Ktl-icon-tai-lieu

ôn thi hsg lớp 10

Được đăng lên bởi Khánh Khờ Khạo
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 552 lần   |   Lượt tải: 4 lần
BÀI TẬP NGÀY 9-10-2013
Câu 1 (Xem thêm bài tập 2.38, SBT Hình học 11, trang 78). Cho hình chóp S.ABC, điểm O thuộc miền trong ∆ABC. Qua
O vẽ các đường thẳng song song với SA, SB, SC lần lượt cắt các mặt phẳng (SBC), (SCA), (SAB) tại A , B , C . Nêu cách
OA
OB
OC
dựng các điểm A , B , C và chứng minh khi O di động trên miền trong ∆ABC thì tổng
+
+
không đổi. Tìm
SA
SB
SC
vị trí điểm O để tích OA .OB .OC lớn nhất.
Câu 2 (Đề thi HSG BN 2011-2012). Cho tứ diện ABCD có AB.AC.AD = 54324 và O là điểm thuộc miền trong ∆BCD.
Các đường thẳng qua O song song với AB, AC, AD lần lượt cắt các mặt phẳng (ACD), (ABD), (ABC) tại B , C , D . Chứng
minh rằng OB .OC .OD ≤ 2012.
Câu 3 (Xem bài tập 2, SBT Hình học 12, trang 143). Cho tứ diện ABCD có AB = CD = a, AC = BD = b, AD = BC = c.
1. Tính góc và khoảng cách giữa các cặp đường thẳng AB và CD, AC và BD, AD và BC. Tính thể tích khối tứ diện ABCD.
2. Gọi G là trọng tâm tứ diện ABCD. Chứng minh G là tâm mặt cầu ngoại tiếp và mặt cầu nội tiếp tứ diện ABCD. Tính
bán kính các mặt cầu đó theo a, b, c.
Câu 4 (Đề thi HSG BN 2000-2001 lớp 11). Cho khối chóp S.ABC có SA = 1cm, SB = 2cm, SC = 3cm và thể tích V = 1cm3 .
Chứng minh SA, SB, SC đôi một vuông góc và ABC là tam giác nhọn. Tính d(S, (ABC)).
Câu 5. Cho hình chóp S.ABC.
SB
SC
SA
+
+
= 6. Chứng
1. Một mặt phẳng (P ) cắt các đoạn thẳng SA, SB, SC lần lượt tại A1 , B1 , C1 thỏa mãn
SA1
SB1
SC1
minh (P ) luôn đi qua một điểm cố định.
SB
SC
SA
+
+
= 8. Chứng
2. Một mặt phẳng (Q) cắt các đoạn thẳng SA, SB, SC lần lượt tại A2 , B2 , C2 thỏa mãn 2
SA2
SB2
SC2
minh (Q) luôn đi qua một điểm cố định.
Câu 6 (Xem lại vở phụ đạo Toán 11). Cho tứ diện đều ABCD cạnh a. Gọi I, J là trọng tâm của ∆ABC, ∆DBC tương
ứng. Mặt phẳng (α) đi qua IJ và cắt các cạnh AB, AC, DC, DB lần lượt tại M, N, P, Q.
1. Chứng minh ba đường thẳng M N, P Q, BC đồng quy. Tứ giác M N P Q là hình gì?
3a
4a
≤x+y ≤
.
2. Đặt x = AM, y = AN. Chứng minh a(x + y) = 3xy và
3
2
3. Đặt b = x + y. Tính diện tích tứ giác M N P Q theo a và b.
Câu 7 (Đề thi HSG BN 2012-2013). Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng 1. Gọi M, N là hai điểm thay
đổi, lần lượt thuộc các cạnh AB, DC tương ứng, sao cho (SM N ) ⊥ (ABC) . Đặt x = AM, y = AN. Chứng minh x + y = 3xy
và tìm x, y để ∆SM N có diện tích lớn nhất, nhỏ nhất.
Câu 8. Cho tứ diện OAM N có AOM = AON = M ON = 600 , OA = a, OM = x, ON = y. Chứng minh rằng điều kiện cần
và đủ để tam giác AM N vuông tại A là a(x + y) − xy = 2a2 .
Câu 9. Cho tứ diện OABC có OA, OB, OC đôi một vuô...
BÀI TẬP NGÀY 9-10-2013
Câu 1 (Xem thêm bài tập 2.38, SBT Hình học 11, trang 78). Cho hình chóp S.ABC, điểm O thuộc miền trong ABC. Qua
O v các đường thẳng song song với SA, SB, SC lần lượt cắt các mặt phẳng (SBC), (SCA), (SAB) tại A
, B
, C
. Nêu cách
dựng các điểm A
, B
, C
và chứng minh khi O di động trên miền trong ABC thì tổng
OA
SA
+
OB
SB
+
OC
SC
không đổi. Tìm
vị trí điểm O để tích OA
.OB
.OC
lớn nhất.
Câu 2 (Đề thi HSG BN 2011-2012). Cho tứ diện ABCD AB.AC.AD = 54324 và O điểm thuộc miền trong BCD.
Các đường thẳng qua O song song với AB, AC, AD lần lượt cắt các mặt phẳng (ACD), (ABD), (ABC) tại B
, C
, D
. Chứng
minh rằng OB
.OC
.OD
2012.
Câu 3 (Xem bài tập 2, SBT Hình học 12, trang 143). Cho tứ diện ABCD AB = CD = a, AC = BD = b, AD = BC = c.
1. Tính c và khoảng cách giữa các cặp đường thẳng AB và CD, AC và BD, AD và BC. Tính thể tích khối tứ diện ABCD.
2. Gọi G trọng tâm tứ diện ABCD. Chứng minh G tâm mặt cầu ngoại tiếp và mặt cầu nội tiếp tứ diện ABCD. Tính
bán kính các mặt cầu đó theo a, b, c.
Câu 4 (Đề thi HSG BN 2000-2001 lớp 11). Cho khối chóp S.ABC SA = 1cm, SB = 2cm, SC = 3cm và thể tích V = 1cm
3
.
Chứng minh SA, SB, SC đôi một vuông c và ABC tam giác nhọn. Tính d(S, (ABC)).
Câu 5. Cho hình chóp S.ABC.
1. Một mặt phẳng (P ) cắt các đoạn thẳng SA, SB, SC lần lượt tại A
1
, B
1
, C
1
thỏa mãn
SA
SA
1
+
SB
SB
1
+
SC
SC
1
= 6. Chứng
minh (P) luôn đi qua một điểm cố định.
2. Một mặt phẳng (Q) cắt các đoạn thẳng SA, SB, SC lần lượt tại A
2
, B
2
, C
2
thỏa mãn 2
SA
SA
2
+
SB
SB
2
+
SC
SC
2
= 8. Chứng
minh (Q) luôn đi qua một điểm cố định.
Câu 6 (Xem lại vở ph đạo Toán 11). Cho tứ diện đều ABCD cạnh a. Gọi I, J trọng tâm của ABC, DBC tương
ứng. Mặt phẳng (α) đi qua IJ và cắt các cạnh AB, AC, DC, DB lần lượt tại M, N, P, Q.
1. Chứng minh ba đường thẳng MN, P Q, BC đồng quy. Tứ giác M NP Q hình gì?
2. Đặt x = AM, y = AN. Chứng minh a(x + y) = 3xy và
4a
3
x + y
3a
2
.
3. Đặt b = x + y. Tính diện tích tứ giác MNP Q theo a và b.
Câu 7 (Đề thi HSG BN 2012-2013). Cho hình chóp tam giác đều S.ABC cạnh đáy bằng 1. Gọi M, N hai điểm thay
đổi, lần lượt thuộc các cạnh AB, DC tương ứng, sao cho (SMN) (ABC) . Đặt x = AM, y = AN. Chứng minh x + y = 3xy
và tìm x, y để SMN diện tích lớn nhất, nhỏ nhất.
Câu 8. Cho tứ diện OAMN
AOM =
AON =
MON = 60
0
, OA = a, OM = x, ON = y. Chứng minh rằng điều kiện cần
và đủ để tam giác AMN vuông tại A a(x + y) xy = 2a
2
.
Câu 9. Cho tứ diện OABC OA, OB, OC đôi một vuông c, OA = a, AC = 2.OB, BC = 2.OA.
1. Tính OB, OC theo a.
2. Gọi M, N chân đường vuông góc hạ từ O tới AC, BC tương ứng. Chứng minh M NOC và tính
MON.
3. Gọi D trung điểm của AB. Chứng minh
tan
4
OCD
tan
4
OCA
+
MN
AB
= 1.
Câu 10. a) Tính thể tích khối hộp chứ nhật ABCD.A
B
C
D
biết d (BC, AB
) = d (AB, B
C) =
2
5
, d (AC, BD
) =
1
3
.
b) Tính thể tích khối hộp chứ nhật ABCD.A
B
C
D
biết diện tích của ACC
A
, ABC
D
, BCD
A
lần lượt a, b, c.
c) Tính thể tích khối hộp chứ nhật ABCD.A
B
C
D
biết AB = a, AD = b,
BAD = α, c giữa AC
và (ABCD) β.
d) Tính thể tích khối hộp ABCD.A
B
C
D
biết AB = a, AD = b, AA
= c,
A
AD = α,
BAD = γ.
e) Tính thể tích khối tứ diện SABC SA = a, SB = b, SC = c,
ASB = α,
BSC = β,
CSA = γ.
f) Cho tứ diện ABCD AB = AC = CD = a, ABAC, CD(ABC). Một mặt phẳng đi qua C vuông c với BD, cắt
BD, AD lần lượt F, E. Tính thể tích các khối đa diện CDEF và ABCEF .
Câu 11. Cho tứ diện ABCD AB
2
+ CD
2
= AC
2
+ BD
2
= AD
2
+ BC
2
. Chứng minh trong 4 mặt của tứ diện ít nhất
1 mặt tam giác nhọn.
Câu 12. Cho hình nón đỉnh O, đường sinh l =
5, bán kính đáy r = 1.
1. Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích của hình nón đó.
2. Gọi ABC tam giác đều nội tiếp đường tròn đáy của hình nón đã cho. Tính c
AOB và thể tích khối chóp O.ABC.
Câu 13. Một hình nón thể tích V và diện tích toàn phần S. Mặt cầu bán kính R được gọi nội tiếp hình nón nếu
nằm bên trong hình nón, đồng thời tiếp xúc với mặt đáý và mặt xung quanh của hình nón đó. Biểu diễn R theo V và S.
Câu 14. Cho tứ diện ABCD AB = a, DC = b, CA = CB = x, DA = DB = y. Tính c giữa (ABC) và (ABD).
Câu 15. Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình vuông cạnh a, SA(ABC), SA = a.
1. Chứng minh các mặt bên của hình chóp S.ABCD các tam giác vuông.
2. Một mặt phẳng qua A và vuông c với SC, lần lượt cắt SB, SC, SD tại B
, C
, D
. Chứng minh B
D
//BD, AB
SB.
3. Điểm M di động trên đoạn BC, điểm K hình chiếu vuông c của S trên DM . Tìm tập hợp các điểm K.
1
ôn thi hsg lớp 10 - Trang 2
ôn thi hsg lớp 10 - Người đăng: Khánh Khờ Khạo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ôn thi hsg lớp 10 9 10 13