Ktl-icon-tai-lieu

Oxit, axit, bazơ, muối

Được đăng lên bởi tmt1001-2195
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 2825 lần   |   Lượt tải: 1 lần
OXIT, AXIT, BAZƠ, MUỐI
I.

Oxit:

Oxit là hợp chất gồm 2 nguyên tố, trong đó một nguyên tố là oxi và một nguyên tố là kim
loại hoặc phi kim. Oxit gồm hai loại: oxit bazơ và oxit axit.
Oxit bazơ:
kim loại liên kết với oxi

Cách đọc tên: tên KL + hóa trị (nếu KL có nhiều hóa trị)
+ “oxit”

Vd: FeO, Al2O3, PbO,…

Vd: Fe2O3: sắt (III) oxit
FeO: sắt (II) oxit
Al2O3: Nhôm oxit

Oxit axit:
phi kim liên kết với oxi
Vd: CO2, P2O5,…

Cách đọc tên:
Cách 1: tên PK + số oxi + “oxit”
1. 1: mono: CO: cacbon mono oxit, ZnO: kẽm mono oxit;
nhưng thường bỏ “mono”
2. 2: di: CO2: cacbon dioxit
3. 3: tri: SO3: lưu huỳnh trioxit
4. 4: tetra: N2O4: dinitơ tetraoxit
5. 5: penta: P2O5: diphotpho pentaoxit, N2O5: dinitơ pentaoxit
Cách 2: anhidrit + tên axit tương ứng
Vd: SO3: anhidrit sunfuric (H2SO4), N2O3: anhidrit nitric
(HNO2)

II.

Axit:

Axit là hợp chất có thành
phần nguyên tố gồm H liên
kết với gốc Axit. Axit có hai
loại: Axit có Oxi và Axit
không có Oxi.

Axit có Oxi:
H2SO4, H2SO3, HNO3, HNO2, H2CO3, H2SiO3, H3PO4
Cách đọc tên: Axit + tên PK + ic(nhiều Oxi)/ơ (ít Oxi)
H2SO4: Axit sunfuric
H2SO3: Axit sunfurơ
Axit không có Oxi:

Tên gốc Axit:

HCl, HBr, HI, HF, H2S

- Không có Oxi: tên PK + ua

Cách đọc tên: Axit + tên phi kim + hidric

- Ít Oxi: tên PK + it

HCl: Axit clohidric

- Nhiều Oxi: PK + at

H2S: Axit sunfurhidric

Minh Trí

1

III.

Bazơ:

Bazơ là hợp chất có thành phần nguyên tố gồm kim loại liên kết với một hay nhiều
nhóm OH. Bazơ có hai loại: Bazơ tan và Bazơ không tan trong nước.
 Bazơ tan (Kiềm): NaOH, LiOH, KOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2
 Bazơ không tan: Fe(OH)2, Fe(OH)3, Mg(OH)2, Cu(OH)2, Al(OH)3,…
Cách đọc tên: tên kim loại + hóa trị (nếu KL có nhiều hóa trị) + hidroxit
Vd: Fe(OH)2: sắt (II) hidroxit, Fe(OH)3: sắt (III) hidroxit, NaOH: natri hidroxit
IV.

Muối:

Muối là hợp chất có thành phần nguyên tố gồm kim loại liên kết với gốc Axit. Muối có
hai loại: muối trung tính và muối axit
Muối trung tính:
Là muối không có Hidro.

Cách đọc tên: Tên KL + hóa trị (nhiều hóa trị) + tên gốc
Axit

Vd: NaCl, Na2SO4

Vd: FeSO4: sắt (II) sunfat, Fe2(SO4)3: sắt (III) sunfat

Muối axit:

Cách đọc tên: Tên KL + hóa trị (nhiều hóa trị) + hidro
(H)/dihidro (H2) + tên gốc Axit

Là muối có Hidro.
Vd: NaHCO3, Na2HPO4

Vd: Na2HPO4: natri hidro photphat, NaH2PO4: natri dihidro
photphat

Tên thường dùng:
CaO: vôi sống
Ca(OH)2: vôi tôi, nước vôi trong
CaCO3: đá vôi
CO2: khí cacbonic
SO2: khí sunfuric
SO3: khí sunfurơ
Fe3O4: oxit sắt từ, sắt từ oxit
NaOH: xút
KOH: potat
Na2CO3: sô đa
CaS...
OXIT, AXIT, BAZƠ, MUỐI
I. Oxit:
Oxit là hợp chất gồm 2 nguyên tố, trong đó một nguyên tố là oxi một nguyên tố là kim
loại hoặc phi kim. Oxit gồm hai loại: oxit bazơoxit axit.
Oxit bazơ:
kim loại liên kết với oxi
Vd: FeO, Al
2
O
3
, PbO,…
Cách đọc tên: tên KL + hóa trị (nếu KL có nhiều hóa trị)
+ “oxit”
Vd: Fe
2
O
3
: sắt (III) oxit
FeO: sắt (II) oxit
Al
2
O
3
: Nhôm oxit
Oxit axit:
phi kim liên kết với oxi
Vd: CO
2
, P
2
O
5
,…
Cách đọc tên:
Cách 1: tên PK + số oxi + “oxit”
1. 1: mono: CO: cacbon mono oxit, ZnO: kẽm mono oxit;
nhưng thường bỏ “mono”
2. 2: di: CO
2
: cacbon dioxit
3. 3: tri: SO
3
: lưu huỳnh trioxit
4. 4: tetra: N
2
O
4
: dinitơ tetraoxit
5. 5: penta: P
2
O
5
: diphotpho pentaoxit, N
2
O
5
: dinitơ pentaoxit
Cách 2: anhidrit + tên axit tương ứng
Vd: SO
3
: anhidrit sunfuric (H
2
SO
4
), N
2
O
3
: anhidrit nitric
(HNO
2
)
II. Axit:
Axit là hợp chất có thành
phần nguyên tố gồm H liên
kết với gốc Axit. Axit có hai
loại: Axit có OxiAxit
không có Oxi.
Tên gốc Axit:
- Không có Oxi: tên PK + ua
- Ít Oxi: tên PK + it
- Nhiều Oxi: PK + at
Axit có Oxi:
H
2
SO
4
, H
2
SO
3
, HNO
3
, HNO
2
, H
2
CO
3
, H
2
SiO
3
, H
3
PO
4
Cách đọc tên: Axit + tên PK + ic(nhiều Oxi)/ơ (ít Oxi)
H
2
SO
4
: Axit sunfuric
H
2
SO
3
: Axit sunfurơ
Axit không có Oxi:
HCl, HBr, HI, HF, H
2
S
Cách đọc tên: Axit + tên phi kim + hidric
HCl: Axit clohidric
H
2
S: Axit sunfurhidric
Minh Trí
1
Oxit, axit, bazơ, muối - Trang 2
Oxit, axit, bazơ, muối - Người đăng: tmt1001-2195
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Oxit, axit, bazơ, muối 9 10 39