Ktl-icon-tai-lieu

ÔN THI TỐT NGHIỆP CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Được đăng lên bởi Trang Dai Phan Thi
Số trang: 98 trang   |   Lượt xem: 1100 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÔN THI TỐT NGHIỆP
CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
-Đề thi: 150 PHÚT
- Hình thức thi: Tự luận
- Không sử dụng tài liệu
-Kết cấu đề thi: 3 câu(Triết 3 điểm; KTCT 3
điểm; TTHCM 4 điểm)

A. Chủ nghĩa duy vật biện chứng
- Chủ nghĩa duy vật:
• Quan điểm duy vật và quan điểm duy tâm
• Chủ nghĩa duy vật:
• Các hình thức lịch sử của chủ nghĩa duy vật:
- Chủ nghĩa duy vật biện chứng:

 Chủ nghĩa duy vật biện
chứng do Mác và Ănghen
sáng lập vào những năm
40 của thế kỷ 19.
 Chủ nghĩa duy vật biện
chứng đã thống nhất chủ
nghĩa duy vật với phép
biện chứng. Không chỉ duy
vật trong lĩnh vực tự nhiên
và còn duy vật trong lĩnh
vực xã hội

1. Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức
- Các phạm trù:
• Vật chất là phạm trù triết học dùng để chỉ thực
tại khách quan được đem lại cho con người
trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta
chép lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại không lệ
thuộc vào cảm giác
• Ý thức: Là sự phản ánh năng động, sáng tạo
thế giới khách quan vào bộ óc con người; là
hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan

1. Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức
•
•
•

Vai trò quyết định của vật chất đối với ý thức:
Nội dung của ý thức
Sự biến đổi, phát triển của ý thức
Quyết định phát huy tính năng động sáng tạo
của ý thức trong hoạt động thực tiễn
- Vai trò của ý thức
• Phản ánh thế giới khách quan
• Cải biến sáng tạo thế giới khách quan

1. Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức
- Ý nghĩa phương pháp luận
• Tôn trọng nguyên tắc khách quan, nhận thức
và hành động theo quy luật khách quan
• Phát huy tính năng động chủ quan của ý thức;
phát huy vai trò của tri thức khoa học và cách
mạng trong hoạt động thực tiễn

B. PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT
•
•
•
•

Biện chứng là gì?
Phép biện chứng
Các hình thức của phép biện chứng
Phép biệ chứng duy vật

B. PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT
- Khái niệm “biện chứng”:
• Biện chứng: mối liên hệ tác động qua lại,
chuyển hóa và vận động, phát triển theo quy
luật của các sự vật, hiện tượng trong thế giới.
• Biện chứng chủ quan và biện chứng khách quan
- Khái niệm “phép biện chứng”: Học thuyết
nghiên cứu, khái quát biện chứng thế giới
thành hệ thống các nguyên lý, quy luật nhằm
xây dựng các nguyên tắc phương pháp luận của
nhận thức và thực tiễn.

B. PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT

B. PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT
Biện chứng khách
quan(tức biện
chứng của tự nhiên
và xã hội) có trước;
biện chứng chủ
quan (tức tư duy
biện chứng) có sau
và là phản ánh biện
chứng khách quan.

2/5/2009

10

B. PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT
Nội dung cơ bản của phép biện chứng duy vật
• Các nguyên l...
ÔN THI TỐT NGHIỆP
CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
-
Đề thi: 150 PHÚT
-
Hình thức thi: Tự luận
-
Không sử dụng tài liệu
-
Kết cấu đề thi: 3 câu(Triết 3 điểm; KTCT 3
điểm; TTHCM 4 điểm)
ÔN THI TỐT NGHIỆP CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ÔN THI TỐT NGHIỆP CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - Người đăng: Trang Dai Phan Thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
98 Vietnamese
ÔN THI TỐT NGHIỆP CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ 9 10 837