Ktl-icon-tai-lieu

Phân tâm học nhập môn của Freud

Được đăng lên bởi Bui Nguyen Hoang Ha
Số trang: 159 trang   |   Lượt xem: 1579 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phân Tâm Học Nhập Môn
Sigmund Freud
Dịch Giả: Nguyễn Xuân Hiến
Lời giới thiệu

Sigmund Freud - Tâm lý gia của cõi vô thức
Trong tất cả các ngành khoa học, người ta thường thừa nhận tâm lý học là một môn khoa học bí hiểm và tối tăm
nhất, và khó có thể chứng minh bằng khoa học hơn bất cứ bộ môn nào khác. Bản chất của những sự vật ở đây luôn
luôn có sự hư hư thực thực và sự bất ngờ, vì nhà tâm lý học phải nghiên cứu về một hiện tượng tự nhiên bí mật
nhất, đó là cuộc sống tâm lý của con người. Một lý thuyết hóa học hay vật lý có thể được chứng minh hay bác bỏ
những phương pháp kỹ thuật trong phòng thí nghiệm, nhưng đối với giá trị của một lý thuyết tâm lý học, rất có thể
không sao chứng minh được một cách minh bạch, cho nên nhiều cuộc tranh luận bão táp đã nổi lên xung quanh
Sigmund Freud và khoa phân tâm học suốt sáu chục năm ròng.
Dầu sao, có thể chứng minh được hay không thì học thuyết của Sigmund Freud cũng đã có một ảnh hưởng vô song
đối với tư duy hiện đại. Ngay Einstein cũng không kích thích trí tưởng tượng hay thâm nhập vào đời sống của
người đương thời bằng Sigmund Freud. Nhờ tìm tòi nghiên cứu những thứ chưa bao giờ ai hiểu biết về trí não con
người mà Sigmund Freud đã đưa ra được những ý tưởng và những từ ngữ mà ngày nay đã chan hòa vào cuộc sống
thường nhật của chúng ta. Thực vậy, tất cả mọi lĩnh vực tri thức của con người như văn chương, nghệ thuật, tôn
giáo, nhân chủng học, giáo dục, luật pháp, xã hội học, luật học, sử học và những môn học về xã hội hay cá nhân
khác đều chịu ảnh hưởng của học thuyết Sigmund Freud.
Tuy nhiên, học thuyết này lại quá khô khan và ít sáng sủa. Một nhà phê bình khá hài hước đã nhận xét rằng:
“Đối với người đời thì do sự phổ biến học thuyết này, Freud đã nổi bật lên như một kẻ phá bĩnh vĩ đại nhất trong
lịch sử tư tưởng nhân loại. Ông đã biến đổi sự giễu cợt và những niềm vui nhẹ nhàng của con người thành những
hiện tượng dồn nén, bí hiểm và sầu thảm, đã tìm thấy sự hằn thù trong nguồn gốc yếu thương, ác ý ngay trong lòng
sự âu yếm, loạn luân trong tình yêu thương giữa cha mẹ và con cái, tội lỗi trong thái độ đại lượng và trạng thái của
sự căm uất bị “dồn nén” của mọi người cha như là một thứ được lưu truyền của nhân loại”.
Tuy nhiên nhờ Freud mà ngày nay người ta đã có những ý nghĩ rất khác nhau về chính mình. Họ chấp nhận các
khái niệm của Freud như: ảnh hưởng của tiềm thức đối với ý thức, nguồn gốc tính dục của bệnh thần kinh, sự hiện
hữu và tầm quan trọng của tính dục trẻ thơ, tác dụng mặc cảm Ơ-đip" vào các giấc mộ...
Phân Tâm Hc Nhp Môn
Sigmund Freud
Dch Gi: Nguyn Xuân Hiến
Li gii thiu
Sigmund Freud - Tâm lý gia ca cõi vô thc
Trong tt c các ngành khoa hc, người ta thường tha nhn tâm lý hc là mt môn khoa hc bí him và ti tăm
nht, và khó có th chng minh bng khoa hc hơn bt c b môn nào khác. Bn cht ca nhng s vt đây luôn
luôn có s hư hư thc thc và s bt ng
, vì nhà tâm lý hc phi nghiên cu v mt hin tượng t nhiên bí mt
nht, đó là cuc sng tâm lý ca con người. Mt lý thuyết hóa hc hay vt lý có th được chng minh hay bác b
nhng phương pháp k thut trong phòng thí nghim, nhưng đối vi giá tr ca mt lý thuyết tâm lý hc, rt có th
không sao chng minh được mt cách minh bch, cho nên nhiu cuc tranh lun bão táp đã ni lên xung quanh
Sigmund Freud và khoa phân tâm h
c sut sáu chc năm ròng.
Du sao, có th chng minh được hay không thì hc thuyết ca Sigmund Freud cũng đã có mt nh hưởng vô song
đối vi tư duy hin đại. Ngay Einstein cũng không kích thích trí tưởng tượng hay thâm nhp vào đời sng ca
người đương thi bng Sigmund Freud. Nh tìm tòi nghiên cu nhng th chưa bao gi ai hiu biết v trí não con
người mà Sigmund Freud đã đưa ra được nhng ý tưởng và nhng t ng
mà ngày nay đã chan hòa vào cuc sng
thường nht ca chúng ta. Thc vy, tt c mi lĩnh vc tri thc ca con người như văn chương, ngh thut, tôn
giáo, nhân chng hc, giáo dc, lut pháp, xã hi hc, lut hc, s hc và nhng môn hc v xã hi hay cá nhân
khác đều chu nh hưởng ca hc thuyết Sigmund Freud.
Tuy nhiên, hc thuyết này li quá khô khan và ít sáng sa. Mt nhà phê bình khá hài hước
đã nhn xét rng:
Đối vi người đời thì do s ph biến hc thuyết này, Freud đã ni bt lên như mt k phá bĩnh vĩ đại nht trong
lch s tư tưởng nhân loi. Ông đã biến đổi s giu ct và nhng nim vui nh nhàng ca con người thành nhng
hin tượng dn nén, bí him và su thm, đã tìm thy s hn thù trong ngu
n gc yếu thương, ác ý ngay trong lòng
s âu yếm, lon luân trong tình yêu thương gia cha m và con cái, ti li trong thái độ đại lượng và trng thái ca
s căm ut b “dn nén” ca mi người cha như là mt th được lưu truyn ca nhân loi”.
Tuy nhiên nh Freud mà ngày nay người ta đã có nhng ý nghĩ rt khác nhau v chính mình. H chp nhn các
khái nim ca Freud như: nh hưởng c
a tim thc đối vi ý thc, ngun gc tính dc ca bnh thn kinh, s hin
hu và tm quan trng ca tính dc tr thơ, tác dng mc cm Ơ-đip" vào các gic mng, tình trng "dn nén"…
Nhng khuyết đim ca con người như l li, nh mt quên tên và quên li ha đều mang mt ý nghĩa mi xét
theo quan đim c
a Freud. Hin nay khó mà xác định được hết nhng định kiến mà Freud phi chng li để truyn
bá hc thuyết ca ông. Nhng định kiến này còn c chp hơn c nhng định kiến mà Copernicus và Darwin đã vp
phi.
Khi Freud chào đời Freiberg thuc min Moravia, tác phm Ngun gc các chng loài chưa xut hin. Năm đó là
năm 1985. Cũng như Karl Marx, t tiên Freud có nhiu người là pháp sư
đạo Do Thái. Ông được đưa ti thành
Vienna th đô nước Áo vào năm lên bn tui và đã sng gn sut c tui trưởng thành ti đây. Theo Ernest Jones,
người viết tiu s chính ca Freud thì ông đã được tha hưởng ca cha ông là mt nhà buôn len, "tính hoài nghi sâu
sc v nhng tai biến bt thường ca cuc đời, thói quen dùng giai thoi Do Thái để châm biếm các quan đim đạo
đức, không tín ngưỡng nhng vn
đề tôn giáo". Bà m Freud sng ti năm 59 tui, bn tính năng động và nhanh
nhn. Sigmund Freud là đứa con cưng đầu lòng ca bà. Sau này Freud đã viết "mt người đã tng là con yêu đặc
bit ca mt bà m thì sut đời người y có cái cm giác là mt k đi chinh phc, và chính cái lòng tin chiến thng
y luôn đem li thành công thc s".
Vào nhng năm đầu ca cuc đời, Freud rt tin vào thuyết c
a Darwin vì ông thy rng "Nhng thuyết y làm cho
người ta có th hy vng vào nhng bước tiến phi thường trong vic tìm hiu thế gii". D định s tr thành thy
thuc, ông đã theo hc trường Đại hc Y khoa thành Vienna. Và ông đã đỗ bác sĩ năm 1881. Là mt thy thuc tr
tui ca bnh vin đa khoa, cha tr đủ mi loi bnh, ông tiếp tc nghiên c
u môn thn kinh bnh hc và gii phu
thn kinh. Ít năm sau, s mnh xoay chiu và bt thn làm tên tui ca ông ni tiếng khp thế gii. Mt bn đồng
nghip ca ông đã đi Paris và ông bèn đi theo sang thành ph này. Ti đây, ông cùng làm vic vi Jean Charcot, lúc
y đã là mt nhà bnh lý hc và thn kinh hc người Pháp ni tiếng. đây, ln đầu tiên ông được tiếp xúc v
i công
trình ca Charcot v bnh lon thn kinh và cách dùng phương pháp thôi miên để điu tr bnh này. Freud đã tho
Phân tâm học nhập môn của Freud - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tâm học nhập môn của Freud - Người đăng: Bui Nguyen Hoang Ha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
159 Vietnamese
Phân tâm học nhập môn của Freud 9 10 942