Ktl-icon-tai-lieu

Ôn Vật lí HKII

Được đăng lên bởi PU ZY
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 337 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ôn Vật lí HKII

I/ PHẦN LÝ THUYẾT:
Câu 1: Có thể làm vật nhiễm điện bằng cách nào? Vật nhiễm điện có tính chất gì?
- Có thể làm nhiễm điện nhiều vật bằng cách cọ xát.
- Vật bị nhiễm điện có khả năng hút các vật khác và làm sáng bút thử điện.
Chú ý: - Ngoài ra, có thể làm nhiễm điện vật bằng các cách khác : tiếp xúc hoặc hưởng ứng
- Khi các vật nhiễm điện, vật mang điện tích nên vật có khả năng hút được các vật nhẹ
C1:Những ngày trời khô ráo, đặc biệt là những ngày hanh khô khi chải đầu bằng lược nhựa, lược cọ xát với tóc
nhiều lần nên bị nhiễm điện. Vì thế lược có khả năng hút được các vật nhẹ như sợi tóc làm cho nhiều sợi tóc bị
hút kéo thẳng ra.
C2: Khi cánh quạt quay, cánh quạt cọ xát với không khí nên bị nhiễm điện và có khả năng hút được các vật nhẹ
như bụi bẩn trong không khí. Do đó, sau một thời gian sử dụng sẽ có nhiều bụi bám vào cánh quạt, đặc biệt là ở
các mép cánh quạt chém vào không khí.
C3:Khi lau chùi gương soi, kính cửa hay màn hình tivi bằng khăn khô. Khăn cọ xát vào mặt gương nhiều lần
nên gương bị nhiễm điện và có khả năng hút được các vật nhẹ như bụi vải.
Câu 2: Có mấy loại điện tích? Kể tên, các vật nhiễm điện tương tác với nhau như thế nào khi đặt chúng
gần nhau?
- Có hai loại điện tích: điện tích âm và điện tích dương.Người ta qui ước:
+ Thanh thuỷ tinh cọ xát vào vải khô thì mang điện tích dương
+ Thanh nhựa sẫm màu cọ xát vào vải khô thì mang điện tích âm
- Hai vật nhiễm điện đặt gần nhau:
+ Nếu hai vật nhiễm điện cùng loại thì đẩy nhau.(dương- dương, âm – âm)
+ Nếu hai vật nhiễm điện khác loại thì hút nhau.(dương – âm)
C1: Đặt thanh nhựa sẫm màu lên trục quay sau khi đã được co xát bằng vải khô. Đưa mảnh vải này lại gần đầu
thanh nhựa được cọ xát thì chúng hút nhau vì theo qui ước thanh nhựa sẫm màu khi cọ xát mang điện tích âm
mà mảnh vải bị nhiễm điện đưa lại gần thanh nhựa mà hút nhau thì có nghĩa là mảnh vải mang điện tích dương.
C2: Trước khi cọ xát, trong mỗi vật đều có điện tích dương và điện tích âm. Điện tích dương tồn tại trong hạt
nhân còn điện tích âm là điện tích của các êlectron quay xung quanh hạt nhân.
C3: Trước khi cọ xát, các vật ở trạng thái trung hoà về điện, tức là không bị nhiễm điện các điện tích (+) và (-)
trung hòa nhau, nên không hút các vụn giấy nhỏ.
C4: Sau khi cọ xát, hình 18.5, thước nhựa nhận thêm êlectron nên nhiễm điện âm, mảnh vải mất bớt êlectron
nên nhiễm điện dương.
Câu3: Nguyên tử có cấu tạo như thế nào?
- Mọi vật đều được cấu tạo bởi các nguyên tử. Mỗi nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tí...


 !"#$%$&'( $)$*#+'
 !
"#$%&#'&(!
Chú ý:)*+,-#./0 &*1234
-,5#$%&267
8.)9:+;#<+*-19:,#<#$=26>,-26 ?
=5"!@/26#$%&2672'6*'6"
&#A*B+,!
C.DED,:-DE ?#<#5"#$%&267
2FG+*#<#!H*-',I;,'(JF'KF*DE-13
A0DEA*#<#!
L.,M2N'*-#(,,:@#%#<!%*12N=
52N"#$%&2672F$!
,*-&. )$'/01$%$ 23#%$4526&78$9#
#:5'
,*E.OJ2N!)2;,D2?.
PQ,R *$#<@,J2N
PQ,>,'S *$#<@,O
,1=,.
P)/,M*E@G:,!TJ2NJ2N-OUOV
P)/,#*E@&,!TJ2NUOV
8.W1,>,'S5+FD,:',#X26* $#<!W2,$$:E==
,>,26 @&&,@Y*D2?,>,'S# ,O
$$"2,E=,>,&,@Z,$$,J2N!
C.Q+2?# -+*[J2NO!WJ2N\E+*E
O]O^,5Y+*D,: D,EO!
L.Q+2?# -3+E+*-4#<"TPVTV
+],,-5#<&F_:`!
a.b,#-@8c!d-2?>,55Y+*5O-$$_?5Y+*
5J2N!
;#-0<$$*.&26&e
f26_E*3:5(!f[:5(\EO,J2N
5Y+*,O:I D,EO!
g@2;-hO^,YY+*+"'i:ihJ2N^,EO5
:5(+],!
=/& 1 >23#'
fIO/55Y+*-J2N/_?5Y+*!
?@A# #+'B#C>-$D%E%#$F#G2H$I#+'
H]J]J":2?!
jJO:0'4`J]E:D,!
#J f[\,>.>J2NTPV>OTV
)\/"_0J]OJ*JFFJM*EI
i\?/"JO:iT#*EVE#J]E:D,
\2;10.0-,D:
a.W1O?kFk.j-DE--J]!LO-[OJM,k
,! )$J":'K>A# +*E!
!>A# E:D,-K. 'KE:!
!>A# E:D,-C 'K'!
d.dJFF-/"'(JF\0.
Wj0--\\(-:`&-<<\N!!!
1
Ôn Vật lí HKII - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn Vật lí HKII - Người đăng: PU ZY
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Ôn Vật lí HKII 9 10 897