Ktl-icon-tai-lieu

OXI- LƯU HUỲNH LÍ THUYẾT VỀ PHẢN ỨNG HÓA HỌC

Được đăng lên bởi linhknife796
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 383 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch ươn
g
V

OXI- LƯU HUỲNH
LÍ THUYẾT VỀ PHẢN ỨNG
HÓA HỌC
PHÂN NHÓM CHÍNH NHÓM VI, OXI – LƯU HUỲNH

1. VỊ TRÍ CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM VIA TRONG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN
Các nguyên tố thuộc PNC nhóm VI gồm 8O 16S 34Se 52Te 84Po có 6 electron ngoài cùng do đó
dễ dàng nhận 2e để đạt cấu hình bền vững của khí hiếm. Vậy tính ôxihóa là tính chất chủ yếu.
16
17
18
2. ÔXI trong tự nhiên có 3 đồng vị 8 O 8 O 8 O , Oxi là một phi kim hoạt động và là một chất
−1 +2

−1

ôxihóa mạnh vì thế trong tất cả các dạng hợp chất , oxi thể hiện số oxi hoá –2 (trừ : F2 O, H 2 O2 các
−1

peoxit Na 2 O 2 )
TÁC DỤNG HẦU HẾT MỌI KIM LOẠI (trừ Au và Pt), cần có t0 tạo ôxit
to
2Mg + O2 →
2MgO
Magiê oxit
to
4Al + 3O2 → 2Al2O3
Nhôm oxit
o
t
3Fe + 2O2 →
Fe3O4
Oxit sắt từ (FeO, Fe2O3)
TÁC DỤNG TRỰC TIẾP CÁC PHI KIM (trừ halogen), cần có t0 tạo ra oxit
to
S + O2 →
SO2
o
t
C + O2 →
CO2
o
t
N2 + O2 →
2NO t0 khoảng 30000C hay hồ quang điện
TÁC DỤNG H2 (nổ mạnh theo tỉ lệ 2 :1 về số mol), t0
to
2H2 + O2 →
2H2O
TÁC DỤNG VỚI CÁC HỢP CHẤT CÓ TÍNH KHỬ
2SO2 + O2
V2O5 3000C
2SO3
to
CH4 + 2O2 →
CO2 + 2H2O
3. ÔZÔN là dạng thù hình của oxi và có tính ôxhóa mạnh hơn O2 rất nhiều
O3 + 2KI + H2O 
→ I2 + 2KOH + O2 (oxi không có)
Do tạo ra KOH nên O3 làm xanh quì tẩm dd KI (dùng trong nhận biết ozon)
2Ag + O3 
→ Ag2O + O2 (oxi không có phản ứng)
4. LƯU HUỲNH là chất ôxihóa nhưng yếu hơn O2, ngoài ra S còn đóng vai trò là chất khử khi tác
dụng với oxi
S là chất oxihóa khi tác dụng với kim loại và H2 tạo sunfua chứa S2TÁC DỤNG VỚI NHIỀU KIM LOẠI ( có t0, tạo sản phẩm ứng soh thấp của kim loại)
to
Fe + S0
FeS-2
sắt II sunfua
→
o
0
-2
t
Zn + S
ZnS
kẽm sunfua
→
-2
Hg + S
HgS thủy ngân sunfua, phản ứng xảy ra ở t0 thường

→
TÁC DỤNG HIDRO tạo hidro sunfua mùi trứng ung
to
H2 + S →
H2S-2
hidrosunfua
S là chất khử khi tác dụng với chất ôxihóa tạo hợp chất với soh dương (+4, +6)
TÁC DỤNG PHI KIM (trừ Nitơ và Iod)
to
S + O2
SO2
khí sunfurơ, lưu huỳnh điôxit, lưu huỳnh (IV) ôxit.
→
Ngoài ra khi gặp chât ôxihóa khác như HNO3 tạo H2SO4
4. HIDRÔSUNFUA (H2S) là chất khử mạnh vì trong H2S lưu huỳnh có số oxi hoá thấp nhất (-2), tác
dụng hầu hết các chất ôxihóa tạo sản phẩm ứng với soh cao hơn.

TÁC DỤNG OXI cóthể tạo S hoặc SO2 tùy lượng ôxi và cách tiến hành phản ứng.
t0
2H2S + 3O2 → 2H2O + 2SO2 (dư ôxi, đốt cháy)
0

t tthaáp
2H2S + O2 → 2H2O + 2S ↓ (Dung dịch H2S trong không khí hoặc làm lạnh ngọn lửa H2S
đang cháy)
TÁC DỤNG VỚI CLO có thể tạo S hay H2SO4 tùy điều kiện phản ứng
H2S + 4Cl2 + 4H2O ...
OXI- L U HUỲNHƯ
LÍ THUY T V PH N NG
HÓA H C
PHÂN NHÓM CHÍNH NHÓM VI, OXI – L U HUỲNHƯ
1. V TRÍ CÁC NGUYÊN T NHÓM VIA TRONG H TH NG TU N HOÀN
Các nguyên t thu c PNC nhóm VI g m
8
O
16
S
34
Se
52
Te
84
Po có 6 electron ngoài cùng do đó
d dàng nh n 2e đ đ t c u hình b n v ng c a khí hi m. V y tính ôxihóa là tính ch t ch y u. ế ế
2. ÔXI trong t nhiên 3 đ ng v
O
16
8
O
17
8
O
18
8
, Oxi m t phi kim ho t đ ng m t ch t
ôxihóa m nh th trong t t c các d ng h p ch t , oxi th hi n s oxi hoá –2 (tr : ế
1
22
21
2
,
+
OHOF
các
peoxit
2
1
2
ONa
)
TÁC D NG H U H T M I KIM LO I (tr Au và Pt), c n có t
0
t o ôxit
2Mg + O
2
o
t
2MgO Magiê oxit
4Al + 3O
2
o
t
2Al
2
O
3
Nhôm oxit
3Fe + 2O
2
o
t
Fe
3
O
4
Oxit s t t (FeO, Fe
2
O
3
)
TÁC D NG TR C TI P CÁC PHI KIM (tr halogen), c n có t
0
t o ra oxit
S + O
2
o
t
SO
2
C + O
2
o
t
CO
2
N
2
+ O
2
o
t
2NO t
0
kho ng 3000
0
C hay h quang đi n
TÁC D NG H
2
(n m nh theo t l 2 :1 v s mol), t
0
2H
2
+ O
2
o
t
2H
2
O
TÁC D NG V I CÁC H P CH T CÓ TÍNH KH
2SO
2
+ O
2
V
2
O
5
300
0
C
2SO
3
CH
4
+ 2O
2
o
t
CO
2
+ 2H
2
O
3. ÔZÔN là d ng thù hình c a oxi và có tính ôxhóa m nh h n O ơ
2
r t nhi u
O
3
+ 2KI + H
2
O
I
2
+ 2KOH + O
2
(oxi không có)
Do t o ra KOH nên O
3
làm xanh quì t m dd KI (dùng trong nh n bi t ozon) ế
2Ag + O
3
Ag
2
O + O
2
(oxi không có ph n ng)
4. L U HUỲNH Ư ch t ôxihóa nh ng y u h n O ư ế ơ
2
, ngoài ra S còn đóng vai trò ch t kh khi tác
d ng v i oxi
S là ch t oxihóa khi tác d ng v i kim lo i và H
2
t o sunfua ch a S
2-
TÁC D NG V I NHI U KIM L O I ( có t
0
, t o s n ph m ng soh th p c a kim lo i)
Fe + S
0
o
t
FeS
-2
s t II sunfua
Zn + S
0
o
t
ZnS
-2
k m sunfua
Hg + S
HgS
-2
th y ngân sunfua, ph n ng x y ra t
0
th ngườ
TÁC D NG HIDRO t o hidro sunfua mùi tr ng ung
H
2
+ S
o
t
H
2
S
-2
hidrosunfua
S là ch t kh khi tác d ng v i ch t ôxihóa t o h p ch t v i soh d ng (+4, +6) ươ
TÁC D NG PHI KIM (tr Nit và Iod) ơ
S + O
2
o
t
SO
2
khí sunfur , l u huỳnh điôxit, l u huỳnh (IV) ôxit.ơ ư ư
Ngoài ra khi g p chât ôxihóa khác nh HNO ư
3
t o H
2
SO
4
4. HIDRÔSUNFUA (H
2
S) ch t kh m nh trong H
2
S l u huỳnh s oxi hoá th p nh t (-2), tácư
d ng h u h t các ch t ôxihóa t o s n ph m ng v i soh cao h n. ế ơ
Ch ươn
g
V
OXI- LƯU HUỲNH LÍ THUYẾT VỀ PHẢN ỨNG HÓA HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
OXI- LƯU HUỲNH LÍ THUYẾT VỀ PHẢN ỨNG HÓA HỌC - Người đăng: linhknife796
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
OXI- LƯU HUỲNH LÍ THUYẾT VỀ PHẢN ỨNG HÓA HỌC 9 10 820