Ktl-icon-tai-lieu

Phân biệt cạnh tranh qua giá và cạnh tranh phi giá

Được đăng lên bởi Yến Như
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 522 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phân biệt cạnh tranh qua giá và cạnh tranh phi giá

*Giá cả sản phẩm là biểu hiện bằng tiền của
giá trị sản phẩm mà người bán hay
doanh nghiệp bán dự định có thể nhận được từ người mua thông qua việc
trao
đổi hàng hóa đó trên thị trường.
*Căn cứ vào tính chất ( hình thức) cạnh tranh
+ Cạnh tranh qua giá ( cạnh tranh công nghệ ) : thuộc c ấu trúc th ị tr ường
cạnh tranh hoàn hảo
+ Cạnh tranh phi giá ( cạnh tranh quảng cáo ) : thuộc c ấu trúc th ị tr ường
cạnh tranh độc quyền và thiểu số độc quyền.
*So sánh

Cạnh tranh qua giá
1.Đặc điểm về
người sản xuất

Cạnh tranh phi giá

*Định nghĩa :
- Là Các doanh nghiệp doanh nghiệp
có quy mô nhỏ, không có quyền lực thị
trường, luôn chịu áp lực từ sự gia nhập
ngành dễ dàng của các doanh nghiệp
mới tiềm năng.
- Là người chấp nhận giá và lựa chọn
sản lượng theo nguyên tắc MC = P

-Là những người sản xuất duy nhất
trên thị trường, không chịu áp lực
từ việc gia nhập ngành của các đối
thủ tiềm năng do những rào cản
hữu hiệu được thiết lập chống lại
sự thâm nhập vào ngành, doanh
nghiệp độc quyền lại có quyền lực
thị trường lớn.
- Có khả năng tác động vào mức
giá thị trường tùy theo mức sản
lượng mà nó định cung ứng.
- Tuy nhiên, để tối đa hóa lợi
nhuận, doanh nghiệp độc quyền
phải lựa chọn sản lượng và định giá

tương ứng theo nguyên tắc MC =
MR < P.
* Số lượng : Nhiều( cạnh tranh độc
quyền ) hoặc 1 vài (thiểu số độc
quyền )

*Số lượng : vô số

2. Đặc điểm
cấu trúc thị
trường

-Người sản xuất phải bán hàng hóa mà
mình sản xuất ra theo đúng mức giá thị
trường. Nếu đặt mức giá cao hơn mức
giá chung trên thị trường thì sẽ mất hết
khách hàng và sẽ không bán được một
đơn vị hàng hóa nào. Những người tiêu
dùng sẽ chuyển sang mua hàng hóa
của các doanh nghiệp khác. VÌ mục
tiêu tối đa hóa lợi nhuận, nó cũng
không bán hàng hóa của mình theo
mức giá thấp hơn mức giá thị trường.
- Với tư cách là người chấp nhận giá,
đường cầu mà một doanh nghiệp cạnh
tranh hoàn hảo đối diện là một đường
cầu nằm ngang.Doanh nghiệp chỉ có
thể bán được mỗi sản phẩm của mình
theo mức giá cân bằng thị trường. Mức
giá này tồn tại độc lập, không phụ thuộc
vào mức sản lượng của doanh nghiệp.
Khi doanh nghiệp tăng hoặc giảm sản
lượng, mức giá trên vẫn không thay
đổi.

-Thị trường cạnh tranh này gắn liền
với khả năng chi phối hay kiểm soát
giá của những người bán hay
người mua riêng biệt. Xét từ phía
người bán, trên một thị trường cạnh
tranh không hoàn hảo, doanh
nghiệp không phải là người chấp
nhận giá mà là người định giá, có
khả năng chi phối giá, ở những
...
Phân biệt cạnh tranh qua giá và cạnh tranh phi giá
*Giá c s n ph m là bi u hi n b ng ti n c a
giá tr s n ph m mà ng iườ bán hay
doanh nghi p bán d đ nh có th nh n đ cượ t ng iườ mua thông qua vi c
trao
đ i hàng hóa đó trên th tr ng.ườ
*Căn c vào tính ch t ( hình th c) c nh tranh
+ C nh tranh qua giá ( c nh tranh công ngh ) : thu c c u trúc th tr ng ườ
c nh tranh hoàn h o
+ C nh tranh phi giá ( c nh tranh qu ng cáo ) : thu c c u trúc th tr ng ườ
c nh tranh đ c quy n và thi u s đ c quy n.
*So sánh
C nh tranh qua giá C nh tranh phi giá
1.Đặc điểm về
người sản xuất
*Định nghĩa :
- Là Các doanh nghiệp doanh nghiệp
có quy mô nhỏ, không có quyền lực thị
trường, luôn chịu áp lực từ sự gia nhập
ngành dễ dàng của các doanh nghiệp
mới tiềm năng.
- Là người chấp nhận giá và lựa chọn
sản lượng theo nguyên tắc MC = P
-Là những người sản xuất duy nhất
trên thị trường, không chịu áp lực
từ việc gia nhập ngành của các đối
thủ tiềm năng do những rào cản
hữu hiệu được thiết lập chống lại
sự thâm nhập vào ngành, doanh
nghiệp độc quyền lại có quyền lực
thị trường lớn.
- Có khả năng tác động vào mức
giá thị trường tùy theo mức sản
lượng mà nó định cung ứng.
- Tuy nhiên, để tối đa hóa lợi
nhuận, doanh nghiệp độc quyền
phải lựa chọn sản lượng và định giá
Phân biệt cạnh tranh qua giá và cạnh tranh phi giá - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân biệt cạnh tranh qua giá và cạnh tranh phi giá - Người đăng: Yến Như
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Phân biệt cạnh tranh qua giá và cạnh tranh phi giá 9 10 853