Ktl-icon-tai-lieu

Phân phối chương trình môn tin học tiểu học

Được đăng lên bởi trungtamdaynghebt
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 357 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHẦN I
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIN HỌC TIỂU HỌC
1. Tổ chức dạy học
- Thời lượng dạy học của môn tin học lớp 3, 4, 5 là 70 tiết, được dạy trải đều trong 35 tuần của năm
học, mỗi tuần 2 tiết.
- Phải đảm bảo dạy đủ số tiết Bài thực hành của từng chương và của cả năm học.
- Các bài của Phần “Phần mềm học tập” không nhất thiết phải dạy liền nhau, có thể dạy xen các bài
này vào nội dung của phần khác.
- Cuối mỗi học kì, có 2 tiết ôn tập và 2 tiết kiểm tra học kì.
- Các tiết Bài tập, Ôn tập chưa quy định nội dung cụ thể, giáo viên căn cứ tình hình giảng dạy, kết
quả tiếp thu của học sinh và điều kiện thực tế của nhà trường, để định ra nội dung cho tiết Bài tập,
Ôn tập truyền đạt đủ kiến thức, kĩ năng theo yêu cầu. Cần ưu tiên sử dụng các tiết này để giải đáp
câu hỏi, chữa bài tập (nếu còn) trong sách giáo khoa. Nếu còn thời gian nên lựa chọn, xây dựng nội
dung cho tiết Bài tập, Ôn tập để củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng, hình thức có thể là làm bài
tập trên lớp học hay thực hành trên phòng máy...
- Khi thực hành trên máy, nếu nội dung không được xây dựng để thực hành theo nhóm thì bố trí tối
đa là 2 học sinh/1 máy tính.
- Trong khi thực hiện các Bài cần dành thời gian để hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi và làm bài tập
trong sách giáo khoa.
- Các bài thuộc dạng lý thuyết kết hợp với thực hành (nội dung lý thuyết chiếm khoảng 1/2 thời gian
của mỗi bài). Mặc dù không có tên là bài thực hành nhưng các bài này tốt nhất nên được dạy học ở
phòng máy. Để học các nội dung của phần này học sinh phải thực hành trên máy vi tính.
- Để học lý thuyết hiệu quả hơn cần sử dụng máy tính, phần mềm, tranh, ảnh, sơ đồ trực quan.
2. Kiểm tra, đánh giá
- Phải thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, khi ra đề kiểm tra
(dưới 1 tiết, 1 tiết, học kỳ) phải bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình.
-

Phải đảm bảo thực hiện đúng, đủ các tiết kiểm tra, kiểm tra thực hành, kiểm tra học kì.

Phải đánh giá được cả kiến thức, kĩ năng, cả lý thuyết và thực hành và phải theo nội dung,
mức độ yêu cầu được quy định trong chương trình môn học.
-

Việc kiểm tra học kì phải được thực hiện ở cả hai nội dung lý thuyết và thực hành.

- Môn học Tin học thuận lợi cho việc áp dụng phương pháp trắc nghiệm khách quan nên giáo viên
cần tăng cường sử dụng phương pháp trắc nghiệm khách quan trong kiểm tra, đánh giá kết quả học tập
của học sinh.
3. phân phối chương trình cho lớp 1 và lớp 2
Tùy theo đối tượng học sinh va lich dạy tại các trường tiểu học, các đồng chí chia th...
PHẦN I
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIN HỌC TIỂU HỌC
1. Tổ chức dạy học
- Thời lượng dạy học của môn tin học lp 3, 4, 5 là 70 tiết, được dạy trải đều trong 35 tuần của năm
học, mỗi tuần 2 tiết.
- Phải đảm bảo dạy đủ stiết Bài thực nh của từng chương và của cả m học.
- c bài của Phần “Phần mềm học tập” kng nhất thiết phải dạy liền nhau, có thể dạy xen các bài
y o nội dung của phần kc.
- Cuối mỗi học , 2 tiết ôn tập 2 tiết kiểm tra học .
- c tiết Bài tập, Ôn tập chưa quy định nội dung cụ thể, giáo viên căn cứ tình hình giảng dạy, kết
quả tiếp thu của học sinh và điều kiện thực tế của nhà trường, để định ra nội dung cho tiết Bài tập,
Ôn tập truyền đạt đủ kiến thức, kĩ ng theo u cầu. Cần ưu tiên sử dụng các tiết này để giải đáp
u hỏi, chữa bài tập (nếu n) trong ch go khoa. Nếu n thời giann lựa chn, xây dựng nội
dung cho tiết i tập, Ôn tập để củng cố kiến thức, rèn luyn kĩ năng, hình thức có thlà làm bài
tập trên lớp học hay thực hành tn phòng y...
- Khi thực hành tn máy, nếu nội dung không được xây dựng để thực hành theo nhóm thì bố trí tối
đa là 2 học sinh/1 y nh.
- Trong khi thực hiện các Bài cần dành thời gian để hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi và làm bài tập
trong ch go khoa.
- Các bài thuộc dạng lý thuyết kết hợp với thực hành (nội dungthuyết chiếm khoảng 1/2 thời gian
của mỗi i). Mặc dù kng n là bài thực hành nhưng cáci này tốt nhất n được dạy học
phòng y. Đhọc các nội dung của phầny học sinh phải thực nh tn máy vi nh.
- Đhọc thuyết hiệu quả hơn cn sdụngy tính, phần mềm, tranh, ảnh, sơ đồ trực quan.
2. Kiểm tra, đánh g
- Phải thực hiện đổi mới kim tra, đánh giá theo ớng dẫn của Bộ GD&ĐT, khi ra đề kiểm tra
(dưới 1 tiết, 1 tiết, học kỳ) phải m sát chuẩn kiến thức, kỹng của Cơng trình.
- Phải đảm bảo thực hiện đúng, đcác tiết kiểm tra, kim tra thực hành, kiểm tra học kì.
- Phải đánh giá được cả kiến thức, kĩ năng, cả lý thuyết và thực hành và phải theo nội dung,
mức độ yêu cầu được quy định trong chương trình n học.
- Việc kiểm tra học kì phải được thực hiện cả hai nội dung lý thuyết và thực hành.
- n học Tin học thuận lợi cho việc áp dụng phương pháp trắc nghiệm khách quan n go viên
cần tăng cường sử dụng pơng pháp trắc nghiệm khách quan trong kiểm tra, đánh giá kết quả học tập
của học sinh.
3. phân phối chương trình cho lớp 1 và lớp 2
Tùy theo đối tượng học sinh va lich dạy tại các trường tiểu học, các đồng chí chia thời khóa biểu
cho lớp 1 và lớp 2 sao cho phú hợp( chủ yếu là theo chương trình quyển 1 lớp 3) trong đó chúng ta
sẽ lấy chủ yếu từ chương I, chương II va chương IV. Riêng chương III sẽ không đưa vào cho các
em lớp 1 và lớp 2 học vì đối tượng học sinh còn nhỏ.
Phân phối chương trình môn tin học tiểu học - Trang 2
Phân phối chương trình môn tin học tiểu học - Người đăng: trungtamdaynghebt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Phân phối chương trình môn tin học tiểu học 9 10 263