Ktl-icon-tai-lieu

ôn thi đại học lý

Được đăng lên bởi shukuraido
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1178 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÍ QUYẾT GIẢI NHANH ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ

Năm 2010-2011

Chương I ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN
 Chuyển động của vật rắn quanh trục cố định , chiều quay không đổi
 Toạ độ góc 
( rad )
 Vận tốc góc 
(rad/s )
 Gia tốc góc 
(rad/ s 2 )
 Momen lực M  Fd  I
(N.m )
 Momen động lượng I
(kg m 2 )
1
 Động năng quay Wd  I 2
(J)
2
 Chuyển động quay đều :

 Vận tốc góc  
=hằng số
t
 Gia tốc  =0
 Góc quay được   t

 Số vòng quay được n 
2
 Toạ độ góc    0  t
 Phương trình dao động lực học M  Fd  I  0
 Chuyển động quay biến đổi đều :
 Vận tốc góc tức thời    0  t


Vận tốc góc trung bình



Gia tốc góc
  0
 
t
Góc quay được
1
   0 t  t 2
2



 

 tb 
a
R

  0
2

 

2
t2

( dùng khi  0  0)

 

M F .R

I
I

 2   20
1 2
  t ( dùng khi  0  0)
 
2
2
1
 Toạ độ góc
   0   0 t  t 2
2

 Số vòng quay n 
2
 Phường trình động lực học
L
M 
M  I
M  FR
t
 Định luật bảo toàn mômen động lượng
I 11  I 2 2
. Mômen quán tính của 1 số vật đồng chất và đối xứng : (có trục quay đi qua tâm )
 Chất điểm & Vành tròn (vành xe ) : I  mR 2
1
 Vật hình trụ (R.rọc , dĩa tròn … )
I  mR 2
2


Quả cầu I  2 mR 2
5

Sv:PHAN SỸ TÂN-ĐHDTĐN

-1-

sytandt@gmail.com

BÍ QUYẾT GIẢI NHANH ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ



I

Thanh dài

Năm 2010-2011

1
mR 2
12

1
 Chú ý : Thanh dài mà có trục đi qua 1 đầu thanh , vuông góc với thanh : I  mR 2
3
 Công thức tính Mômen quán tính của 1 vật đối với 1 trục  bất kì là : I   I G  md 2
( G: là khối tâm , d: k/cách từ khối tâm đến trục quay )
 Một số công thức khác :
1
1
 Động năng của 1 vật chuyến động lăn Wd  I 2  mv 2
2
2
(m2  m1 ) g
(m2  m1 ) g
 Gia tốc vật trong máy A-tút : a 

1
I
m2  m1  M m2  m1  2
2
R

Chương II
DAO ĐỘNG CƠ
I DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ




1 2 t


( với n là số dao động thực hiện trong thời gian t )
f
 n
Phương trình dao động x  A cos(t   )
Phương trình vận tốc v  A sin(t   )
- Khi đi từ vị trí cân bằng đến vị trí biên thì tốc độ giảm dần (cđ nhanh dần )
- Khi vật đi từ vị trí biên đến vị trí cân bằng thì tốc độ nhanh dần ( cđ nhanh dần )
- Tại vị trí cân bằng tốc độ cực đại v max  A
- Taị trí biên tốc độ bằng 0

- Vận tốc luôn sớm pha hơn li độ x 1 góc
2
Chu kì T 



- Công thức tính vận tốc độc lập với thời gian : v   A 2  x 2
Phương trình gia tốc a   2 A cos(t   )
- Khi đi từ vị trí cân bằng đến vị trí biên thì độ lớn gia tốc tăng dần
- Khi vật đi từ vị trí biên đến vị trí cân bằng ...
BÍ QUYẾT GIẢI NHANH ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ Năm 2010-2011
Sv:PHAN S
Ỹ TÂN-ĐHDTĐN - 1 -
Chương I ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN
Chuyển động của vật rắn quanh trục cố định , chiều quay không đổi
Toạ độ góc
( rad )
Vận tốc góc
(rad/s )
Gia tốc góc
(rad/
2
s )
Momen lực
IFdM
(N.m )
Momen động lượng I (kg
2
m )
Động năng quay
2
d
2
1
W
I ( J )
Chuyển động quay đều :
Vận tốc góc
t
=hằng số
Gia tốc
=0
Góc quay được
t
Số vòng quay được
2
n
Toạ độ góc t
0
Phương trình dao động lực học 0
IFdM
Chuyển động quay biến đổi đều :
Vận tốc góc tức thời t
0
Vận tốc góc trung bình
2
0
tb
Gia tốc góc
t
0
R
a
2
2
t
( dùng khi )0
0
I
RF
I
M .
Góc quay được
2
0
2
1
tt
2
2
1
t
( dùng khi )0
0
2
0
22
Toạ độ góc
0
2
0
2
1
tt
Số vòng quay
2
n
Phường trình động lực học
IM
FR
t
L
M
Định luật bảo toàn mômen động lượng
2211
II
. Mômen quán tính của 1 số vật đồng chất và đối xứng : (có trục quay đi qua tâm )
Chất điểm & Vành tròn (vành xe ) :
2
mRI
Vt hình trụ (R.rọc , dĩa tròn … )
2
2
1
mRI
Quả cầu
2
5
2
mRI
sytandt@gmail.com
ôn thi đại học lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ôn thi đại học lý - Người đăng: shukuraido
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
ôn thi đại học lý 9 10 644