Ktl-icon-tai-lieu

Phân phối chương trình toán 6 vnen

Được đăng lên bởi vananhnht
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 81 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TOÁN LỚP 6 VNEN
THỰC HIỆN TỪ NĂM HỌC 2015 - 2016
Khung phân phối chương trình
Số tuần thực
hiện

Tổng

Số học

35
18
17

140
72
68

110
58
52

Cả năm
Học kì 1
Học kì 2

Số tiết
Hình học

Kiểm tra

30
14
16

8
4
4

Phần I. SỐ HỌC
Chương
Chương I.
ÔN TẬP
VÀ BỔ
TÚC VỀ
SỐ TỰ
NHIÊN

Tuần
1
2

3

4

Tiết
PPCT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

5

6

7

8

9

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Tên bài

§1. Tập hợp. Phần tử của tập hợp
§2. Tập hợp các số tự nhiên
§3. Ghi số tự nhiên
§4. Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con
§5. Luyện tập
§6. Phép cộng và phép nhân (tiết 1)
§6. Phép cộng và phép nhân(tiết 2)
§7. Phép trừ và phép chia (tiết 1)
§7. Phép trừ và phép chia (tiết 2)
§8. Luyện tập chung về các phép tính với số tự
nhiên(tiết 1)
§8. Luyện tập chung về các phép tính với số tự
nhiên(tiết 2)
§9. Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân 2 lũy
Thừa cùng cơ số (ti ết 1)
§9. Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân 2 lũy
Thừa cùng cơ số (tiết 2)
§10. Chia hai lũy thừa cùng cơ số
§11. Thứ tự thực hiện các phép tính
§12. Luyện tập chung (tiết 1)
§12. Luyện tập chung (tiết 2)
§13. Tính chất chia hết của một tổng (tiết 1)
§13. Tính chất chia hết của một tổng (tiết 2)
§14. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 (tiết 1)
§14. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 (tiết 2
§15. D ấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 (tiết 1)
§15. Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 (ti ết 2)
Kiểm tra 1 tiết
§16. Ước và bội (tiết 1)
§16. Ước và bội (tiết 2)

Ghi chú

10

27.
28.
29.

11

12

13

14

Chương II.
SỐ
NGUYÊN

15

16

17

18

19

20
21

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

§17. Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố
§18. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
(ti ết 1)
§18. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
(tiết 2)
§19. Ước chung và bội chung (tiết 1)
§19. Ước chung và bội chung (tiết 2)
§20. Ước chung lớn nhất (ti ết 1)
§20. Ước chung lớn nhất (ti ết 2)
§21. Luyện tập về ước chung lớn nhất
§22. Bội chung nhỏ nhất(tiết 1)
§22. Bội chung nhỏ nhất(tiết 2)
§23. Luyện tập về bội chung nhỏ nhất
§24.Ôn tập chương 1 (tiết 1)
§24.Ôn tập chương 1 (tiết 2)
Kiểm tra chương 1
§1. Làm quen với số nguyên âm
§2. Tập hợp các số nguyên
§3. Thứ tự trong tập hợp các số nguyên
§4. Giá trị tuyệt đối của một số nguyên
§5. Cộng hai số nguyên cùng dấu
§6. Cộng hai số nguyên khác dấu (tiết 1)
§6. Cộng hai số nguyên khác dấu (tiết 2)
§7. Tính chất phép cộng các số nguyên (t...
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TOÁN LỚP 6 VNEN
THỰC HIỆN TỪ NĂM HỌC 2015 - 2016
Khung phân phối chương trình
Số tuần thực
hiện
Số tiết
Tổng Số học Hình học Kiểm tra
Cả năm 35 140 110 30 8
Học kì 1 18 72 58 14 4
Học kì 2 17 68 52 16 4
Phần I. SỐ HỌC
Chương Tuần Tiết
PPCT
Tên bài Ghi chú
Chương I.
ÔN TẬP
VÀ BỔ
TÚC VỀ
SỐ TỰ
NHIÊN
1
1.
§1. Tập hợp. Phần tử của tập hợp
2.
§2. Tập hợp các số tự nhiên
3.
§3. Ghi số tự nhiên
2 4.
§4. Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con
5.
§5. Luyện tập
6.
§6. Phép cộng và phép nhân (tiết 1)
3 7.
§6. Phép cộng và phép nhân(tiết 2)
8.
§7. Phép trừ và phép chia (tiết 1)
9.
§7. Phép trừ và phép chia (tiết 2)
4 10.
§8. Luyện tập chung về các phép tính với số tự
nhiên(tiết 1)
11.
§8. Luyện tập chung về các phép tính với số tự
nhiên(tiết 2)
12.
§9. Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân 2 lũy
Thừa cùng cơ số (ti ết 1)
5 13.
§9. Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân 2 lũy
Thừa cùng cơ số (tiết 2)
14.
§10. Chia hai lũy thừa cùng cơ số
15.
§11. Thứ tự thực hiện các phép tính
6 16.
§12. Luyện tập chung (tiết 1)
17.
§12. Luyện tập chung (tiết 2)
18.
§13. Tính chất chia hết của một tổng (tiết 1)
7 19.
§13. Tính chất chia hết của một tổng (tiết 2)
20.
§14. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 (tiết 1)
21.
§14. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 (tiết 2
8 22.
§15. D ấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 (tiết 1)
23.
§15. Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 (ti ết 2)
24.
Kiểm tra 1 tiết
9 25.
§16. Ước và bội (tiết 1)
26.
§16. Ước và bội (tiết 2)
Phân phối chương trình toán 6 vnen - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân phối chương trình toán 6 vnen - Người đăng: vananhnht
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Phân phối chương trình toán 6 vnen 9 10 380