Ktl-icon-tai-lieu

Ôn thi ĐH - Môn Hóa: Đề ôn số 7

Được đăng lên bởi leducanh
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 2480 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ñeà oân soá 7
Câu 1: Vị trí kim loại kiềm
a.Thuộc nhóm IA trong bảng HTTH
b. Thuộc nhóm IIA trong bảng HTTH
c. Thuộc nhóm IB trong bảng HTTH
d. Thuộc nhóm IIIA trong bảng HTTH
Câu 2: Một số đặc điểm về cấu tạo của nguyên tử kim loại là:
a.Bán kính tương đối lớn so với.
b. Số electron hoá trị ít (từ 1 đến 3) so với phi kim
c. Điện tích hạt nhân lớn
d. a và b đúng.
Câu 3: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của Na và Na+ tương ứng là:
a.3s1 và 3s2
b. 3s1 và 2p6
c. 2p6 và 3s1
d. 3p1 và 2p6
Câu 4: Ñem ñieän phaân dd NaCl, KCl ,coù 1 it phenolphthalein , thaáy:
a. dd khoâng maøu hoaù thaønh ñoû
b. dd khoâng maøu hoaù thaønh Xanh
c. dd luoân khoâng maøu

d. dd luoân coù maøu hoàng
Câu 5: Nhuùng thanh nhoâm coù khoái löôïng m gam vaøo dd hh: Fe(NO3)2,
Cu(NO3)2. Sau 1 thôøi gian laáy thanh nhoâm ra, thaáy coù khoái löôïng
baèng n ( n>m). Dung dòch sau chöùa cation:
a. Al3+

b. Al3+ vaø Cu2+

c. Al3+,Fe2+ vaø Cu2+

d. a, c ñeàu ñuùng

Câu 6:Trung hoaø 4,2 gam chaát beùo caàn 3 ml ddKOH 0,1 M .
Chæ soá axit cuûa chaát beùo ñoù baèng:
a. 3.

b. 4.

c.5

d. 6.

Câu 7: Khi cho kim loaïi kieàm vaøo dung dòch CuSO4 thì:
a.Kim loaïi kieàm phaûn öùng vôùi Cu2+
b.Kim loaïi kieàm phaûn öùng vôùi CuSO4 ñaåy kim loaïi Cu
ra khoûi dung dòch
c.Phaûn öùng ñoàng thôøi vôùi caû CuSO4 vaø nöôùc

1

d. Kim loaïi kieàm phaûn öùng vôùi nöôùc tröôùc cho kieàm, sau ñoù kieàm seõ
taùc duïng vôùi CuSO4

Câu 8: Tính chất hoá học chung của kim loại là:
a.Dễ bị khử
b. Dễ bị oxi hoá
c. Dễ tham gia phản ứng
d. Năng lượng ion hoá cao
Câu 9: Nhoâm ñöôïc ñieàu cheá baèng caùch:
a. Ñieän phaân dd AlCl3
b. Ñieän phaân noùng chaûy Al2O3
c. Ñieän phaân noùng chaûy AlCl3
d. Duøng caùcbon khöû Al2O3 ôû nhieät ñoä cao

Câu 10: Dựa vào dãy điện hoá, ta nhận thấy:
a.Kali dễ bị oxi hoá nhất.
b. ion K+ dễ bị khử nhất
c. Au3+ có tính oxi hoá mạnh nhất.
d. a và c đúng.
Câu 11: Coù 5 dung dòch ñöïng trong caùc loï maát nhaõn : Ba(NO3)2, NH4NO3,
NH4-HSO4, NaOH, K2CO3. Chæ duøng quyø tím ta nhaän bieát ñöôïc:
a. 2 dung dòch

b. 3 dung dòch

c.4 dung dòch

d. 5 dung dòch

Câu 12: Trong phaân töû anilin, nhoùm –NH2 aûnh höôûng ñeán voøng benzen
theá naøo :
a. Laøm taêng maät ñoä electron cuûa nhaân benzen
b. Laøm giaûm maät ñoä electron cuûa nhaân benzen
c. Khoâng aûnh höôûng
d. Taát caû ñeàu sai

Câu 13: Cho (A) chöùa C, H, O taùc duïng vôùi vôùi 240 ml dd MOH 1M thì pöù
xaûy ra vöa ñuû. Coâ caïn dung dòch sau phaûn öùng thu ñöôïc phaàn
hôùi chæ coù nöôùc vaø phaàn raén chöùa muoái. Ñoát heát muoái , thu ñöôïc
H20 ,...
Ñeà oân soá 7
Câu 1: V trí kim loi kim
a.Thuc nhóm IA trong bng HTTH
b. Thuc nhóm IIA trong bng HTTH
c. Thuc nhóm IB trong bng HTTH
d. Thuc nhóm IIIA trong bng HTTH
Câu 2:
Mt s đặc đim v cu to ca nguyên t kim loi là:
a.Bán kính tương đối ln so vi.
b. S electron hoá tr ít (t 1 đến 3) so vi phi kim
c. Đin tích ht nhân ln
d. a và b đúng.
Câu 3: Cu hình electron lp ngoài cùng ca Na và Na
+
tương ng là:
a.3s
1
và 3s
2
b. 3s
1
và 2p
6
c. 2p
6
và 3s
1
d. 3p
1
và 2p
6
Câu 4: Ñem ñieän phaân dd NaCl, KCl ,coù 1 it phenolphthalein , thaáy:
a. dd khoâng maøu hoaù thaønh ñoû
b. dd khoâng maøu hoaù thaønh Xanh
c. dd luoân khoâng maøu
d. dd luoân coù maøu hoàng
Câu 5: Nhuùng thanh nhoâm coù khoái löôïng m gam vaøo dd hh: Fe(NO
3
)
2
,
Cu(NO
3
)
2
. Sau 1 thôøi gian laáy thanh nhoâm ra, thaáy coù khoái löôïng
baèng n ( n>m). Dung dòch sau chöùa cation:
a. Al
3+
b. Al
3+
vaø Cu
2+
c. Al
3+
,
Fe
2+
vaø Cu
2+
d. a, c ñeàu ñuùng
Câu 6:Trung hoaø 4,2 gam chaát beùo caàn 3 ml ddKOH 0,1 M .
Chæ soá axit cuûa chaát beùo ñoù baèng:
a. 3. b. 4. c.5 d. 6.
Câu 7: Khi cho kim loaïi kieàm vaøo dung dòch CuSO
4
thì:
a.Kim loaïi kieàm phaûn öùng vôùi Cu
2+
b.Kim loaïi kieàm phaûn öùng vôùi CuSO
4
ñaåy kim loaïi Cu
ra khoûi dung dòch
c.Phaûn öùng ñoàng thôøi vôùi caû CuSO
4
vaø nöôùc
1
Ôn thi ĐH - Môn Hóa: Đề ôn số 7 - Trang 2
Ôn thi ĐH - Môn Hóa: Đề ôn số 7 - Người đăng: leducanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Ôn thi ĐH - Môn Hóa: Đề ôn số 7 9 10 343