Ktl-icon-tai-lieu

Phân cấp đường sắt

Được đăng lên bởi thang57cd2
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 218 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CẤP KỸ THUẬT ĐƯỜNG SẮT
(TCVN 8893:2011)

Cấp kỹ thuật đường sắt
 Đường sắt quốc gia.
 Đường sắt đô thị
 Đường sắt chuyên dùng

Cấp kỹ thuật đường sắt quốc gia, đường
sắt chuyên dùng nối ray với ĐSQG
Theo khổ đường
 Đường sắt khổ 1435mm
 Đường sắt khổ 1000mm

 Đường sắt khổ lồng (khổ 1435mm và 1000mm)

Cấp kỹ thuật đường sắt quốc gia, đường
sắt chuyên dùng nối ray với ĐSQG
Đường sắt khổ 1435mm
 Đường sắt cao tốc
 Đường sắt cận cao tốc

 Đường sắt cấp 1
 Đường sắt cấp 2
 Đường sắt cấp 3
- Đường sắt cao tốc và cận cao tốc phải được xây
dựng giao cắt khác mức với đường GT khác; được
rào cách ly và chỉ dành riêng cho vận tải hành
khách.
- Đường sắt cấp 1, 2, 3 giao cắt cùng mức với GT
khác và phục vụ cả VT hành khách và hàng hóa.

Cấp kỹ thuật đường sắt quốc gia, đường
sắt chuyên dùng nối ray với ĐSQG
Đường sắt khổ 1435mm – Năng lực của
tuyến đường

Cấp kỹ thuật đường sắt quốc gia, đường
sắt chuyên dùng nối ray với ĐSQG
Đường sắt khổ 1435mm – Tốc độ thiết kế

Cấp kỹ thuật đường sắt quốc gia, đường
sắt chuyên dùng nối ray với ĐSQG
Đường sắt khổ 1435mm – Bán kính đường
cong nằm tối thiểu
Cấp đường

Bán kính đường cong
nằm tối thiểu (m)

Đường sắt cao tốc

5000

Đường sắt cận cao tốc

2000

Đường sắt cấp 1

1200

Đường sắt cấp 2

800

Đường sắt cấp 3

400

Cấp kỹ thuật đường sắt quốc gia, đường
sắt chuyên dùng nối ray với ĐSQG
Đường sắt khổ 1435mm – Độ dốc dọc tối đa

Cấp kỹ thuật đường sắt quốc gia, đường
sắt chuyên dùng nối ray với ĐSQG
Đường sắt khổ 1435mm – Kích thước nền
mặt đường
Cấp đường

Bề rộng từ tim
đến vai đường (m)

Khoảng cách tim
đường (m)

Đường sắt cao tốc

4,5

5,0

Đường sắt cận cao
tốc

4,5

4,3

Đường sắt cấp 1

4,0

4,0

Đường sắt cấp 2

3,5

4,0

Đường sắt cấp 3

3,1

4,0

Cấp kỹ thuật đường sắt quốc gia, đường
sắt chuyên dùng nối ray với ĐSQG
Đường sắt khổ 1000mm
 Đường sắt cấp 1
 Đường sắt cấp 2

 Đường sắt cấp 3
- Đường sắt cấp 1, 2, 3 giao cắt cùng mức với GT
khác và phục vụ cả VT hành khách và hàng hóa.

Cấp kỹ thuật đường sắt quốc gia, đường
sắt chuyên dùng nối ray với ĐSQG
Đường sắt khổ 1000mm – Năng lực của
tuyến đường

Cấp kỹ thuật đường sắt quốc gia, đường
sắt chuyên dùng nối ray với ĐSQG
Đường sắt khổ 1000mm – Tốc độ thiết kế

Cấp kỹ thuật đường sắt quốc gia, đường
sắt chuyên dùng nối ray với ĐSQG
Đường sắt khổ 1000mm – Bán kính đường
cong nằm tối thiểu

Cấp kỹ thuật đường sắt quốc gia, đường
sắt chuyên dùng nối ray với ĐSQG
Đường sắt khổ 1000mm – Độ dốc dọc tối đa

Cấp kỹ thuật đường sắt quốc gia, đườ...
CẤP KỸ THUẬT ĐƯỜNG SẮT
(TCVN 8893:2011)
Phân cấp đường sắt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân cấp đường sắt - Người đăng: thang57cd2
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Phân cấp đường sắt 9 10 602