Ktl-icon-tai-lieu

Phần mềm trắc nghiệm

Được đăng lên bởi huy-phanle
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 2971 lần   |   Lượt tải: 3 lần
MUÏC LUÏC
Phaàn meàm traéc nghieäm
EMP
CHÖÔNG 1 : CÔ BAÛN
PHAÀN I : NHAÄP ÑEÀ TN TRONG EMP
I. CAØI ÑAËT.
II. SOAÏN ÑEÀ TRAÉC NGHIEÄM.

PHAÀN II : TAÏO ÑEÀ TRAÉC NGHIEÄM TRONG EMP
PHAÀN III : CHUYEÅN SANG WORD ÑEÅ XÖÛ LYÙ.
CHÖÔNG 2 : NAÂNG CAO
PHAÀN I : TOÅ CHÖÙC CÔ BAÛN 1 NGAÂN HAØNG ÑEÀ THI

Su dung Emp 2006

1

CHÖÔNG 1
CÔ BAÛN
PHAÀN I : NHAÄP ÑEÀ TN TRONG EMP
I. CAØI ÑAËT.
Chạy file MarkScannerIns.exe và làm theo hướng dẫn của chương
trình cài đặt. Sau khi cài đặt vào Program File / Tao de & Cham
trac nghiem tren giay / Soan cau hoi trac nghiem để chạy ctrình
này.
Khi cài xong sẽ có nhiều chương trình con có nhiều tính năng khác
nhau. Ta chỉ nghiên cứu 2 phần : soạn đề và xem, in đề.
Chương trình này có các ưu điểm sau :
• Đưa được hình vẽ, các ký hiệu đặc biệt, hình ảnh, âm thanh,
video vào đề thi.
• Trộn đề thi : Trộn các câu 1,2,3,...trong đề và trộn a,b,c,d…
trong mỗi câu (nếu muốn có nhiều đề).
• Tạo lập 1 đề trắc nghiệm từ nhiều file lưu trữ trong đó có thể
chọn ngẫu nhiên 1 số câu khó (vd chọn 1/3 câu khó, 1/3 câu
vừa và 1/3 câu dễ)
• Lưu trữ đề thi theo chủ đề trong đó có thể đánh dấu câu dễ,
vừa, khó, rất khó để dùng cho nhiều năm sau. (lập ngân hàng
đề thi).
II. SOAÏN ÑEÀ TRAÉC NGHIEÄM.
1) Chạy chương trình Question Editor :
Start \ Program \ Tao de & Cham trac nghiem tren giay / Soan
cau hoi trac nghiem Ta có giao diện soạn thảo đề thi như sau :
Mở file mới - mở file cũ - số mũ – cước số - Chèn câu hỏi mới - Tạo đề

Copy – Paste – Size – Màu chữ – Đậm – Nghiêng – Gạch dưới

Su dung Emp 2006

2

Ngoài các icon tương tự như MsWord ta chú ý các icon sau :
: insert question (ctrl Q) = chèn 1 câu trắc nghiệm mới.
: insert object = chèn hình ảnh, công thức, word, excel
vào nội dung soạn thảo.
: insert symbol = chèn kí hiệu vào câu hỏi.
: Tạo đề thi cho trắc nghiệm trên máy, xem, sửa, in ra
giấy
2) Soạn câu hỏi trắc nghiệm (dùng font unicode)
Sau khi chạy ctrình , 1 màn hình soạn thảo câu hỏi xuất hiện sẵn, để
sọan 1 câu hỏi ta click mouse vào icon insert question
. Khi
đó trên màn hình ta có mẫu sau :
Phần nhập câu hỏi
Phần nhập câu có đáp án đúng

Phần nhập 3 câu còn lại

Số thứ tự của câu (tự động xuất hiện)
Chú ý quan trọng :
1) Tuy chương trình để câu đúng ở vị trí đầu tiên nhưng ta có thể
thay đổi bằng cách xóa dấu $ và thay bởi dấu # và ngược lại để vị
trí câu đúng tùy ý chọn. Tuy nhiên khi máy tạo đề thi thì nó sẽ đảo
các câu đúng 1 cách ngẫu nhiên.
2) Phần câu hỏi và câu trả lời nếu dài thì cứ nhập tự nhiên để đến
khi hết câu (chỉ 1 dòng ...
MUÏC LUÏC
Phaàn meàm traéc nghieäm
EMP
CHÖÔNG 1 : CÔ BAÛN
PHAÀN I : NHAÄP ÑEÀ TN TRONG EMP
I. CAØI ÑAËT.
II. SOAÏN ÑEÀ TRAÉC NGHIEÄM.
PHAÀN II : TAÏO ÑEÀ TRAÉC NGHIEÄM TRONG EMP
PHAÀN III : CHUYEÅN SANG WORD ÑEÅ XÖÛ LYÙ.
CHÖÔNG 2 : NAÂNG CAO
PHAÀN I : TOÅ CHÖÙC CÔ BAÛN 1 NGAÂN HAØNG ÑEÀ THI
Su dung Emp 2006 1
Phần mềm trắc nghiệm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phần mềm trắc nghiệm - Người đăng: huy-phanle
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Phần mềm trắc nghiệm 9 10 895