểm khi đi
6
qua vị trí có li độ x = -6 cm.
Bài 11 Một vât dao động điều hòa. Khi vật đi qua vị trí ...
Chuyªn ®Ò «n tËp vËt lý 12
Ch¬ng i. Dao ®éng c¬ häc
CHỦ ĐỂ 1. DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
I. TÓM TẮT LÍ THUYẾT
1. P.trình dao động : x = Acos(t + )
2. Vận tốc tức thời : v = -Asin(t + )
3. Gia tốc tức thời : a = -
2
Acos(t + ) = -
2
x
r
a
luôn hướng về vị trí cân bằng
4. Vật ở VTCB : x = 0; v
Max
= A; a
Min
= 0
Vật ở biên : x = ±A; v
Min
= 0; a
Max
=
2
A
5. Hệ thức độc lập:
2 2 2
( )
v
A x
;
2
2 2 2
2
a
v A
6. Cơ năng:
2 2
đ
1
W W W
2
t
m A
2 2 2 2 2
đ
1 1
W sin ( ) Wsin ( )
2 2
mv m A t t
2 2 2 2 2 2
1 1
W ( ) W s ( )
2 2
t
m x m A cos t co t
II. TỰ LUẬN
Dạng 1. Xác định các đại lượng từ phương trình dao động
Bài 1 Cho các phương trình dao động điều hòa sau. Xác định biên độ, tần số góc, chu kì, tần số, pha ban đầu của dao động.
a.
5cos(4 )
6
x t
(cm) b.
5cos(2 )
4
  x t
(cm)
c.
(cm) d.
10sin(5 )
3
x t
(cm)
Bài 2 Cho các phương trình dao động điều hòa sau. Xác định biên độ, tần số góc, chu kì, tần số, pha ban đầu của dao động
a.
4cos5 4sin 5 (cm) x t t
b.
8sin 4 4sin(4 ) (cm)
4
x t t
Dạng 2. Tính li độ, vận tốc, gia tốc ở thời điểm t
Bài 3 Cho vật dao động điều hòa có phương trình:
8cos(10 )
3
x t
(cm). Tìm li độ, vận tốc, gia tốc tại thời điểm t = 0,1 s.
Bài 4 Cho vật dao động điều hòa phương trình:
5cos(2 )
3
x t
(cm). Xác định trạng thái dao động thời điểm t = 0 s, t =
0,5 s. Tính vận tốc, gia tốc lớn nhất của vật.
Bài 5 Một vật dao động điều hòa có phương trình
4cos(10 ) (cm)
3
x t
. Tìm li độ và vận tốc của vật ở thời điểm t = 0,5 s
Bài 6 Một vật dao động điều hòa phương trình
4cos(10 ) (cm)
3
x t
Hỏi gốc thời gian được chọn lúc vật trạng thái
chuyển động như thế nào?
Bài 7 Một vật dao động điều hòa với phương trình
6cos 4 ( )x t cm
. TÌm gia tốc của vật ở thời điểm t = 5 s.
Bài 8 Một vật dao động điều hòa có gia tốc biến đổi theo phương trình
2
5cos(10 ) (m/s )
3
a t
. Tính li độ của vật thời điểm
ban đầu
Bài 9 Một chất điểm dao động điều a với chu T = 0,5 s. Khi pha dao động bằng
4
thì gia tốc của vật
2
8 m/s a
. Lấy
2
10
. Tính biên độ dao động của vật
Dạng 3. Liên hệ giữa x, v, a trong dao động điều hòa.
0913 04 06 89 - 0976 66 33 99
Trang 1/5
Ôn thi đại học Kiến thức chuẩn - Trang 2
Ôn thi đại học Kiến thức chuẩn - Người đăng: congtoan-87
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Ôn thi đại học Kiến thức chuẩn 9 10 947