Ktl-icon-tai-lieu

phân phối chương trình hóa

Được đăng lên bởi thanhhuyensp89
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1065 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO THĂNG BÌNH

TÀI LIỆU PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

MÔN HÓA HỌC THCS
(Dùng cho các trường THCS, áp dụng từ năm học 2013 - 2014)

Lưu hành nội bộ 2013

1

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
MÔN HOÁ HỌC LỚP 8
Cả năm : 37 tuần x 2 tiết/tuần = 74 tiết
Học kì I : 19 tuần (38 tiết), Học kì II : 18 tuần (36 tiết )
I. Khung PPCT của Bộ GD&ĐT:
Số tiết
Nội dung

Lí
thuyết

Luyện
tập

Thực
hành

Ôn
tập

Kiểm
tra

Mở đầu

1

Chương 1. Chất. Nguyên tử. Phân tử

10

2

2

1

Chương 2. Phản ứng hoá học

6

1

1

1

Chương 3. Mol và tính toán hoá học

8

1

Chương 4. Oxi. Không khí

7

1

1

1

Chương 5. Hiđro. Nước

7

2

2

1

Chương 6. Dung dịch

6

1

1

Ôn tập học kì I và cuối năm

6

Kiểm tra học kỳ
Tổng số: 72 tiết (+ 2 tiết trả bài

2
45

8

7

6

6

Kiểm tra học kỳ)
II. Chế độ cột điểm tối thiểu mỗi kỳ:
Hệ số 1: 3 cột ( 1 miệng - 1 viết 15 phút - 1 thực hành)
Hệ số 2: 2 cột ( 2 viết 45 phút )
Hệ số 3: 1 cột ( 1 viết 45 phút)

2

III. Phân phối chương trình cụ thể:
Tiết
Bài
Tên bài
Tiết 1
Bài 1
Mở đầu môn hoá học
Tiết 2
Bài 2
Chất
Tiết 3
Bài 2
Chất (tt)
Tiết 4
Bài 3
Bài thực hành 1

Tiết 5
Tiết 6

Bài 4
Bài 5

Nguyên tử
Nguyên tố hoá học

Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9

Bài 5
Bài 6
Bài 6

Nguyên tố hoá học (tt)
Đơn chất và hợp chất - Phân tử
Đơn chất và hợp chất -Phân tử (tt)

Tiết
Tiết
Tiết
Tiết
Tiết
Tiết
Tiế
t
Tiết
Tiết
Tiết
Tiết
Tiết
Tiết
Tiết
Tiết
Tiế
t
Tiết
Tiết

10
11
12
13
14
15
16

Bài 7
Bài 8
Bài 9
Bài 10
Bài 10
Bài 11

Bài thực hành 2
Bài luyện tập 1
Công thức hoá học
Hoá trị
Hoá trị (tt)
Bài luyện tập 2
Kiểm tra viết bài số 1

17
18
19
20
21
22
23
24
25

Bài 12
Bài 13
Bài 13
Bài 14
Bài 15
Bài 16
Bài 16
Bài 17

Sự biến đổi chất
Phản ứng hoá học
Phản ứng hoá học (tt)
Bài thực hành 3
Định luật bảo toàn khối lượng
Phương trình hoá học
Phương trình hoá học (tt)
Bài luyện tập 3
Kiểm tra viết bài số 2

26
27

Bài 18
Bài19

Tiết 28

Bài19

Mol
Chuyển đổi giữa khối lượng, thể
tích và mol.
Luyện tập.

Nội dung điều chỉnh
- Dạy phần I và II
- Dạy phần III
- Không bắt buộc tiến hành thí
nghiệm 1, dành thời gian hướng
dẫn học sinh một số kỹ năng và
thao tác cơ bản trong thí
nghiệm thực hành
- Dạy phần I
- (Mục III- Có bao nhiêu
nguyên tố hóa học: Không dạy,
hướng dẫn học sinh tự đọc
thêm)
- Dạy phần II
- Dạy phần I, II
- Dạy phần III
- Không dạy: mục IV-Trạng
thái của chất; mục 5 - phần ghi
nhớ và Hình 1.14. Không yêu
cầu học sinh làm bài tập 8

- Dạy phần I, II1,II2a
- Dạy phần II2b(Lập công thức)

- Dạy phần I,II
- Dạy phần III, IV
- Dạy phần I
- Dạy phần II

3

Ti...
PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO THĂNG BÌNH
TÀI LIỆU PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
MÔN HÓA HỌC THCS
(Dùng cho các trường THCS, áp dụng từ năm học 2013 - 2014)
Lưu hành nội bộ 2013
1
phân phối chương trình hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phân phối chương trình hóa - Người đăng: thanhhuyensp89
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
phân phối chương trình hóa 9 10 273