Ktl-icon-tai-lieu

Phân phối chương trình nghề tin học phổ thông 105 tiết

Được đăng lên bởi thaonc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 185 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phân phối chương trình nghề tin học 11
Học kì I
Tiết

Bài

Tên bài

Phần 1: Mở đầu (1, 1, 0, 0, 0)
Tiết 1

Bài 1

Làm quen với nghề tin học văn phòng

Phần 2: Hệ điều hành Win dows (15, 5, 9, 0, 1)
Tiết 2, 3

Bài 2

Những kiến thức cơ sở

Tiết 4, 5, 6

Bài 3

Làm việc với tệp và thư mục

Tiết 7, 8, 9

Bài 4

Một số tính năng khác trong windows

Tiết 10, 11, 12

Bài 5

Control Panel và việc thiết đặt hệ thống

Tiết 13, 14, 15

Bài 6

Ôn tập và thực hành tổng hợp

Tiết 16

Kiểm tra 45 phút

Phần 3: Hệ soạn thảo văn bản (31, 9, 19, 1, 2)
Tiết 17, 18, 19

Bài 7

Ôn lại một số khái niệm cơ bản

Tiết 20, 21, 22

Bài 8

Định dạng văn bản

Tiết 23, 24, 25

Bài 9

Làm việc với bảng trong văn bản

Tiết 26, 27, 28

Bài 10

Thực hành soạn thảo văn bản hành chính

Tiết 29, 30, 31

Bài 11

Một số chức năng soạn thảo nâng cao

Tiết 32, 33, 34

Bài 12

Chèn một số đối tượng đặc biệt

Tiết 35, 36, 37

Bài 13

Các công cụ trợ giúp

Tiết 38, 39, 40

Bài 14

Kiểu và sử dụng kiểu

Tiết 41, 42, 43

Bài 15

Chuẩn bị in và in văn bản

Tiết 44, 45, 46

Bài 16

Thực hành tổng hợp

Tiết 47

Ôn tập phần 3

Phần 4: Chương trình bảng tính Excel (46, 12, 31, 2, 1)
Tiết 48, 49, 50

Bài 17

Các khái niệm cơ bản

Tiết 51, 52

Bài 18

Dữ liệu trên bảng tính

Tiết 53, 54

Kiểm tra học kì I
Học kì II

Tiết 55, 56

Bài 19

Lập công thức để tính toán

Tiết 57, 58, 59

Bài 20

Sử dụng hàm

Tiết 60, 61, 62

Bài 21

Thao tác dữ liệu trên trang tính

Tiết 63, 64, 65

Bài 22

Nhập, tìm và thay thế nhanh dữ liệu

Tiết 66, 67, 68

Bài 23

Trình bày trang tính, Thao tác với hàng, cột và định dạng dữ liệu

Tiết 69, 70, 71

Bài 24

Trình bày trang tính, định dạng ô

Tiết 72, 73, 74

Bài 25

Bố trí dữ liệu trên trang tính

Tiết 75, 76, 77

Bài 26

Sử dụng các hàm logic

Tiết 78

Kiểm tra

Tiết 79, 80

Bài 27

Thực hành lập trang tính và sử dụng hàm

Tiết 81, 82, 83

Bài 28

Danh sách dữ liệu và sắp xếp dữ liệu

Tiết 84, 85, 86

Bài 29

Lọc dữ liệu từ danh sách dữ liệu

Tiết 87, 88, 89

Bài 30

Biểu diễn dữ liệu bằng biểu đồ

Tiết 90, 91, 92

Bài 31

Thực hành tổng hợp

Tiết 93

Ôn tập phần 4

Phần 5: Làm việc trong mạng cục bộ (5, 5)
Tiết 94, 95, 96

Bài 32

Các kiến thức chung về mạng cục bộ

Tiết 97, 98, 99

Bài 33

Sử dụng mạng cục bộ

Phần 6: Tìm hiểu nghề (3, 3)
Tiết 100, 101, 102

Bài 34

Tìm hiểu nghề

Tiết 103

Ôn tập

Tiết 104, 105

Kiểm tra cuối năm học

Cả năm: 35 tuần x 3 tiết/tuần = 105 tiết
Học kì I: 18 tuần x 3 tiết/tuần = 54 tiết
Học kì II: 35 tuần x 3 tiết/tuần = 51 tiết
(Tổng số, Lý thu...
Phân phối chương trình nghề tin học 11
Học kì I
Tiết Bài Tên bài
Phần 1: Mở đầu (1, 1, 0, 0, 0)
Tiết 1 Bài 1 Làm quen với nghề tin học văn phòng
Phần 2: Hệ điều hành Win dows (15, 5, 9, 0, 1)
Tiết 2, 3 Bài 2 Những kiến thức cơ sở
Tiết 4, 5, 6 Bài 3 Làm việc với tệp và thư mục
Tiết 7, 8, 9 Bài 4 Một số tính năng khác trong windows
Tiết 10, 11, 12 Bài 5 Control Panel và việc thiết đặt hệ thống
Tiết 13, 14, 15 Bài 6 Ôn tập và thực hành tổng hợp
Tiết 16 Kiểm tra 45 phút
Phần 3: Hệ soạn thảo văn bản (31, 9, 19, 1, 2)
Tiết 17, 18, 19 Bài 7 Ôn lại một số khái niệm cơ bản
Tiết 20, 21, 22 Bài 8 Định dạng văn bản
Tiết 23, 24, 25 Bài 9 Làm việc với bảng trong văn bản
Tiết 26, 27, 28 Bài 10 Thực hành soạn thảo văn bản hành chính
Tiết 29, 30, 31 Bài 11 Một số chức năng soạn thảo nâng cao
Tiết 32, 33, 34 Bài 12 Chèn một số đối tượng đặc biệt
Tiết 35, 36, 37 Bài 13 Các công cụ trợ giúp
Tiết 38, 39, 40 Bài 14 Kiểu và sử dụng kiểu
Tiết 41, 42, 43 Bài 15 Chuẩn bị in và in văn bản
Tiết 44, 45, 46 Bài 16 Thực hành tổng hợp
Tiết 47 Ôn tập phần 3
Phần 4: Chương trình bảng tính Excel (46, 12, 31, 2, 1)
Tiết 48, 49, 50 Bài 17 Các khái niệm cơ bản
Tiết 51, 52 Bài 18 Dữ liệu trên bảng tính
Tiết 53, 54 Kiểm tra học kì I
Học kì II
Tiết 55, 56 Bài 19 Lập công thức để tính toán
Tiết 57, 58, 59 Bài 20 Sử dụng hàm
Tiết 60, 61, 62 Bài 21 Thao tác dữ liệu trên trang tính
Tiết 63, 64, 65 Bài 22 Nhập, tìm và thay thế nhanh dữ liệu
Tiết 66, 67, 68 Bài 23 Trình bày trang tính, Thao tác với hàng, cột và định dạng dữ liệu
Tiết 69, 70, 71 Bài 24 Trình bày trang tính, định dạng ô
Tiết 72, 73, 74 Bài 25 Bố trí dữ liệu trên trang tính
Tiết 75, 76, 77 Bài 26 Sử dụng các hàm logic
Phân phối chương trình nghề tin học phổ thông 105 tiết - Trang 2
Phân phối chương trình nghề tin học phổ thông 105 tiết - Người đăng: thaonc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Phân phối chương trình nghề tin học phổ thông 105 tiết 9 10 280