Ktl-icon-tai-lieu

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN HOÁ HỌC NH 2012-2013 LỚP 10 CHUẨN

Được đăng lên bởi thanhtung082014
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 361 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS-THPT HỒNG VÂN
TỔ HOÁ-SINH-CÔNG NGHỆ

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN HOÁ HỌC NH 2012-2013
LỚP 10 CHUẨN
Cả năm: 37 tuần, 70 tiết
(Học kì I: 19 tuần, 36 tiết; Học kì II: 18 tuần, 34 tiết)

HỌC KÌ I
CHƯƠNG TUẦN
1
2

Chương I.
Nguyên tử

3
4
5
6
7

Chương
II. Bảng
tuần hoàn
và định
luật tuần
các
nguyên tố
hoá học

8
9

10
11

Chương
III. Liên
kết
hoá học
Chương
IV. Phản
ứng oxi
hoá-khử

12
13
14
15
16
17

TIẾT
THỨ
1,2
3
4
5
6
7,8
9
10
11
12
13,14
15
16

BÀI
Ôn tập đầu năm
1-Thành phần nguyên tử
2-Hạt nhân nguyên tử. Nguyên tố hoá học.
Đồng vị
3-Luyện tập: Thành phần nguyên tử
4-Cấu tạo vỏ nguyên tử
5-Cấu hình electron của nguyên tử
6-Luyên tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử

Kiểm tra 1 tiết
7-Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
8-Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron của
nguyên tử các nguyên tố hoá học
9-Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên
17
tố hoá học. Định luật tuần hoàn
18
10-Ý nghĩa bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
19
11-Luyện tập: Bảng tuần hoàn. Sự biến đổi tuần
hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của
20
các nguyên tố
21
Kiểm tra 1 tiết
22
12-Liên kết ion
23,24 13-Liên kết cộng hoá trị
25
15-Hoá trị và số oxi hoá
26
27
28
29
30
31
32
33
34

GV Nguyễn Thanh Tùng

16-Luyện tập: Liên kết hoá học
17-Phản ứng oxi hoá-khử
18-Phân loại phản ứng trong hoá học vô cơ
19-Luyện tập: Phản ứng oxi hoá-khử
20-Thực hành 1: Phản ứng oxi hoá-khử

GHI
CHÚ

18
19

35
36

Ôn tập học kì I
Kiểm tra học kì I

HỌC KÌ II
21

37
38
39,40

22

41

20

Chương
IV. Nhóm
halogen

23
24
25

26
27

Chương
V. Oxilưu huỳnh

Chương
VI. Tốc độ
phản ứng
và cân
bằng hoá
học

42
43,44
45,46
47
48
49,50
51
52

28

53,54

29
30

55,56
57,58

31

59

32
33
34
35
36
37

60
61,62
63,64
65
66
67
68
69
70

GV Nguyễn Thanh Tùng

21-Khái quát về nhóm halogen
22-Clo
23-Hiđroclorua. Axit clohiđric. Luyện tập
27- Thực hành 2: Tính chất hoá học của khí clo và
hợp chất của clo
24-Sơ lược về hợp chất có oxi của clo
25-Flo. Brom. Iot
26-Luyện tập: Nhóm halogen
28-Thực hành 3: Tính chất hoá học của brom và
iot
Kiểm tra 1tiết
29-Oxi. Ozon
30-Lưu huỳnh
31-Thực hành 4: Tính chất của oxi và lưu huỳnh
32-Hiđrosunfua. Lưu huỳnh đioxit. Lưu huỳnh
trioxit
33-Axit sunfuric. Muối sunfat
34-Luyện tập: Oxi và lưu huỳnh
35-Thực hành 5: Tính chất các hợp chất của lưu
huỳnh
Kiểm tra 1tiết
36-Tốc độ phản ứng hoá học
38-Cân bằng hoá học
37-Thực hành 6: Tốc độ phản ứng hoá học
39-Luyện tập: Tốc độ phản ứng và cân bằng hoá
học
Ôn tập học kì II
Kiểm tra HK II

Lấy điểm
15phút

TRƯỜNG THPT NINH THẠNH LỢ...
TRƯỜNG THCS-THPT HỒNG VÂN
TỔ HOÁ-SINH-CÔNG NGHỆ
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN HOÁ HỌC NH 2012-2013
LỚP 10 CHUẨN
Cả năm: 37 tuần, 70 tiết
(Học kì I: 19 tuần, 36 tiết; Học kì II: 18 tuần, 34 tiết)
HỌC KÌ I
CHƯƠNG TUẦN
TIẾT
THỨ
BÀI
GHI
CHÚ
1
1,2
Ôn tập đầu năm
Chương I.
Nguyên tử
2
3
1-Thành phần nguyên tử
4
2-Hạt nhân nguyên tử. Nguyên tố hoá học.
Đồng vị
3
5
6
3-Luyện tập: Thành phần nguyên tử
4 7,8
4-Cấu tạo vỏ nguyên tử
5
9
5-Cấu hình electron của nguyên tử
10
6-Luyên tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử
6
11
12
Kiểm tra 1 tiết
Chương
II. Bảng
tuần hoàn
và định
luật tuần
các
nguyên tố
hoá học
7 13,14
7-Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
8
15
8-Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron của
nguyên tử các nguyên tố hoá học
9-Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên
tố hoá học. Định luật tuần hoàn
16
9
17
18
10-Ý nghĩa bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
10
19
-
20
11-Luyện tập: Bảng tuần hoàn. Sự biến đổi tuần
hoàn cấu hình electron nguyên tử tính chất của
các nguyên tố
11
21
Kiểm tra 1 tiết
Chương
III. Liên
kết
hoá học
22
12-Liên kết ion
12 23,24
13-Liên kết cộng hoá trị
13
25
15-Hoá trị và số oxi hoá
26
16-Luyện tập: Liên kết hoá học
14
27
Chương
IV. Phản
ứng oxi
hoá-khử
28
17-Phản ứng oxi hoá-khử
15
29
30
18-Phân loại phản ứng trong hoá học vô cơ
16
31
19-Luyện tập: Phản ứng oxi hoá-khử
32
17
33
20-Thực hành 1: Phản ứng oxi hoá-khử
34
GV Nguyễn Thanh Tùng
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN HOÁ HỌC NH 2012-2013 LỚP 10 CHUẨN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN HOÁ HỌC NH 2012-2013 LỚP 10 CHUẨN - Người đăng: thanhtung082014
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN HOÁ HỌC NH 2012-2013 LỚP 10 CHUẨN 9 10 230