Ktl-icon-tai-lieu

Ôn Thi Pháp Luật Đại Cương

Được đăng lên bởi dodinhmanh93-gmail-com
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 384 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
Ví dụ 1: Một trong những bản chất của nhà nước là:
a) Nhà nước có chủ quyền quốc gia
b) Tính xã hội
c) Đặt ra thuế và thu thuế dưới hình thức bắt buộc d) Tất cả đều đúng
Đáp án: b) Tính xã hội. Nếu để ý ta thấy 3 đáp án còn lại đều là đặc trưng của nhà nước chứ không
phải bản chất của Nhà nước.
Ví dụ 2: Trong những nhận định sau, nhận định nào không phải là đặc trưng của nhà nước:
a. Phân chia lãnh thổ theo đơn vị hành chính và quản lý dân cư theo lãnh thổ
b. Thiết lập trên cơ sở các giai cấp đối kháng trong xã hội
c. Có chủ quyền quốc gia

d. Ban hành pháp luật

Đáp án: b. Thiết lập trên cơ sở các giai cấp đối kháng trong xã hội. Nắm vững kiến thức chúng
ta thấy đây là nguồn gốc ra đời của Nhà nước chứ không phảo đặc trưng của Nhà nước.

Ví dụ 3: “Tương ứng với mỗi hình thái xã hội là một kiểu nhà nước”
Đáp án: sai, bởi có 5 hình thái KT-XH đã và đang tồn tại trong xã hội loài người nhưng chỉ có 4
kiểu Nhà nước được ra đời, đó là Nhà nước Chủ nô, Nhà nước, Phong kiến, Nhà nước Tư bản, và
Nhà nước XHCN.
Cho sẵn các từ sau: Pháp luật, quy phạm pháp luật. Tìm từ thích hợp để điền vào chổ trống sau:
…………………. là quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện để điều chỉnh quan
hệ xã hội theo những định hướng và nhằm đạt được những mục đích nhất định.
Đáp án: Quy phạm pháp luật
Ví dụ 4: Không cho sẵn các từ, tìm từ thích hợp điền vào chổ trống?
Pháp luật có hai bản chất, ngoài bản chất giai cấp pháp luật còn có bản chất………………
Đáp án: Xã hội
Ví dụ 5: Dạng câu hỏi trắc nghiệm ghép đôi.
Ghép khái niệm Kiểu Nhà nước với diễn giải nào cho thích hợp sau đây:
a.

là cách thức tổ chức quyền lực nhà nước và những phương pháp để thực hiện quyền lực nhà nước.

b.
là tổng thể những đặc điểm cơ bản, đặc thù của nhà nước, thể hiện bản chất giai cấp và những điều
kiện tồn tại và phát triển của nhà nước trong một hình thái kinh tế xã hội nhất định.
Đáp án: b.

BỘ MÁY NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ví dụ 1: Trong Bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam cơ quan nhà nước nào có quyền lực cao nhất?
a. Chính phủ
c. Tòa án ND Tối cao

b. Đảng Cộng sản Việt Nam
d. Quốc hội

Đáp án đúng của câu hỏi trên là đáp án d. quốc hội. Nhiều sinh viên không nắm vững sẽ chọn các
đáp án khác như: Đảng cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, lãnh đạo duy nhất ở Việt Nam
nhưng không phải là cơ quan nằm trong Bộ máy Nhà nước, còn chính phủ là cơ quan quản lý Nhà
và tòa án là cơ quan xét xử chứ không thuộc cơ quan đại diện cho quyề...
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
Ví dụ 1: Một trong những bản chất của nhà nước là:
a) Nhà nước có chủ quyền quốc gia b) Tính xã hội
c) Đặt ra thuế và thu thuế dưới hình thức bắt buộc d) Tất cả đều đúng
Đáp án: b) Tính xã hội. Nếu để ý ta thấy 3 đáp án còn lại đều là đặc trưng của nhà nước chứ không
phải bản chất của Nhà nước.
Ví dụ 2: Trong những nhận định sau, nhận định nào không phải là đặc trưng của nhà nước:
a. Phân chia lãnh thổ theo đơn vị hành chính và quản lý dân cư theo lãnh thổ
b. Thiết lập trên cơ sở các giai cấp đối kháng trong xã hội
c. Có chủ quyền quốc gia d. Ban hành pháp luật
Đáp án: b. Thiết lập trên cơ sở các giai cấp đối kháng trong xã hội. Nắm vững kiến thức chúng
ta thấy đây là nguồn gốc ra đời của Nhà nước chứ không phảo đặc trưng của Nhà nước.
Ví dụ 3: “Tương ứng với mỗi hình thái xã hội là một kiểu nhà nước”
Đáp án: sai, bởi có 5 hình thái KT-XH đã và đang tồn tại trong xã hội loài người nhưng chỉ có 4
kiểu Nhà nước được ra đời, đó là Nhà nước Chủ nô, Nhà nước, Phong kiến, Nhà nước Tư bản, và
Nhà nước XHCN.
Cho sẵn các từ sau: Pháp luật, quy phạm pháp luật. Tìm từ thích hợp để điền vào chổ trống sau:
…………………. là quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện để điều chỉnh quan
hệ xã hội theo những định hướng và nhằm đạt được những mục đích nhất định.
Đáp án: Quy phạm pháp luật
Ví dụ 4: Không cho sẵn các từ, tìm từ thích hợp điền vào chổ trống?
Pháp luật có hai bản chất, ngoài bản chất giai cấp pháp luật còn có bản chất………………
Đáp án: Xã hội
Ví dụ 5: Dạng câu hỏi trắc nghiệm ghép đôi.
Ghép khái niệm Kiểu Nhà nước với diễn giải nào cho thích hợp sau đây:
a. là cách thức tổ chức quyền lực nhà nước và những phương pháp để thực hiện quyền lực nhà nước.
b. là tổng thể những đặc điểm cơ bản, đặc thù của nhà nước, thể hiện bản chất giai cấp và những điều
kiện tồn tại và phát triển của nhà nước trong một hình thái kinh tế xã hội nhất định.
Đáp án: b.
Ôn Thi Pháp Luật Đại Cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn Thi Pháp Luật Đại Cương - Người đăng: dodinhmanh93-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Ôn Thi Pháp Luật Đại Cương 9 10 664