Ktl-icon-tai-lieu

Phần 1. Không gian metric §3. Ánh xạ liên tục

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1094 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIẢI TÍCH (CƠ SỞ)
Chuyên ngành: Giải Tích, PPDH Toán

Phần 1. Không gian metric
§3. Ánh xạ liên tục
(Phiên bản đã chỉnh sửa)

PGS TS Nguyễn Bích Huy
Ngày 20 tháng 12 năm 2004

Tóm tắt lý thuyết
1

Định nghĩa

Cho các không gian metric (X, d), (Y, ρ) và ánh xạ f : X → Y
• Ta nói ánh xạ f liên tục tại điểm x0 ∈ X nếu
∀ε > 0, ∃δ > 0 : ∀x ∈ X, d(x, x0 ) < δ =⇒ ρ(f (x), f (x0 )) < ε
• Ta nói f liên tục trên X nếu f liên tục tại mọi x ∈ X

2

Các tính chất

Cho các không gian metric (X, d), (Y, ρ) và ánh xạ f : X → Y .
Định lí 1. Các mệnh đề sau tương đương
1. f liên tục tại x0 ∈ X
2. ∀{xn } ⊂ X

(lim xn = x0 ) =⇒ lim f (xn ) = f (x0 )
1

Hệ quả. Nếu ánh xạ f : X → Y liên tục tại x0 và ánh xạ g : Y → Z liên tục tại y0 = f (x0 )
thì ánh xạ hợp g ◦ f : X → Z liên tục tại x0 .
Định lí 2. Các mệnh đề sau tương đương
1. f liên tục trên X
2. Với mọi tập mở G ⊂ Y thì tập nghịch ảnh f −1 (G) là tập mở trong X.
3. Với mọi tập đóng F ⊂ Y thì tập f −1 (F ) là tập mở trong X.

3

Ánh xạ mở, ánh xạ đóng, ánh xạ đồng phôi

Cho các không gian metric X, Y và ánh xạ f : X → Y .
• Ánh xạ f gọi là ánh xạ mở (đóng) nếu với mọi tập mở (đóng) A ⊂ X thì ảnh f (A) là
tập mở (đóng).
• Ánh xạ f gọi là ánh xạ đồng phôi nếu f là song ánh liên tục và ánh xạ ngược f −1 : Y → X
liên tục.

4

Một số các hệ thức về ảnh và ảnh ngược

Cho các tập X, Y khác trống và ánh xạ f : X → Y . Với các tập A, Ai ⊂ X và B, Bi ⊂ Y , ta
có
1. f (

Ai ) =
i∈I

2. f −1 (
f

Ai ) ⊂

f(
i∈I

f −1 (Bi ),

Bi ) =
i∈I

−1

f (Ai ),
i∈I

f −1 (

−1

(B1 ) \ f

−1

f −1 (Bi )

Bi ) =
i∈I

i∈I

(B1 \ B2 ) = f

f (Ai )
i∈I

i∈I

(B2 )

3. f (f −1 (B)) ⊂ B ("=" nếu f là toàn ánh)
f −1 (f (A)) ⊃ A ("=" nếu f là đơn ánh)

Bài tập
Bài 1. Trong không gian C[a,b] , ta xét metric d(x, y) = sup |x(t) − y(t)| và trong R ta xét
a≤t≤b

metric thông thường. Chứng minh các ánh xạ sau đây liên tục từ C[a,b] vào R.
2

1. f1 (x) = inf x(t)
a≤t≤b
b

x2 (t)dt

2. f2 (x) =
a

1. Ta sẽ chứng minh |f1 (x) − f1 (y)| ≤ d(x, y)

Giải.

(*)

Thật vậy
f1 (x) ≤ x(t) = y(t) + (x(t) − y(t)) ≤ y(t) + d(x, y)
=⇒ f1 (x) − d(x, y) ≤ y(t),

∀t ∈ [a, b]

∀t ∈ [a, b]

=⇒ f1 (x) − d(x, y) ≤ f1 (y)

hay

f1 (x) − f1 (y) ≤ d(x, y)

Tương tự, ta có f1 (y) − f1 (x) ≤ d(x, y) nên (*) đúng. Từ đây, ta thấy
∀{xn }, lim xn = x =⇒ lim f1 (xn ) = f1 (x)
n→∞

n→∞

2. Xét tùy ý x ∈ C[a,b] , {xn } ⊂ C[a,b] mà lim xn = x, ta cần chứng minh lim f2 (xn ) = f2 (x)
Ta có
|x2n (t) − x2 (t)| = |xn (t) − x(t)|.|xn (t) − x(t) + 2x(t)|
≤ d(xn , x).[d(xn , x) + M ]

(M = sup 2|x...
GIẢI TÍCH (CƠ SỞ)
Chuyên ngành: Giải Tích, PPDH Toán
Phần 1. Không gian metric
§3. Ánh xạ liên tục
(Phiên bản đã chỉnh sửa)
PGS TS Nguyễn Bích Huy
Ngày 20 tháng 12 năm 2004
Tóm tắt thuyết
1 Định nghĩa
Cho các không gian metric (X, d), (Y, ρ) và ánh xạ f : X Y
Ta nói ánh xạ f liên tục tại điểm x
0
X nếu
ε > 0, δ > 0 : x X, d(x, x
0
) < δ = ρ(f(x), f (x
0
)) < ε
Ta nói f liên tục trên X nếu f liên tục tại mọi x X
2 Các tính chất
Cho các không gian metric (X, d), (Y, ρ) và ánh xạ f : X Y .
Định 1. Các mệnh đề sau tương đương
1. f liên tục tại x
0
X
2. ∀{x
n
} X (lim x
n
= x
0
) = lim f(x
n
) = f(x
0
)
1
Phần 1. Không gian metric §3. Ánh xạ liên tục - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phần 1. Không gian metric §3. Ánh xạ liên tục - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Phần 1. Không gian metric §3. Ánh xạ liên tục 9 10 503