Ktl-icon-tai-lieu

Ôn THI HK1

Được đăng lên bởi thaoanhxinh30
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 362 lần   |   Lượt tải: 1 lần
25 ĐỀ ÔN LUYỆN HỌC SINH GIỎI LỚP 2( MÔN TOÁN)
ĐỀ SỐ 1:

Bµi 1: (4®) a).ViÕt c¸c sè cã 2 ch÷ sè mµ ch÷ sè hµng ®¬n vÞ lµ 4:
.....................................................................................................................
b)TÝnh tæng cña sè lín nhÊt vµ sè bÐ nhÊt trong c¸c sè võa viÕt:
.....................................................................................................................
c)ViÕt tiÕp 3 sè vµo d·y:
19, 16, 13, ......., ........., .........
Bµi 2: ( 4®)
a) Sè bÐ nhÊt cã 3 ch÷ sè kh¸c nhau lµ: ...............
b) §iÒn sè thÝch hîp vµo « trèng:
6+
= 25
80 = 569

+

= 92

Bµi 3: (3®)
a. Em häc bµi lóc 7 giê tèi.Lóc ®ã lµ ..................giê trong ngµy.
b.Mét th¸ng nµo ®ã cã ngµy chñ nhËt lµ 17.VËy ngµy chñ nhËt ®Çu tiªn cña th¸ng
®ã lµ ngµy..............
Bµi 4:(3®): An vµ B×nh chia nhau 18 nh·n vë.An lÊy sè nh·n vë nhiÒu h¬n B×nh vµ
sè nh·n vë cña An nhá h¬n 11.VËy An ®· lÊy
nh·n vë
B×nh ®· lÊy

nh·n vë

Bµi 5 : (4®): Lan vµ Hµ ®i c©u c¸.Lan c©u ®îc sè c¸ b»ng sè liÒn sau sè bÐ nhÊt
cã1 ch÷ sè. Tæng sè c¸ cña hai b¹n lµ sè lín nhÊt cã 1 ch÷ sè. Hái mçi b¹n c©u ®îc
mÊy con c¸?
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................
Bµi 6 : (2®) KÎ thªm 3 ®o¹n th¼ng ®Ó h×nh vÏ cã thªm 4 h×nh tam gi¸c.

ĐỀ SỐ 2:
Bµi 1: (2 ®iÓm)
- Víi 3 ch÷ sè 4, 0, 6. ViÕt tÊt c¶ c¸c sè cã 2 ch÷ sè
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
1

- ViÕt tÊt c¶ c¸c sè cã 2 ch÷ sè mµ ch÷ sè hµng chôc kÐm ch÷ sè hµng ®¬n vÞ lµ 2
.........................................
25 ĐỀ ÔN LUYỆN HỌC SINH GIỎI LỚP 2( MÔN TOÁN)
ĐỀ SỐ 1:
Bµi 1: (4®) a).ViÕt c¸c sè cã 2 ch÷ sè mµ ch÷ sè hµng ®¬n vÞ lµ 4:
.....................................................................................................................
b)TÝnh tæng cña sè lín nhÊt vµ sè bÐ nhÊt trong c¸c sè võa viÕt:
.....................................................................................................................
c)ViÕt tiÕp 3 sè vµo d·y:
19, 16, 13, ......., ........., .........
Bµi 2: ( 4®)
a) Sè bÐ nhÊt cã 3 ch÷ sè kh¸c nhau lµ: ...............
b) §iÒn sè thÝch hîp vµo « trèng:
6 + = 25 80 - = 5 6 -
9 + = 92
Bµi 3: (3®)
a. Em häc bµi lóc 7 giê tèi.Lóc ®ã lµ ..................giê trong ngµy.
b.Mét th¸ng nµo ®ã cã ngµy chñ nhËt lµ 17.VËy ngµy chñ nhËt ®Çu tiªn cña th¸ng
®ã lµ ngµy..............
Bµi 4:(3®): An vµ B×nh chia nhau 18 nh·n vë.An lÊy sè nh·n vë nhiÒu h¬n B×nh vµ
sè nh·n vë cña An nhá h¬n 11.VËy An ®· lÊy nh·n vë
B×nh ®· lÊy nh·n vë
Bµi 5 : (4®): Lan vµ Hµ ®i c©u c¸.Lan c©u ®îc sè c¸ b»ng sè liÒn sau sè bÐ nhÊt
cã1 ch÷ sè. Tæng sè c¸ cña hai b¹n lµ sè lín nhÊt cã 1 ch÷ sè. Hái mçi b¹n c©u ®îc
mÊy con c¸?
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................
Bµi 6 : (2®) KÎ thªm 3 ®o¹n th¼ng ®Ó h×nh vÏ cã thªm 4 h×nh tam gi¸c.
ĐỀ SỐ 2:
Bµi 1: (2 ®iÓm)
- Víi 3 ch÷ sè 4, 0, 6. ViÕt tÊt c¶ c¸c sè cã 2 ch÷ sè
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
1
Ôn THI HK1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn THI HK1 - Người đăng: thaoanhxinh30
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Ôn THI HK1 9 10 633