Ktl-icon-tai-lieu

Ôn thi vi sinh đại cương

Được đăng lên bởi duynguyen090293
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 1408 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu hỏi ôn thi vi sinh đại cƣơng

1

CÂU HỎI TỔNG HỢP
1. Lớp nấm nào sau đây chỉ có khả năng sinh sản vô tính :
a. Phycomycetes
b. Ascomycetes
c. Bacidiomycetes
d. Deuteromycetes
2. Điều nào sau đây đúng về cơ cấu cộng bào của nấm mốc:
a. Vách ngăn không hoàn toàn mà có các lỗ hổng ở giữa vách ngăn giúp sự trao đổi chất
giữa các tế bào
b. Vách ngăn chỉ đƣợc thành lập để ngăn cách cơ quan sinh sản hoặc biệt lập khuẩn
ty bị thƣơng
c. Giúp tế bào chống chịu với điều kiện khắc nghiệt của môi trƣờng
d. Đựợc tạo thành bởi một chuỗi tế bào nối tiếp nhau, vách ngăn không hoàn toàn
3. Nét đặc thù của virus :
a. Không có cấu tạo tế bào
b. Có kích thƣớc siêu hiển vi
c. Sinh sản phân tán
d. Kí sinh nội bào bắt buộc
4. Khi nghiên cứu khả năng miễn dịch của cơ thể động vật ngƣời ta chủ yếu dựa vào yếu tố nào ?
a. Đƣờng xâm nhập của kháng nguyên vào cơ thể
b. Tính chất của kháng nguyên
c. Sức đề kháng của cơ thể
d. Tuổi của cá thể đƣợc tiêm
5. Interferon là kháng thể đặc hiệu tiêu diệt virus.
a. Đúng
b. Sai
6. Xoắn thể di động nhờ cơ quan nào ?
a. Vòng xoắn
b. Chiên mao
c. Tiêm mao
d. Chân giả
7. Hiện tƣợng tiếp hợp nào xảy ra với tần số cao nhất ?
a. F+

F- 
2 F+
b. Hfr 
F- 
Hfr +
Fc. F’

F 
2F
+
d. F

F

F+
+
F8. Kháng thể nào đóng vai trò chủ yếu trong đáp ứng miễn dịch thứ phát ?
a. IgM
b. IgA
c. IgG
d. IgE
9. Kháng thể có bản chất là :
a. Protein
b. Glycoprotein
c. Polysaccharide
d. Lipoprotein
HVT

1

Câu hỏi ôn thi vi sinh đại cƣơng

2

10. Tính đặc hiệu của kháng nguyên phụ thuộc :
a. Bản chất hóa học của kháng nguyên, nhóm quyết định kháng nguyên, cá nhân đƣợc
miễn dịch
b. Cấu trúc phân tử protein của kháng nguyên, nhóm quyết định kháng nguyên, con đƣờng
xâm nhập của kháng nguyên
c. Bản chất hóa học của kháng nguyên, nhóm quyết định kháng nguyên, trọng lƣợng phân
tử của kháng nguyên
d. Cấu trúc phân tử của kháng nguyên, nhóm quyết định kháng nguyên, trọng lƣợng
phân tử của kháng nguyên
11. Kháng thể duy nhất đƣợc truyền từ mẹ sang con là :
a. IgG
b. IgA
c. IgD
d. IgM
12. Các loại kháng thể tham gia vào miễn dịch tại chỗ :
a. IgG, IgA
b. IgA, IgD
c. IgD, IgE
d. IgA, IgE
13. Chức năng của kháng thể IgM :
a. Chống các bệnh đƣờng tiêu hóa hay hô hấp
b. Bảo vệ bào thai khỏi sự nhiễm khuẩn
c. Có vai trò trong miễn dịch tại chỗ
d. Hoạt hóa đại thực bào và bạch cầu ái toan, tăng cƣờng thực bào hay tăng cƣờng độc
tính của bạch cầu trung tính đối với giun sán
14. Nồng độ ion nào ảnh hƣởng đến sự liên kết hoặc tách các tiểu thể của ribosome ở vi khuẩn ?
a. Ca2+
b....
Câu hỏi ôn thi vi sinh đại cƣơng
HVT
1
1
CÂU HI TNG HP
1. Lp nấm nào sau đây chỉ có kh năng sinh sản vô tính :
a. Phycomycetes
b. Ascomycetes
c. Bacidiomycetes
d. Deuteromycetes
2. Điều nào sau đây đúng về cơ cấu cng bào ca nm mc:
a. Vách ngăn không hoàn toàn mà có các lỗ hng giữa vách ngăn giúp sự trao đổi cht
gia các tế bào
b. Vách ngăn chỉ đƣc thành lập để ngăn cách cơ quan sinh sản hoc bit lp khun
ty b thƣơng
c. Giúp tế bào chng chu với điều kin khc nghit của môi trƣờng
d. Đựợc to thành bi mt chui tế bào ni tiếp nhau, vách ngăn không hoàn toàn
3. Nét đặc thù ca virus :
a. Không có cu to tế bào
b. Có kích thƣớc siêu hin vi
c. Sinh sn phân tán
d. Kí sinh ni bào bt buc
4. Khi nghiên cu kh năng miễn dch của cơ thể động vật ngƣời ta ch yếu da vào yếu t nào ?
a. Đƣờng xâm nhp của kháng nguyên vào cơ thể
b. Tính cht ca kháng nguyên
c. Sức đề kháng của cơ thể
d. Tui ca cá th đƣợc tiêm
5. Interferon là kháng th đặc hiu tiêu dit virus.
a. Đúng
b. Sai
6. Xon th di động nh cơ quan nào ?
a. Vòng xon
b. Chiên mao
c. Tiêm mao
d. Chân gi
7. Hiện tƣợng tiếp hp nào xy ra vi tn s cao nht ?
a. F
+
F
-
2 F
+
b. Hfr F
-
Hfr + F
-
c. F’ F
-
2F
-
d. F
+
F
-
F
+
+ F
-
8. Kháng th nào đóng vai trò ch yếu trong đáp ứng min dch th phát ?
a. IgM
b. IgA
c. IgG
d. IgE
9. Kháng th có bn cht là :
a. Protein
b. Glycoprotein
c. Polysaccharide
d. Lipoprotein
Ôn thi vi sinh đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn thi vi sinh đại cương - Người đăng: duynguyen090293
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
Ôn thi vi sinh đại cương 9 10 949