Ktl-icon-tai-lieu

PHÂN 1. BÀI TẬP SÓNG ÂM

Được đăng lên bởi Kính Là Mừ
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 3688 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÂN 1. BÀI TẬP SÓNG ÂM

Câu 1. Mức cường độ của một âm là L 30  dB  . Hãy tính cường độ của âm này theo đơn vị W / m 2 Biết
 12



2



W /m .
cường độ âm chuẩn là I 0 10
-18
2
-9
2
A.10 W/m .
B. 10 W/m .
C. 10-3W/m2.
D. 10-4W/m2.
Câu 2. Một nguồn âm O (coi như nguồn điểm) công suất 4 (mW). Giả sử nguồn âm và môi trường đều đẳng
hướng, bỏ qua sự hấp thụ âm và phản xạ âm của môi trường. Cho biết ngưỡng nghe và ngưỡng đau đối với âm đó lần
lượt 10-11 (W/m2) và 10-3 (W/m2). Để nghe được âm mà không có cảm giác đau thì phải đứng trong phạm vi nào trước
O?
A.10 m - 1000 m
B. 1 m - 10000 m
C. 1 m - 1000 m
D. 10 m - 10000 m
Câu 3. Khoảng cách 1m trước một cái loa mức cường độ âm là 70dB. Một người đứng trước loa 100m thi không
nghe được âm do loa đó phát ra nữa. Biết cường độ âm chuẩn của âm là I o = 10-12W/m2. Ngưỡng nghe của tai ngường
đó là: A. 10-8W/m2
B. 10-7W/m2
C. 10-10W/m2 D. 10-9W/m2
Câu 4. Hai âm có mức cường độ âm chênh lệch nhau là 40 dB. Tỉ số cường độ âm của chúng là
A. 102.
B. 4.103.
C. 4.102.
D. 104.
Câu 5. Một nguồn âm O, phát sóng âm theo mọi phương như nhau. Hai điểm A, B nằm trên cùng đường thẳng đi
qua nguồn O và cùng bên so với nguồn. Khoảng cách từ B đến nguồn lớn hơn từ A đến nguồn bốn lần. Nếu mức
cường độ âm tại A là 60dB thì mức cường độ âm tại B xấp xỉ bằng:
A. 48dB
B. 15dB
C. 20dB
D. 160dB
Câu 6. Một người đứng cách nguồn âm một khoảng R. Khi người đó tiến lại gần nguồn âm một khoảng l = 126,8m
thì thấy cường độ âm tăng gấp 3 lần. Giá trị chính xác của R là:
A. 300m
B. 200m
C. 150m
D. 100m
Câu 7. Ba điểm O, A, B cùng nằm trên một nửa đường thẳng xuất phát từ O. Tại O đặt một nguồn điểm phát sóng
âm đẳng hướng ra không gian, môi trường không hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại A là 60 dB, tại B là 20 dB. Mức
cường độ âm tại trung điểm M của đoạn AB là
A ) 26 dB.
B) 17 dB.
C) 34 dB. D) 40 dB.
Câu 8. Tại điểm A cách nguồn âm đẳng hướng 10 m có mức cường độ âm là 24 dB thì tại nơi mà mức cường độ âm
bằng không cách nguồn:
A. ∞
B. 3162 m
C. 158,49
D. 2812 m
Câu 9. Một nguồn âm S phát ra âm có tần số xác định. Năng lượng âm truyền đi phân phối đều trên mặt cầu tâm S
bán kính d. Bỏ qua sự phản xạ của sóng âm trên mặt đất và các vật cản. Tai điểm A cách nguồn âm S 100 m, mức
cường độ âm là 20 dB. Xác định vị trí điểm B để tại đó mức cường độ âm bằng 0.
A. 1000m.
B. 100m.
C. 10m.
D. 1m.
Câu 10. Ba điểm A, B, C thuộc nửa đường thẳng từ A. Tại A đặt một nguồn phát âm đẳng hướng có công suất thay
đổi. Khi P = P1 thì mức cường độ âm tại B là ...
PHÂN 1. BÀI TẬP SÓNG ÂM
u 1. Mức cường độ của một âm là
dBL 30
. Hãy tính cường độ của âm này theo đơn v
2
/ mW
Biết
cường đâm chuẩn là
212
0
/10 mWI
.
A.10
-18
W/m
2
. B. 10
-9
W/m
2
. C. 10
-3
W/m
2
. D. 10
-4
W/m
2
.
u 2. Một nguồn âm O (coi như nguồn điểm) công suất 4 (mW). Giả sử nguồn âm và môi trường đều đẳng
hướng, bỏ qua sự hấp thụ âm và phản xạ âm của môi trường. Cho biết ngưỡng nghe và ngưỡng đau đối với âm đó lần
lượt 10
-11
(W/m
2
) và 10
-3
(W/m
2
). Để nghe được âm mà không có cảm giác đau thì phải đứng trong phạm vi nào trước
O?
A.10 m - 1000 m B. 1 m - 10000 m C. 1 m - 1000 m D. 10 m - 10000 m
u 3. Khoảng cách 1m trước một cái loa mứcng độ âm 70dB. Một người đứng trước loa 100m thi không
nghe được âm do loa đó phát ra nữa. Biết cường độ âm chuẩn của âm là I
o
= 10
-12
W/m
2
. Ngưỡng nghe của tai ngường
đó là: A. 10
-8
W/m
2
B. 10
-7
W/m
2
C. 10
-10
W/m
2
D. 10
-9
W/m
2
u 4. Hai âm có mức cường độ âm chênh lệch nhau là 40 dB. Tỉ số cường độ âm của chúng là
A. 10
2
. B. 4.10
3
. C. 4.10
2
. D. 10
4
.
u 5. Một nguồn âm O, phát sóng âm theo mọi phương như nhau. Hai điểm A, B nằm trên cùng đường thẳng đi
qua nguồn O cùng bên so với nguồn. Khoảng ch từ B đến nguồn lớn hơn từ A đến nguồn bốn lần. Nếu mức
cường độ âm tại A là 60dB thì mức cường độ âm tại B xấp xỉ bằng:
A. 48dB B. 15dB C. 20dB D. 160dB
u 6. Một người đứng cách nguồn âm một khoảng R. Khi người đó tiến lại gần nguồn âm một khoảng l = 126,8m
thì thấy cường độ âm tăng gấp 3 lần. Giá trị chính xác của R là:
A. 300m B. 200m C. 150m D. 100m
u 7. Ba điểm O, A, B cùng nằm trên một nửa đường thẳng xuất phát từ O. Tại O đặt một nguồn điểm phát sóng
âm đẳng hướng ra không gian, môi trường không hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại A là 60 dB, tại B là 20 dB. Mức
cường độ âm tại trung điểm M của đoạn AB là
A ) 26 dB. B) 17 dB. C) 34 dB. D) 40 dB.
u 8. Tại điểm A cách nguồn âm đẳng hướng 10 m có mức cường độ âm là 24 dB thì tại nơi mà mức cường độ âm
bằng không cách nguồn:
A. ∞ B. 3162 m C. 158,49 D. 2812 m
u 9. Một nguồn âm S phát ra âm tần số xác định. Năng lượng âm truyền đi phân phối đều trên mặt cầu tâm S
bán kính d. Bỏ qua s phản xạ của sóng âm trên mặt đất các vật cản. Tai điểm A cách nguồn âm S 100 m, mức
cường độ âm là 20 dB. Xác định vị trí điểm B để tại đó mức cường độ âm bằng 0.
A. 1000m. B. 100m. C. 10m. D. 1m.
u 10. Ba điểm A, B, C thuộc nửa đường thẳng từ A. Tại A đặt một nguồn phát âm đẳng hướng có công suất thay
đổi. Khi P = P
1
thì mức cường độ âm tại B là 60 dB, tại C là 20dB. Khi P = P
2
thì mức cường độ âm tại B là 90 dB và
mức cường độ âm tại C là
A. 50dB B. 60dB C. 10dB D. 40dB
u 11. Ba điểm O, M, N cùng nằm trên một nửa đường thẳng xuất phát từ O. Tại O đặt một nguồn điểm phát sóng
âm đẳng hướng ra không gian, môi trường không hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại M70 dB, tại N là 30dB. Nếu
chuyển nguồn âm đó sang vị trí M thì mức cường độ âm tại trung điểm MN khi đó là
A. 36,1 dB. B. 41,2 dB. C. 33,4 dB. D. 42,1 dB.
u 12. Một nguồn âm P phát ra âm đẳng hướng. Hai điểm A, B nằm cùng trên một phương truyền sóng có mức
cường độ âm lần lượt là 40dB và 30dB. Điểm M nằm trong môi trường truyền sóng sao cho ∆AMB vuông cân ở A.
Xác định mức cường độ âm tại M?
A. 37,54dB B. 32,46dB C. 35,54dB D. 38,46dB
u 13. Nguồn âm tại O có công suất không đổi. Trên cùng đường thẳng qua O có ba điểm A, B, C cùng nằm về
một phía của O và theo thứ tự xa có khoảng cách tới nguồn tăng dần. Mức cường độ âm tại B kém mức cường độ âm
tại A là a (dB), mức cường độ âm tại B hơn mức cường độ âm tại C là 3a (dB). Biết OA =
2
3
OB. Tính tỉ số
OC
OA
A.
81
16
B.
9
4
C.
27
8
D.
32
27
u 14. Hai điểm nam cùng một phía của nguồn âm,trên cùng một phương truyền âm cách nhau một khoàng bằng a
,có muc cường độ âm lần lượt là L
M
=30dB và L
N
=10dB.biết nguồn âm là đẳng hướng.nếu nguồn âm đó dặt tại điểm
M thì mức cường độ âm tại N là
A.12dB B.7dB C.11dB D.9dB
PHÂN 1. BÀI TẬP SÓNG ÂM - Trang 2
PHÂN 1. BÀI TẬP SÓNG ÂM - Người đăng: Kính Là Mừ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
PHÂN 1. BÀI TẬP SÓNG ÂM 9 10 628