Ktl-icon-tai-lieu

Phân phối ct tin học THPT

Được đăng lên bởi thaonc
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 778 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIN HỌC NĂM
HỌC 2014 - 2015
(KHỐI LỚP 10, 11, 12)
TIN HỌC 10
Học kỳ I: 18 tuần x 2 tiết / tuần = 36 tiết
Tiết

Nội dung
CHƯƠNG I.
MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA TIN HỌC

1
2, 3
4
5, 6
7, 8
9, 10, 11,
12, 13
14, 15
16
17
18

Bài 1. Tin học là một ngành khoa học
Bài 2. Thông tin và dữ liệu
Bài tập
Bài 3. Giới thiệu về máy tính
Bài thực hành 2

Bài 4. Bài toán thuật toán
Bài tập
Kiểm tra 1 tiết
Bài 5. Ngôn ngữ lập trình
Bài 6. Giải bài toán trên máy tính

Bài 7. Phần mềm máy tính

19
20
21

Bài 8. Những ứng dụng của tin học

Bài tập
Bài 9. Tin học và xã hội
CHƯƠNG II. HỆ ĐIỀU HÀNH

22
23, 24
25, 26, 27
28
29
30
31
32
33
34

Bài 10. Khái niệm về hệ điều hành
Bài 11. Tệp và quản lí tệp
Bài 12. Giao tiếp với hệ điều hành
Bài tập
Bài thực hành 3
Bài thực hành 4
Bài thực hành 5
Kiểm tra 1 tiết thực hành
Bài 13. Một số hệ điều hành thông dụng
Ôn tập

35
36

Ôn tập
Thi học kỳ I
Học kỳ II: 17 tuần x 2 tiết / tuần = 34 tiết

Tiết

Nội dung
CHƯƠNG III. SOẠN THẢO VĂN BẢN

37, 38

Bài 14. Khái niệm về soạn thảo văn bản

39, 40

Bài 15. Làm quen với Microsoft Word

41, 42

Bài thực hành 6

43, 44

Bài 16. Định dạng văn bản

45, 46

Bài thực hành 7

47

Bài 17. Một số chức năng khác

48

Bài 18. Các công cụ trợ giúp soạn thảo văn bản

49, 50

Bài thực hành 8

51

Bài 19. Tạo và làm việc với bảng

52

Bài tập

53, 54

Bài thực hành tổng hợp

55

Bài thực hành tổng hợp

56

Kiểm tra 1 tiết thực hành
CHƯƠNG IV.
MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET

57, 58

Bài 20. Mạng máy tính

59, 60

Bài 21. Mạng thông tin toàn cầu Internet

61, 62

Bài 22. Một số dịch vụ cơ bản của Internet

63, 64

Bài thực hành 10

65, 66

Bài thực hành 11

67

Bài tập

68

Kiểm tra 1 tiết

69

Ôn tập

70

Thi học kỳ II

TIN HỌC 11
Học kỳ I: 18 tuần x 2 tiết / tuần = 36 tiết

Tiết

Nội dung

CHƯƠNG I.
MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ LẬP TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
1
2
3

Bài 1. Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình
Bài 2. Các thành phần của ngôn ngữ lập trình
Bài tập
CHƯƠNG II. CHƯƠNG TRÌNH ĐƠN GIẢN

4
5

Bài 3. Cấu trúc chương trình
Bài 4. Một số dữ liệu chuẩn

Bài 5. Khai báo biến
6

Bài 6. Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán
Bài 7. Các thủ tục vào/ra đơn giản

Bài 8. Soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương
trình

7
8

Bài tập

9, 10

Bài thực hành 1
CHƯƠNG III. CẤU TRÚC RẼ NHÁNH VÀ LẶP

11
12
13, 14
15, 16
17
18

Bài 9. Cấu trúc rẽ nhánh
Bài tập và thực hành cấu trúc rẽ nhánh
Bài 10. Cấu trúc lặp
Bài thực hành 2
Bài tập
Kiểm tra 1 tiết
CHƯƠNG IV. KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC

19, 20, 21,
...
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIN HỌC NĂM
HỌC 2014 - 2015
(KHỐI LỚP 10, 11, 12)
TIN HỌC 10
Học kỳ I: 18 tuần x 2 tiết / tuần = 36 tiết
Tiết Nội dung
CHƯƠNG I.
MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA TIN HỌC
1
Bài 1. Tin học là một ngành khoa học
2, 3
Bài 2. Thông tin và dữ liệu
4
Bài tập
5, 6
Bài 3. Giới thiệu về máy tính
7, 8
Bài thực hành 2
9, 10, 11,
12, 13
Bài 4. Bài toán thuật toán
14, 15
Bài tập
16
Kiểm tra 1 tiết
17
Bài 5. Ngôn ngữ lập trình
18
Bài 6. Giải bài toán trên máy tính
Phân phối ct tin học THPT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân phối ct tin học THPT - Người đăng: thaonc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Phân phối ct tin học THPT 9 10 837