Ktl-icon-tai-lieu

pascal

Được đăng lên bởi tranquanghuy-dvb
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 343 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Baøi taäp Pascal

BOÀI DÖÔÕNG HOÏC SINH GIOÛI HUYỆN

GV: Traàn Minh Thoï

BAØI TAÄP CÔ BAÛN - Ñaùp aùn ++
1. Vieát chöông trình tính ñieåm trung bình 3 moân Toaùn, Lyù , Hoaù theo heä soá 2,1,1 sau ñoù xeáp loaïi nhö sau:
a. Loaïi Gioûi : ÑTB >= 8.0 vaø khoâng coù moân naøo döôùi 6,5
b. Loaïi Khaù : 6.5=<ÑTB < 8.0 vaø khoâng coù moân naøo döôùi 5
c. Loaïi Trung bình : 5.0 =<ÑTB < 6.5 vaø khoâng coù moân naøo döôùi 3.5
d. Loaïi Yeáu : Coøn laïi.

program xep_loai_hoc_sinh;
uses crt;
var t,l,h,tbc, min:real;
xl:string;

begin
write('moi nhap diem toan,ly,hoa: ');
readln(t,l,h);
min:=l;
if min>t then min:=t;
if min>h then min:=h;
tbc:=(t*2+l+h)/4;
if (tbc>=8) and (min>=6.5) then xl:='Gioi';
else if (tbc>=6.5) and (min>=5)
then xl:=’Kha’;
else if (tbc>=5) and (min>=3.5)
then xl:='Trung binh'
else xl:='yeu';
writeln(‘Diem trung binh:’,tbc:0:1,’ Xep loai:’,xl);
readln;
end.

2. VCT nhaäp vaøo thaùng, naêm vaø cho bieát thaùng ñoù coù bao nhieâu ngaøy?
var n,t,ngay:integer;
begin
write('nhap thang:');readln(t);
write('nhap nam:');readln(n);
case t of
1,3,5,7,8,10,12: ngay:=31;
4,6,9,11:ngay:=30;
2: if n mod 4 = 0 then ngay :=29
else ngay:=28;
end;
writeln('Thang:',t,' nam:',n,' co: ',ngay,' ngay');
readln;
end.

3. VCT tìm öôùc chung lôùn nhaát vaø boäi chung nhoû nhaát cuûa hai soá nhaäp vaøo töø baøn phím?
var a,b,min,max,ucln:integer;
begin
write('moi nhap hai so can xac dinh: ');
readln(a,b);
max:=a;
min:=b;
if max mod min=0 then ucln:=min
else if min mod max=0 then ucln:=max
else
begin
repeat
if max>min then max:=max-min
else if max<min then min:=min-max;
until max=min;
ucln:=min;
end;
write('ucln ',ucln);
write('bcnn ',a*b/ucln:1:1);
readln;
end.

Baøi taäp Pascal

BOÀI DÖÔÕNG HOÏC SINH GIOÛI HUYỆN

GV: Traàn Minh Thoï

4. VCT giaûi hai baøi toaùn coå: 100 traâu 100 boù coû vaø vöøa gaø vöøa choù 36 con 100 chaân?
var d,n,g:integer;
begin
for d:=1 to 20 do
for n:=1 to 33 do
for g:=1 to 98 do
if d*5+n*3+g=100
then writeln('Trau dung:',d,' trau nam:',n,' trau gia:',g);
readln;
end.
----var i,j:integer;
begin
for i:=1 to 25 do
for j:=1 to 50 do
if (i*4+j*2=100) and (i+j=36) then writeln(i,' con cho, ',j,' con ga.');
readln;
end.

5. VCT xuaát caùc soá nguyeân toá töø n ñeán m.(Duøng chöông trình con)?
var
j,n,m,i:integer;
function ktranto(x:integer):boolean;
begin
ktranto:=true;
for i:=2 to x -1 do
if x mod i=0 then ktranto:=false;
end;
begin
write('moi nhap n,m: ');
readln(n,m);
for j:=n to m do
if ktranto(j) then writeln(j);
readln;
end.

6. VCT xuaát caùc ...
Baøi taäp Pascal BOÀI DÖÔÕNG HOÏC SINH GIOÛI HUYN GV: Traàn Minh Thoï
BAØI TAÄP CÔ BAÛN - Ñaùp aùn ++
1. Vieát chöông trình tính ñieåm trung bình 3 moân Toaùn, Lyù , Hoaù theo heä soá 2,1,1 sau ñoù xeáp loaïi nhö sau:
a. Loaïi Gioûi : ÑTB >= 8.0 vaø khoâng coù moân naøo döôùi 6,5
b. Loaïi Khaù : 6.5=<ÑTB < 8.0 vaø khoâng coù moân naøo döôùi 5
c. Loaïi Trung bình : 5.0 =<ÑTB < 6.5 vaø khoâng coù moân naøo döôùi 3.5
d. Loaïi Yeáu : Coøn laïi.
program xep_loai_hoc_sinh;
uses crt;
var t,l,h,tbc, min:real;
xl:string;
begin
write('moi nhap diem toan,ly,hoa: ');
readln(t,l,h);
min:=l;
if min>t then min:=t;
if min>h then min:=h;
tbc:=(t*2+l+h)/4;
if (tbc>=8) and (min>=6.5) then xl:='Gioi';
else if (tbc>=6.5) and (min>=5)
then xl:=Kha;
else if (tbc>=5) and (min>=3.5)
then xl:='Trung binh'
else xl:='yeu';
writeln(Diem trung binh:,tbc:0:1, Xep loai:,xl);
readln;
end.
2. VCT nhaäp vaøo thaùng, naêm vaø cho bieát thaùng ñoù coù bao nhieâu ngaøy?
var n,t,ngay:integer;
begin
write('nhap thang:');readln(t);
write('nhap nam:');readln(n);
case t of
1,3,5,7,8,10,12: ngay:=31;
4,6,9,11:ngay:=30;
2: if n mod 4 = 0 then ngay :=29
else ngay:=28;
end;
writeln('Thang:',t,' nam:',n,' co: ',ngay,' ngay');
readln;
end.
3. VCT tìm öôùc chung lôùn nhaát vaø boäi chung nhoû nhaát cuûa hai soá nhaäp vaøo töø baøn phím?
var a,b,min,max,ucln:integer;
begin
write('moi nhap hai so can xac dinh: ');
readln(a,b);
max:=a;
min:=b;
if max mod min=0 then ucln:=min
else if min mod max=0 then ucln:=max
else
begin
repeat
if max>min then max:=max-min
else if max<min then min:=min-max;
until max=min;
ucln:=min;
end;
write('ucln ',ucln);
write('bcnn ',a*b/ucln:1:1);
readln;
end.
pascal - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
pascal - Người đăng: tranquanghuy-dvb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
pascal 9 10 787