Ktl-icon-tai-lieu

Phân phối chương trình sinh học THCS

Được đăng lên bởi Sam Phan
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 228 lần   |   Lượt tải: 0 lần
A. NHỮNG VẤN ĐỀ CỤ THỂ CỦA MÔN SINH HỌC THCS
1. Tổ chức dạy học
- Phải đảm bảo dạy đủ số tiết thực hành của từng chương và của cả năm học. Trong điều
kiện có thể, các trường nên bố trí các tiết thực hành vào 1 buổi để tạo thuận lợi cho việc dạy và
học.
Lưu ý:
- Chương trình lớp 6 có một số bài, nội dung thực hành thí nghiệm có trong giờ học lí
thuyết.
- Căn cứ tình hình thực tế và theo chuẩn kiến thức, kỹ năng; các trường xây dựng những
nội dung cụ thể cho một số tiết bài tập và ôn tập học kì.
2.Thực hành, thí nghiệm
Thực hiện đúng theo phân phối chương trình, thông qua các tiết thực hành rèn cho học
sinh các kĩ năng thực hành.
3. Kiểm tra, đánh giá
- Thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng dẫn của Bộ GDĐT, khi ra đề kiểm
tra phải bám sát chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình.
- Kiểm tra thực hành được đánh giá trong tất cả các bài thực hành. Giáo viên có thể tính
điểm bình quân các bài thực hành trong mỗi học kì hoặc lấy điểm bài đạt điểm cao nhất của
học sinh nhưng phải đảm bảo mỗi học kì có ít nhất một cột điểm hệ số 1.
– Phải đánh giá được cả kiến thức, kĩ năng, cả lí thuyết và thực hành và phải theo nội
dung, mức độ yêu cầu được quy định trong chương trình môn học.
– Việc kiểm tra học kì phải được thực hiện ở cả hai nội dung lí thuyết và thực hành. Tỉ lệ
điểm phần lí thuyết và điểm phần thực hành của bài kiểm tra học kì có thể cân đối: lí thuyết
50-60% và thực hành 40-50%. Giáo viên tự lựa chọn một trong hai tỉ lệ nêu trên cho phù hợp
với tình hình thực tế. Việc kiểm tra học kì có thể được tiến hành theo một trong hai cách sau:
+ Cách 1: Nếu có đủ điều kiện, thì tiến hành kiểm tra cả lí thuyết và thực hành trong tiết
kiểm tra học kì. Giáo viên tự phân chia hợp lí thời lượng của tiết kiểm tra học kì cho phần lí
thuyết và phần thực hành (kiểm tra thực hành trên giấy).
+ Cách 2: Trong tiết kiểm tra học kì chỉ kiểm tra và lấy điểm phần lí thuyết, còn điểm
phần thực hành được lấy bằng cách tính trung bình điểm các bài thực hành trong học kì.
- Do đặc trưng của môn học, giáo viên cần sử dụng cả hình thức trắc nghiệm khách
quan và tự luận trong kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh. Khi tổ chức kiểm tra,
phải tách phần kiểm tra trắc nghiệm và phần kiểm tra tự luận thành hai phần riêng biệt; tổ
chức phát đề và thu bài kiểm tra riêng cho hai phần. Thời gian làm bài của mỗi phần kiểm tra
phải tương ứng với tỷ lệ % của đề kiểm tra.
Các bài kiểm tra định kỳ phải lập ma trận đề để chùng chung cho cả khối.

1

B – PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
LỚP 6...
A. NHỮNG VẤN ĐỀ CTHỂ CỦA MÔN SINH HỌC THCS
1. Tổ chức dạy học
- Phải đảm bảo dạy đủ stiết thực hành của từng chương của cả năm học. Trong điều
kiện có thể, các trường nên bố trí các tiết thực hành vào 1 buổi để tạo thuận lợi cho việc dạy và
học.
Lưu ý:
- Chương trình lớp 6 một số bài, nội dung thực nh t nghiệm trong giờ học
thuyết.
- Căn cứ tình hình thực tế theo chuẩn kiến thức, kỹ năng; các trường xây dựng những
nội dung cụ thể cho một số tiết bài tập và ôn tập học kì.
2.Thực hành, thí nghiệm
Thực hiện đúng theo phân phối chương trình, thông qua các tiết thực hành rèn cho học
sinh các kĩ năng thực hành.
3. Kiểm tra, đánh giá
- Thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng dẫn của Bộ GDĐT, khi ra đề kiểm
tra phải bám sát chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình.
- Kiểm tra thực hành được đánh giá trong tất cả các bài thực hành. Giáo viên thể tính
điểm bình quân các bài thực hành trong mỗi học hoặc lấy điểm bài đạt điểm cao nhất của
học sinh nhưng phải đảm bảo mỗi học kì có ít nhất một cột điểm hệ số 1.
Phải đánh giá được cả kiến thức, năng, cả thuyết thực hành phải theo nội
dung, mức độ yêu cầu được quy định trong chương trình môn học.
– Việc kiểm tra học kì phải được thực hiệncả hai nội dung lí thuyết và thực hành. Tỉ lệ
điểm phần thuyết điểm phần thực hành của bài kiểm tra học thể cân đối: thuyết
50-60% thực hành 40-50%. Giáo viên tự lựa chọn một trong hai tỉ lệ nêu trên cho phù hợp
với tình hình thực tế. Việc kiểm tra học kì có thể được tiến hành theo một trong hai cách sau:
+ Cách 1: Nếu đủ điều kiện, thì tiến hành kiểm tra cả thuyết thực hành trong tiết
kiểm tra học kì. Giáo viên tự phân chia hợp thời lượng của tiết kiểm tra học cho phần
thuyết và phần thực hành (kiểm tra thực hành trên giấy).
+ Cách 2: Trong tiết kiểm tra học chỉ kiểm tra lấy điểm phần thuyết, còn điểm
phần thực hành được lấy bằng cách tính trung bình điểm các bài thực hành trong học kì.
- Do đặc trưng của môn học, giáo viên cần sử dụng cả hình thức trắc nghiệm khách
quan tự luận trong kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh. Khi tổ chức kiểm tra,
phải tách phần kiểm tra trắc nghiệm phần kiểm tra t luận thành hai phần riêng biệt; tổ
chức phát đề thu bài kiểm tra riêng cho hai phần. Thời gian làm bài của mỗi phần kiểm tra
phải tương ứng với tỷ lệ % của đề kiểm tra.
Các bài kiểm tra định kỳ phải lập ma trận đề để chùng chung cho cả khối.
1
Phân phối chương trình sinh học THCS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân phối chương trình sinh học THCS - Người đăng: Sam Phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Phân phối chương trình sinh học THCS 9 10 464