Ktl-icon-tai-lieu

pH của dung dịch

Được đăng lên bởi Nguyễn Mai Yến Nhi
Số trang: 122 trang   |   Lượt xem: 12833 lần   |   Lượt tải: 14 lần
PH CỦA DUNG DỊCH

Phần một:

KIẾN THỨC ÔN THI
ĐẠI HỌC

Chuyên đề: pH của dung dịch

CHƯƠNG I: LÝ THUYẾT CƠ BẢN

AXIT – BAZƠ
TÍCH SỐ ION CỦA H2O – THANG pH
I/ Các thuyết về Axit – Bazơ
♦ Thuyết Arêniut
- Axit là những chất khi tan trong nước phân li cho ion H+.
- Bazơ là những chất khi tan trong nước phân li ra OHNhư vậy, theo thuyết Arêniut khái niệm axit- bazơ gắn liền với dung môi nước.
♦ Thuyết Bronstet – Lowry
- Axit là chất có khả năng cho proton. Axit cho proton tạo thành bazơ liên hợp của nó.
- Bazơ là chất nhận proton. Bazơ nhận proton tạo thành axit liên hợp của nó.
HCl + H2O → H3O+ + OHNH3 + H2O → NH4+ + OH- Nước vừa là axit vừa là bazơ, nên nước là chất lưỡng tính.
→ Ưu điểm của thuyết Bronstet – Lowry so với thuyết Arêniut
● Giải thích cho phân tử không có OH- như NH3, các amin hoặc dung dịch muối của bazơ
mạnh hay axit yếu vẫn có tính bazơ.
● Giải thích cho phân tử không có H+ vẫn có tính axit như FeCl3, Al(NO3)3,...
● Giải thích axit – bazơ trong điều kiện không dung môi hoặc dung môi khác nước.
NH3+ HCl → NH4Cl
♦ Thuyết Lewis
- Axit là chất có khả năng nhận cặp electron.
Ví dụ: BF3, AlF3, BCl3, AlCl3,...
- Bazơ là chất có khả năng cho cặp electron.
Ví dụ: Amin, nước, ancol,...
→ Thuyết Lewis: Mở rộng hơn 2 thuyết Arêniut và thuyết Bronsted - Lowry.
→ Nhược điểm của thuyết Lewis so với thuyết Bronstet và thuyết Arêniut. Phân tử axit có
nguyên tử hiđrô lại không có khả năng nhận cặp e.
II/ Tích số ion của H2O
Trong nước nguyên chất ở 298K tồn tại cân bằng:
H2O
H+ + OHKw
♦ Quy ước: KH O = Kw = [OH-].[H+] = 1,0.10-14
KH O : được gọi là Tích số ion của H2O
♦ Đối với nước nguyên chất thì [H+] = [OH-] = 1,0.10-7
2

2

III/ Khái niệm pH – Thang pH:
2

Chuyên đề: pH của dung dịch

- Để đánh giá độ axit, độ kiềm của dung dịch, người ta dùng pH với quy ước như sau:



[H+] = 10-pHhjj

pH = -lg[H+]
+ Thang pH: Thường dùng từ 1 đến 14, tương ứng với nồng độ ion H+ : 10-1 → 10-14
+ Nước nguyên chất: ở 25oC [H+] = [OH-] = 1,0.10-7  pH = 7 → môi trường trung tính
• pH > 7  [OH-] > [ H+] → môi trường bazơ.
• pH < 7  [OH-] < [ H+] → môi trường axit.
+ Trong dung môi nước luôn có:

pH + pOH =
IV/ Thuộc tính axit, bazơ của muối
Muối là sản phẩm của phản ứng giữa một axit và một bazơ. Về cấu trúc thì muối là hợp chất ion.
Muối là những chất điện li mạnh, do đó điện li hoàn toàn trong nước và trong một số trường hợp,
muối còn phản ứng với cả dung môi. Sự thủy phân thường làm pH của dung dịch muối khác nhau.
• Muối khi hòa tan không làm thay đổi pH khi hòa t...
Phần một:
KIẾN THỨC ÔN THI
ĐẠI HỌC
PH CỦA DUNG DỊCH
pH của dung dịch - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
pH của dung dịch - Người đăng: Nguyễn Mai Yến Nhi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
122 Vietnamese
pH của dung dịch 9 10 132