Ktl-icon-tai-lieu

ôn thi toiec

Được đăng lên bởi kt2httkt
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 560 lần   |   Lượt tải: 2 lần
. Cấu Trúc
HIỆN TẠI ĐƠN HIỆN TẠI TIẾP DIỄN
+ S + V(s/es)
S + am/is/are + Ving
He plays tennis. The children are
playing football now.
– S + do not/
S + am/is/are + not
does not + Vinf + Ving
She doesn't
The children are not
play tennis.
playing football now.
? Do/Does + S +
Vinf?
Do you
play tennis?
II. Cách sử dụng
HIỆN TẠI ĐƠN
1. Diễn tả một
thói quen, một
hành động xảy
ra thường xuyên
lặp đi lặp lại ở
hiện tại.
Ex:
- He watches TV
every night.
- What do you do
every day?
- I go to school by
bicycle.

Am/Is/Are + S +
Ving?
Are the
children playing
football now?
HIỆN TẠI TIẾP DIỄN
1. Diễn tả một hành
động đang xảy ra tại
hiện tại.
Ex:
- The children are
playing football now.
- What are you doing at
the moment?
2. Dùng theo sau câu
đề nghị, mệnh lệnh.
Ex:
- Look! The child is

HIỆN TẠI ĐƠN

HIỆN TẠI TIẾP DIỄN

crying.
2. Diễn tả một
- Be quiet! The baby is
chân lý, một sự sleeping in the next
thật hiển nhiên. room.
Ex:
- The sun rises in 3. Thì này còn được
the East.
dùng để diễn tả một
- Tom comes from hành động sắp xảy
England.
ra. (THÌ TƯƠNG LAI
- I am a student.
GẦN)
Ex:
3. Diễn tả một
- He is
lịch trình có sẵn, coming tomorrow.
thời khóa biểu, - My parents are
chương trình
planting trees
Ex: The plane
tomorrow.
leaves for London
at 12.30pm.
Lưu ý: Không dùng thì
hiện tại tiếp diễn với
4. Dùng sau các các động từ chỉ nhận
cụm từ chỉ thời thức, tri giác như: to be,
gian when, as
see, hear, understand,
soon asvà trong know, like, want,
câu điều kiện
glance, feel, think,
loại 1
smell, love, hate,
Ex:
realize, seem,
- We will not
remember, forget,
believe
belong to, believe ...
you unlesswe see i Với các động từ này, ta

HIỆN TẠI ĐƠN

HIỆN TẠI TIẾP DIỄN

t ourselves.
- If she asks you,
tell her that you
do not know.

thay bằng thì HIỆN TẠI
ĐƠN GIẢN
Ex:
- I am tired now.
- She wants to go for a
walk at the moment.
III. Dấu hiệu nhận biết
HIỆN TẠI TIẾP
HIỆN TẠI ĐƠN
DIỄN
- Often, usually,
frequently
- Always, constantly
- Sometimes,
occasionally
- Seldom, rarely
- Every day/ week/
month...
IV. Spelling

-

Now
Right now
At the moment
At present
Look! Listen!...

HIỆN TẠI ĐƠN

HIỆN TẠI TIẾP
DIỄN

- Ta thêm S để hình
thành ngôi 3 số ít của
hầu hết các động từ.
Nhưng ta thêm ES khi
động từ có tận cùng
là o, sh, s, ch, x, z.
Ex: He teaches French.

- Nếu động từ tận
cùng là e đơn thì
bỏ e này đi trước
khi thêm ing. (trừ
các động từ : to age
(già đi), to dye
(nhuộm), to singe

HIỆN TẠI ĐƠN

HIỆN TẠI TIẾP
DIỄN

(cháy xém) và các
- Nếu động từ tận cùng động từ tậ...
. Cấu Trúc
HIỆN TẠI ĐƠN HIỆN TẠI TIẾP DIỄN
+ S + V(s/es)
He plays tennis.
S + am/is/are + Ving
The children are
playing football now.
S + do not/
does not + Vinf
She doesn't
play tennis.
S + am/is/are + not
+ Ving
The children are not
playing football now.
? Do/Does + S +
Vinf?
Do you
play tennis?
Am/Is/Are + S +
Ving?
Are the
children playing
football now?
II. Cách sử dụng
HIỆN TẠI ĐƠN HIỆN TẠI TIẾP DIỄN
1. Diễn tả một
thói quen, một
hành động xảy
ra thường xuyên
lặp đi lặp lại ở
hiện tại.
Ex:
- He watches TV
every night.
- What do you do
every day?
- I go to school by
bicycle.
1. Diễn tả một hành
động đang xảy ra tại
hiện tại.
Ex:
- The children are
playing football now.
- What are you doing at
the moment?
2. Dùng theo sau câu
đề nghị, mệnh lệnh.
Ex:
- Look! The child is
ôn thi toiec - Trang 2
ôn thi toiec - Người đăng: kt2httkt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
ôn thi toiec 9 10 881