Ktl-icon-tai-lieu

Phân công lđ XH

Được đăng lên bởi Thịnh Steven
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 800 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trắc nghiệm:( đây là câu hỏi nha)
1. Phân công lđ XH là:
2. Giá trị hàng hóa biểu hiện:
3. Cường độ lđ tăng lên thì: (lượng giá trị của 1 đơn vị hàng hóa ko đổi)
4. Qtrình xs gtrị thặng dư là:
5. Biện pháp chống hao mòn vô hình:
6. Khi hàng hóa bán đúng gtrị thì: (P=m)
7. Điạ tô tư bản CN là:
8. thực chất của việc phân chia thế giới về kinh tế là sự phân chia khu vực về:
9. Bản chất của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước:
Điền từ:
1. Lđ cụ thể là 1 phạm trù...
2. QL giá trị yêu cầu sx và trao đổi hh phải tiến hành trên cơ sở...
3. Sức lao động là toàn bộ ... và... tồn tại trong cơ thể sống of con ng
4. Tỉ suất lợi tức là % giũa... và...
5. Cấu tạo kĩ thật của tư bản là tỉ lệ giữa số lg... vs số lg... trong qtrinh sx.
6. Trong gđ chủ nghĩa tư bản độc quyền, ql giá trị đc biểu hiện thành quy luật...
Tự luận: nêu đk khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của GCCN.
Trắc nghiệm:( đây là câu hỏi nha)
1. Phân công lđ XH là: phân chia lao động xã hội ra thành các ngành nghề khác nhau của nền sản xuất
2. Giá trị hàng hóa biểu hiện: môi quan hệ giữa người với người,nó phản ánh thuộc tính của hàng hóa
3. Cường độ lđ tăng lên thì: lượng giá trị của 1 đơn vị hàng hóa ko đổi
4. Qtrình xs gtrị thặng dư là:Tạo ra giá trị thặng dư,trước hết la sản xuất ra hàng hóa (g t sử dụng)
5. Biện pháp chống hao mòn vô hình: tìm cách khấu hao nhanh tư bản cố định: tăng cường độ lao động, kéo
dài ngày lao động, tăng ca kíp làm việc
6. Khi hàng hóa bán đúng gtrị thì: P=m
7. Điạ tô tư bản CN là: bộ phận giá trị thặng dư ngoài lợi nhuận bình quân mà các nhà tư bản kinh doanh
nông nghiệp trả cho địa chủ
8. thực chất của việc phân chia thế giới về kinh tế là sự phân chia khu vực về:
9. Bản chất của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước: quy luật giá cả độc quyền
Điền từ:
1. Lđ cụ thể là 1 phạm trù...vĩnh viễn
2. QL giá trị yêu cầu sx và trao đổi hh phải tiến hành trên cơ sở...hao phí lao động xã hội cần thiết
3. Sức lao động là toàn bộ .thể lực .. và..`trí lực. tồn tại trong cơ thể sống of con ng
4. Tỉ suất lợi tức là % giũa tổng số lợi tức và..số tư bản tiền tệ cho vay.
5. Cấu tạo kĩ thật của tư bản là tỉ lệ giữa số lg..tư liệu sản xuất . vs số lg.sức lao động sử dụng .. trong qtrinh
sx.
6. Trong gđ chủ nghĩa tư bản độc quyền, ql giá trị đc biểu hiện thành quy luật...giá cả độc quyền cao
Tự luận: nêu đk khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của GCCN.

1.giá trị hang hoa la lao dong xa hoi cua......ket tinh trng hang hoa'
lao dong truu tuong la hinh thuc cua.......ma gia tri cua no duoc chuyen......
Trắc nghiệm:( đây là câu hỏi nha)
1. Phân công lđ XH là:
2. Giá trị hàng hóa biểu hiện:
3. Cường độ lđ tăng lên thì: (lượng giá trị của 1 đơn vị hàng hóa ko đổi)
4. Qtrình xs gtrị thặng dư là:
5. Biện pháp chống hao mòn vô hình:
6. Khi hàng hóa bán đúng gtrị thì: (P=m)
7. Điạ tô tư bản CN là:
8. thực chất của việc phân chia thế giới về kinh tế là sự phân chia khu vực về:
9. Bản chất của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước:
Điền từ:
1. Lđ cụ thể là 1 phạm trù...
2. QL giá trị yêu cầu sx và trao đổi hh phải tiến hành trên cơ sở...
3. Sức lao động là toàn bộ ... và... tồn tại trong cơ thể sống of con ng
4. Tỉ suất lợi tức là % giũa... và...
5. Cấu tạo kĩ thật của tư bản là tỉ lệ giữa số lg... vs số lg... trong qtrinh sx.
6. Trong gđ chủ nghĩa tư bản độc quyền, ql giá trị đc biểu hiện thành quy luật...
Tự luận: nêu đk khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của GCCN.
Trắc nghiệm:( đây là câu hỏi nha)
1. Phân công lđ XH là: phân chia lao động xã hội ra thành các ngành nghề khác nhau của nền sản xuất
2. Giá trị hàng hóa biểu hiện: môi quan hệ giữa người với người,nó phản ánh thuộc tính của hàng hóa
3. Cường độ lđ tăng lên thì: lượng giá trị của 1 đơn vị hàng hóa ko đổi
4. Qtrình xs gtrị thặng dư là:Tạo ra giá trị thặng dư,trước hết la sản xuất ra hàng hóa (g t sử dụng)
5. Biện pháp chống hao mòn vô hình: tìm cách khấu hao nhanh tư bản cố định: tăng cường độ lao động, kéo
dài ngày lao động, tăng ca kíp làm việc
6. Khi hàng hóa bán đúng gtrị thì: P=m
7. Điạ tô tư bản CN là: bộ phận giá trị thặng dư ngoài lợi nhuận bình quân mà các nhà tư bản kinh doanh
nông nghiệp trả cho địa chủ
8. thực chất của việc phân chia thế giới về kinh tế là sự phân chia khu vực về:
9. Bản chất của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước: quy luật giá cả độc quyền
Điền từ:
1. Lđ cụ thể là 1 phạm trù...vĩnh viễn
2. QL giá trị yêu cầu sx và trao đổi hh phải tiến hành trên cơ sở...hao phí lao động xã hội cần thiết
3. Sức lao động là toàn bộ .thể lực .. và..`trí lực. tồn tại trong cơ thể sống of con ng
4. Tỉ suất lợi tức là % giũa tổng số lợi tức và..số tư bản tiền tệ cho vay.
5. Cấu tạo kĩ thật của tư bản là tỉ lệ giữa số lg..tư liệu sản xuất . vs số lg.sức lao động sử dụng .. trong qtrinh
sx.
6. Trong gđ chủ nghĩa tư bản độc quyền, ql giá trị đc biểu hiện thành quy luật...giá cả độc quyền cao
Tự luận: nêu đk khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của GCCN.
1.giá trị hang hoa la lao dong xa hoi cua......ket tinh trng hang hoa'
lao dong truu tuong la hinh thuc cua.......ma gia tri cua no duoc chuyen.....vao san pham
2. qua trinh san xuat la su ket hop cua.......... va.........
3.lao dong truu tuong la hinh thuc cua...........ma gia tri cua no chuyen..........vao san pham moi.
4.tu ban doc quyen la su lien minh giua cac nha tu ban nham quy dinh.........va nham........
5.dia to chenh lech 1 la phan dia to chenh lech thu duoc tren nhung ruong dat co do mau mo tu nhien thuoc
Phân công lđ XH - Trang 2
Phân công lđ XH - Người đăng: Thịnh Steven
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Phân công lđ XH 9 10 190