Ktl-icon-tai-lieu

Phân phối chương trình môn hóa học 8

Được đăng lên bởi leloc16sh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 958 lần   |   Lượt tải: 2 lần
PHỐI CHƯƠNG PHÂN TRÌNH CHI TIẾT
MÔN: HÓA HỌC LỚP 8
Cả năm: 37 tuần x 2 tiết = 74 tiết
Tuần

Tiết

Tên bài dạy

Nội dung giảm tải

HỌC KÌ I
1

2

1

Mở đầu môn hoá học

CHƯƠNG I: CHẤT - NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ
2
3
4

Chất
Chất ( tt)
Bài thực hành 1

5

Nguyên tử

6
7
8
9

Nguyên tố hoá học
Nguyên tố hoá học ( tt )
Đơn chất và hợp chất - Phân tử
Đơn chất và hợp chất - Phân tử (tt)

10
11
12
13
14
15
16

Bài thực hành 2
Bài luyện tập 1
Công thức hoá học
Hoá trị
Hoá trị ( tt )
Bài luyện tập 2
Kiểm tra viết

17

Sự biến đổi chất

18
19
20
21
22
23
24
25

Phản ứng hoá học
Phản ứng hoá học ( tt )
Bài thực hành 3
Định luật bảo toàn khối lượng
Phương trình hoá học
Phương trình hoá học ( tt )
Bài luyện tập 3
Kiểm tra viết

3
4
5
6
7
8

Chương II

11
12

Chương III

13
26
27
14
15

28
29
30

- Mục IV không dạy, vì vật lý THCS đã học
- Hình 1.4, phần ghi nhớ không dạy
- Bài tập 8 không yêu cầu Hs làm

PHẢN ỨNG HOÁ HỌC
- Phần b: Gv hướng dẫn Hs chọn bột Fe
nguyên chất, trộn kỹ và đều với bột S( theo tỷ lệ
khối lượng S: Fe > 32: 56) trước khi đun nóng
mạnh và sử dụng nam châm để kiểm tra sản
phẩm)

9

10

.
- Không bắt buộc tiến hành TN 1, để thời gian
hướng dẫn Hs một số kĩ năng và thao tác cơ bản
trong thí nghiệm thực hành
- Mục 3: lớp electron không dạy
- Mục 4 phần ghi nhớ không dạy
- Bài tập 4, 5 không yêu cầu Hs làm
- Mục III không dạy, hướng dẫn HS đọc thêm

MOL VÀ TÍNH TOÁN HOÁ HỌC

Mol
Chuyển đổi giữa khối lượng, thể
tích và mol
Luyện tập
Tỉ khối của chất khí
Tính theo công thức hoá học

16
17
18
19

31
32
33
34
35
36

Tính theo công thức hoá học ( tt)
Tính theo phương trình hoá học
Tính theo phương trình hoá học (tt)
Bài luyện tập 4
Ôn tập học kì I
Kiểm tra học kì I

- Bài tập 4,5 không yêu cầu Hs làm

HỌC KÌ II
Chương IV : OXI . KHÔNG KHÍ
20
21

37
38
39
40
41

Tính chất của oxi
Tính chất của oxi ( tt)
Sự oxi hoá. Phản ứng hoá hợp.
Ứng dụng của oxi
Oxit
Điều chế oxi. Phản ứng phân huỷ

42
43
44
45
46
47
48
49
50

Không khí. Sự cháy
Không khí. Sự cháy ( tt)
Bài luyện tập 5
Bài thực hành 4
Kiểm tra viết
Tính chất. Ứng dụng của hiđro
Tính chất. Ứng dụng của hiđro (tt)
Luyện tập
Điều chế hiđro. Phản ứng thế

51
52
53
54
55
56
57
58
59

Bài luyện tập 6
Bài thực hành 5
Kiểm tra viết
Nước
Nước ( tt)
Axit . Bazơ. Muối
Axit . Bazơ. Muối ( tt)
Bài luyện tập 7
Bài thực hành 6

22
23
24
25
26
27
28
29
30

Chương VI

31
32
33
34
35
36
37

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Dung dịch
Độ tan của một chất trong nước
Nồng độ dung dịch
Nồng độ dung dịch ( tt)
Pha chế dung dịch
Pha...
PHỐI CHƯƠNG PHÂN TRÌNH CHI TIẾT
MÔN: HÓA HỌC LỚP 8
Cả năm: 37 tuần x 2 tiết = 74 tiết
Tuần Tiết Tên bài dạy Nội dung giảm tải
1
HỌC KÌ I
1 Mở đầu môn hoá học
CHƯƠNG I: CHẤT - NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ
2 Chất
2
3 Chất ( tt) .
4 Bài thực hành 1 - Không bắt buộc tiến hành TN 1, để thời gian
hướng dẫn Hs một số kĩ năng và thao tác cơ bản
trong thí nghiệm thực hành
3
5 Nguyên tử - Mục 3: lớp electron không dạy
- Mục 4 phần ghi nhớ không dạy
- Bài tập 4, 5 không yêu cầu Hs làm
6 Nguyên tố hoá học - Mục III không dạy, hướng dẫn HS đọc thêm
4
7 Nguyên tố hoá học ( tt )
8 Đơn chất và hợp chất - Phân tử
5
9 Đơn chất và hợp chất - Phân tử (tt) - Mục IV không dạy, vì vật lý THCS đã học
- Hình 1.4, phần ghi nhớ không dạy
- Bài tập 8 không yêu cầu Hs làm
10 Bài thực hành 2
6
11 Bài luyện tập 1
12 Công thức hoá học
7
13 Hoá trị
14 Hoá trị ( tt )
8
15 Bài luyện tập 2
16 Kiểm tra viết
Chương II PHẢN ỨNG HOÁ HỌC
9
17 Sự biến đổi chất - Phần b: Gv hướng dẫn Hs chọn bột Fe
nguyên chất, trộn kỹ và đều với bột S( theo tỷ lệ
khối lượng S: Fe > 32: 56) trước khi đun nóng
mạnh sử dụng nam châm để kiểm tra sản
phẩm)
18 Phản ứng hoá học
10
19 Phản ứng hoá học ( tt )
20 Bài thực hành 3
11
21 Định luật bảo toàn khối lượng
22 Phương trình hoá học
12
23 Phương trình hoá học ( tt )
24 Bài luyện tập 3
13
25 Kiểm tra viết
Chương III MOL VÀ TÍNH TOÁN HOÁ HỌC
26 Mol
14
27 Chuyển đổi giữa khối lượng, thể
tích và mol
28 Luyện tập
15
29 Tỉ khối của chất khí
30 Tính theo công thức hoá học
Phân phối chương trình môn hóa học 8 - Trang 2
Phân phối chương trình môn hóa học 8 - Người đăng: leloc16sh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Phân phối chương trình môn hóa học 8 9 10 935