Ktl-icon-tai-lieu

Ôn Thi HSG Hoá

Được đăng lên bởi Quỳnh Spaß
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1502 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1

LƯU HÀNH NỘI BỘ

DẠNG 1: CÂU HỎI ĐIỀU CHẾ
A. SƠ ĐỒ PHẢN ỨNG
Câu 1: Viết phương trình phản ứng hoàn thành sơ đồ sau:
1)
Ca
CaO
Ca(OH)2
CaCO3
Ca(HCO3)2
CaCO3
2)
FeCl2
FeSO4
Fe(NO3)2
Fe(OH)2
Fe
Fe2O3
FeCl3
Fe2(SO4)3
Fe(NO3)3
Fe(OH)3
* Phương trình khó:
- Chuyển muối clorua  muối sunfat: cần dùng Ag2SO4 để tạo kết tủa AgCl.
- Chuyển muối sắt (II)  muối sắt (III): dùng chất oxi hoá (O2, KMnO4,…)
Ví dụ: 10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4  5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O
4Fe(NO3)2 + O2 + 4HNO3  4Fe(NO3)3 + 2H2O
- Chuyển muối Fe(III)  Fe(II): dùng chất khử là kim loại (Fe, Cu,...)
Ví dụ: Fe2(SO4)3 + Fe  3FeSO4
2Fe(NO3)3 + Cu  2Fe(NO3)2 + Cu(NO3)2
SO3 
H2SO4
3)
FeS
SO2
SO2
2 
NaHSO
Na2SO3
3 
NaH2PO4
4)

P

P2O5

H3PO4

CaCl
2

Na2HPO4
Na3PO4

* Phương trình khó:
- 2K3PO4 + H3PO4  3K3HPO4
- K2HPO4 + H3PO4  2KH2PO4
5)

Zn

Zn(NO3)2

ZnO

Na2ZnO2

CO2

KHCO3

ZnCO3

* Phương trình khó:
- ZnO + 2NaOH  Na2ZnO2 + H2O
- KHCO3 + Ca(OH)2  CaCO3 + KOH + H2O
o
 + X ,t
A
6)

7)
8)

A 
 + Y ,t

o

Fe 
 B

D
 E

o
A
 + Z ,t
CaCl2  Ca  Ca(OH)2  CaCO3 €


Clorua vôi Ca(NO3)2
KMnO4  Cl2  nước Javen  Cl2


CaCO3

G

Ca(HCO3)2

2

NaClO3  O2
Al2O3 (2)


(1)

9)

Al

(12)

(8)

Al2(SO4)3
(11)

(9)

(3)

AlCl3 
Al(NO3)3 (10)
Câu 2: Hãy tìm 2 chất vô cơ thoả mãn chất R trong sơ đồ sau:
A
B
C
R
R
R
R
X
Y
Z
Câu 3: Xác định các chất theo sơ đồ biến hoá sau:
A1
A2
A3
A4
A
A
A
A
B1
B2
B3
B4
Câu 4: Hoàn thành các phản ứng sau:

 (5)E F
X+A
(1)
X+B

(2)

X+D

E
(7)

F

I

 (8)

 K

L
(9)

H  BaSO 4

NaAlO2

(7)

Al2O3

(6)

A

Fe

(3)

X+C


 (6)G
 H

Al(OH)3

(4)
(5)

(4)

M

 (10)

 X

G
(11)

H

B. ĐIỀN CHẤT VÀ HOÀN THÀNH PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG
Câu 1: Bổ túc các phản ứng sau:
o
o
FeS2 + O2  t
A + B
J  t
B + D
o
A + H2S  C  + D
B + L  t
E + D
C + E F
F + HCl  G + H2S 
G + NaOH  H  + I
H + O2 + D  J 
Câu 2: Xác định chất và hoàn thành các phương trình phản ứng:
FeS + A  B (khí) + C
B + CuSO4  D  (đen) + E
B + F  G  vàng + H
C + J (khí)  L
L + KI  C + M + N
Câu 3: Chọn các chất thích hợp để hoàn chỉnh các PTPƯ sau:
o
a) X1 + X2 t
Cl2 + MnCl2 + KCl + H2O

b) X3 + X4 + X5
HCl + H2SO4
c) A1 + A2 (dư)  SO2 + H2O
d) Ca(X)2 + Ca(Y)2  Ca3(PO4)2 + H2O
e) D1 + D2 + D3  Cl2 + MnSO4 + K2SO4 + Na2SO4 + H2O
f) KHCO3 + Ca(OH)2 dư  G1 + G2 + G3
g) Al2O3 + KHSO4  L1 + L2 + L3
Câu 4: Xác định công thức ứng với các chữ cái sau. Hoàn thành PTPƯ:
a) X1 + X2  BaCO3 + CaCO3 + H2O
b) X3 + X4  C...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn Thi HSG Hoá - Người đăng: Quỳnh Spaß
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Ôn Thi HSG Hoá 9 10 451