Ktl-icon-tai-lieu

PHÂN NHÓM CHÍNH NHÓM VIIA(NHÓM HALOGEN)

Được đăng lên bởi khangdinhtran
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 963 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 5: PHÂN NHÓM CHÍNH NHÓM VIIA(NHÓM HALOGEN)
A*LÝ THUYẾT:
Câu 1:Hãy viết cấu hình của các ion sau đây:F-, Cl-, Br -, I-.Cho biết cấu hình của mỗi ion đó trùng với cấu
hình electron nguyên tử của nguyên tố nào
Câu 2:Hãy giải thích:
a)Giải thích vì sao các nguyên tố halogen không có ở trạng thái tự do trong thiên nhiên?
b)Hãy giải thích vì sao flo chỉ có số oxh là -1, trong khí đó các halogen còn lại ngoài số oxh là -1 còn
có các mức oxh là:+1, +3, +5, +7 ?
c)Tác dụng tẩy màu của nước clo,nước giaven lên vải ,sợi bông?
d)Tại sao phi kim dạng nguyên tử bao giờ củng hoạt động hơn phi kim dạng phân tử?
e)Thổi từ từ khí clo vào dung dịch NaBr thấy dung dịch có màu vàng .Tiếp tục thối khí clo vào thấy
dung dịch mất màu .Lấy vài giọt dung dịch điều chế được đem nhỏ lên qùi tím thấy quì tím hóa
đỏ.Giải thích hiện tượng và viết phương trình phản ứng xảy ra?
Câu 3: Cho biết
a)Số oxh của clo trong:ClO4-,ClO-, Cl2,ClO3-, HClO4
b)Số oxh của brom trong:Br2, HBr, NaBr, HbrO, HBrO2, HBrO3, KBrO4
c)Cho biết nguyên tắc điều chế clo trong phòng thí nghiệm.Viết phương trình hóa học của 4
phản ứng điều chế clo khác nhau
Câu 4:Hoàn thành chuổi phản ứng sau ghi rõ đk phản ứng nếu có
a) NaCl → Cl2 → HCl → KCl → KClO
KClO 3
b) KMnO4 → Cl2 → KClO3 → KCl → KOH → Fe(OH)3 → Fe2O3→ FeCl3 → AgCl→ Cl2
c) Cl2 → HCl → KCl → Cl2 → Br2 → NaBr → HBr → Br2 → I2
Câu 5:Nhận biết
a)Có 3 lọ mất nhãn đựng các chất khí sau:CO, CO2, Cl2. Bằng phương pháp hóa học nhận biết
các lọ mất nhãn trên
b) Có 3 lọ mất nhãn đựng các chất khí sau:Cl2, HCl và O2.Chỉ dùng một hóa chất hãy nhận
biết các lọ trên
c) Có 5 lọ mất nhãn đựng các chất khí sau:Cl2, O2, CO2, N2, H2. Bằng phương pháp hóa học
nhận biết các lọ mất nhãn trên
d)Có 3 ống nghiệm đựng riêng biệt dung dịch từng chất sau:NaCl, NaNO3, HCl.Trình bày
phương pháp hóa học nhận biết 3 dung dịch đó
e) Có 4 ống nghiệm đựng riêng biệt dung dịch từng chất sau:NaCl, NaBr, NaI, NaF.Trình bày
phương pháp hóa học nhận biết 4 dung dịch đó
f) Có 5 lọ mất nhãn đựng các chất sau:NaOH, H2SO4, I2, Na2CO3,MgBr2. Bằng phương pháp
hóa học nhận biết các lọ mất nhãn trên
Câu 6:Tách và tinh chế
a)Trong muối NaCl có lẫn NaBr,NaI .Trình bày phương pháp hóa học để thu được muối NaCl
tinh khiết
b) Tinh chế clo từ hỗn hợp khí O2 và Cl2
c) Tinh chế brom từ hỗn hợp clo và brom
Câu 7:ứng dụng
a) Để diệt chuột ngoài đồng người ta dùng khí clo qua những ống mềm vào hang chuột.Hai
tính chất nào của clo cho phép clo sử dụng như vậy
b)Không khí trong phòng thí nghiệm bị nhiếm bẩn bởi k...
Chương 5: PHÂN NHÓM CHÍNH NHÓM VIIA(NHÓM HALOGEN)
A*LÝ THUYẾT:
Câu 1:Hãy viết cấu hình của các ion sau đây:F
-
, Cl
-
, Br
-
, I
-
.Cho biết cấu hình của mỗi ion đó trùng với cấu
hình electron nguyên tử của nguyên tố nào
Câu 2:Hãy giải thích:
a)Giải thích vì sao các nguyên tố halogen không có ở trạng thái tự do trong thiên nhiên?
b)Hãy giải thích vì sao flo chỉ có số oxh là -1, trong khí đó các halogen còn lại ngoài số oxh là -1 còn
có các mức oxh là:+1, +3, +5, +7 ?
c)Tác dụng tẩy màu của nước clo,nước giaven lên vải ,sợi bông?
d)Tại sao phi kim dạng nguyên tử bao giờ củng hoạt động hơn phi kim dạng phân tử?
e)Thổi từ từ khí clo vào dung dịch NaBr thấy dung dịch có màu vàng .Tiếp tục thối khí clo vào thấy
dung dịch mất màu .Lấy vài giọt dung dịch điều chế được đem nhỏ lên qùi tím thấy quì tím hóa
đỏ.Giải thích hiện tượng và viết phương trình phản ứng xảy ra?
Câu 3: Cho biết
a)Số oxh của clo trong:ClO
4
-
,ClO
-
, Cl
2
,ClO
3
-
, HClO
4
b)Số oxh của brom trong:Br
2
, HBr, NaBr, HbrO, HBrO
2
, HBrO
3
, KBrO
4
c)Cho biết nguyên tắc điều chế clo trong phòng thí nghiệm.Viết phương trình hóa học của 4
phản ứng điều chế clo khác nhau
Câu 4:Hoàn thành chuổi phản ứng sau ghi rõ đk phản ứng nếu có
a) NaCl → Cl
2
→ HCl → KCl → KClO
KClO
3
b) KMnO
4
→ Cl
2
→ KClO
3
→ KCl → KOH → Fe(OH)
3
→ Fe
2
O
3
→ FeCl
3
→ AgCl→ Cl
2
c) Cl
2
→ HCl → KCl → Cl
2
→ Br
2
→ NaBr → HBr → Br
2
→ I
2
Câu 5:Nhận biết
a)Có 3 lọ mất nhãn đựng các chất khí sau:CO, CO
2
, Cl
2
. Bằng phương pháp hóa học nhận biết
các lọ mất nhãn trên
b) Có 3 lọ mất nhãn đựng các chất khí sau:Cl
2
, HCl và O
2
.Chỉ dùng một hóa chất hãy nhận
biết các lọ trên
c) Có 5 lọ mất nhãn đựng các chất khí sau:Cl
2
, O
2
, CO
2
, N
2
, H
2
. Bằng phương pháp hóa học
nhận biết các lọ mất nhãn trên
d)Có 3 ống nghiệm đựng riêng biệt dung dịch từng chất sau:NaCl, NaNO
3
, HCl.Trình bày
phương pháp hóa học nhận biết 3 dung dịch đó
e) Có 4 ống nghiệm đựng riêng biệt dung dịch từng chất sau:NaCl, NaBr, NaI, NaF.Trình bày
phương pháp hóa học nhận biết 4 dung dịch đó
f) Có 5 lọ mất nhãn đựng các chất sau:NaOH, H
2
SO
4
, I
2
, Na
2
CO
3
,MgBr
2
. Bằng phương pháp
hóa học nhận biết các lọ mất nhãn trên
Câu 6:Tách và tinh chế
a)Trong muối NaCl có lẫn NaBr,NaI .Trình bày phương pháp hóa học để thu được muối NaCl
tinh khiết
b) Tinh chế clo từ hỗn hợp khí O
2
và Cl
2
c) Tinh chế brom từ hỗn hợp clo và brom
Câu 7:ứng dụng
a) Để diệt chuột ngoài đồng người ta dùng khí clo qua những ống mềm vào hang chuột.Hai
tính chất nào của clo cho phép clo sử dụng như vậy
b)Không khí trong phòng thí nghiệm bị nhiếm bẩn bởi khí clo.Hãy tìm cách khử độc và bảo vệ
môi trường
c) Chẳng may làm rớt bình brom lỏng lên bàn thí nghiệm.Hãy tìm cách khử độc và bảo vệ
môi trường
PHÂN NHÓM CHÍNH NHÓM VIIA(NHÓM HALOGEN) - Trang 2
PHÂN NHÓM CHÍNH NHÓM VIIA(NHÓM HALOGEN) - Người đăng: khangdinhtran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
PHÂN NHÓM CHÍNH NHÓM VIIA(NHÓM HALOGEN) 9 10 599