Ktl-icon-tai-lieu

phân tích ảnh hưởng mở rộng hoạt động huy động vốn tiền gửi tại NH AGRIBANK

Được đăng lên bởi tranlinh-aof-49-15-05
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1344 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÂN TÍCH NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG DUY
TRÌ KHÁCH HÀNG GỬI TIỀN TIẾT KIỆM TẠI NHNN&PTNT
CHI NHÁNH SÓC TRĂNG
Tóm tắt:
Những thay đổi trong chính sách điều tiết của Ngân hàng nhà nước (NHNN) gây xôn
xao và ít nhiều ảnh hưởng đến tâm lý khách hàng bởi người gửi tiền lúc nào cũng
mong muốn nhận được mức lãi tiền gửi cao nhất có thể. Việc khách hàng cá nhân rút
tiền gửi ở ngân hàng này để gửi vào ngân hàng khác với mức lãi suất huy động hấp
dẫn hơn là điều không thể tránh khỏi. Bài viết này đánh giá mức độ ảnh hưởng của
các nhân tố đến khả năng duy trì khách hàng gửi tiền tiết kiệm tại Ngân hàng nông
nghiệp và phát triển nông thôn (NHNo&PTNT) Sóc Trăng. Từ đó đề xuất giải pháp
nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, giữ chân khách hàng cũ đồng thời thu hút khách
hàng mới đến gửi tiền tại chi nhánh. Bài viết sử dụng mô hình Probit và dữ liệu thu
thập từ 100 khách hàng đã tìm ra sự biến động của giá Vàng, yếu tố lãi suất và hành
vi của khách hàng tác động thuận chiều và có ý nghĩa về mặt thống kê lên khả năng
duy trì số tiền gửi tại ngân hàng.
Từ khóa: Duy trì, Nông dân, Probit, Tiết kiệm.
FACTORS AFFECTING THE ABILITY TO MAINTAIN THE CLIENT’S
SAVINGS AT THE VIETNAM BANK OF RURAL DEVELOPMENT
BRANCH OF SOCTRANG
Abstract:
Changes in the regulatory policy of the State Bank of Vietnam more or less affect the
psychology of the customer that depositors are always eager to get highest deposit
interest rate possible. The individual clients tend to withdraw deposits in this bank to
send to other banks raising interest rates more attractive that is something inevitable.
This article reviews the degree of influence of these factors to the ability to maintain
the client sending the savings at Vietnames Bank Agricultural and Rural
Development. Based on findings, proposed solutions to improve the quality of
service, retaining old customers and attract new customers to deposit money in the
branch is neccessary. The article uses a Probit model and data collected from 100
clients finding that the volatility of the gold price, interest rate and behavior factors
of positive impact and statistically meaningful up the ability to maintain the amounts
deposited in the Bank.
Key words: Retaining customers, Rural households, Probit, Savings.

I. GIỚI THIỆU
Trước yêu cầu nâng vốn pháp định lên 5000 tỷ và đề án tái cấu trúc ngân hàng đang
trong giai đoạn ráo riết thực hiện thì năm 2013 được đánh dấu là năm đòi hỏi các nhà quản trị
ngân hàng có nhiều nỗ lực trong công tác hoạch định chiến l...
PHÂN TÍCH NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KH NĂNG DUY
TRÌ KHÁCH HÀNG GỬI TIN TIT KIM TI NHNN&PTNT
CHI NHÁNH SÓC TRĂNG
Tóm tắt:
Những thay đổi trong chính sách điều tiết của Ngân hàng nhà nước (NHNN) y xôn
xao ít nhiều ảnh hưởng đến tâm khách hàng bởi người gửi tiền lúc nào cũng
mong muốn nhận được mức lãi tiền gửi cao nhất có thể. Việc khách hàng cá nhân rút
tiền gửi ngân hàng y để gửi vào ngân hàng khác với mức lãi suất huy động hấp
dẫn hơn điều không thể tránh khỏi. Bài viết này đánh giá mức độ ảnh hưởng của
các nhân tố đến khả năng duy trì khách hàng gửi tiền tiết kiệm tại Ngân hàng nông
nghiệp phát triển nông thôn (NHN
o
&PTNT) Sóc Trăng. Từ đó đề xuất giải pháp
nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, giữ chân khách hàng đồng thời thu hút khách
hàng mới đến gửi tiền tại chi nhánh. Bài viết sử dụng hình Probit dữ liệu thu
thập từ 100 khách hàng đã tìm ra sự biến động của giá Vàng, yếu tố lãi suất hành
vi của khách hàng tác động thuận chiều ý nghĩa về mặt thống lên khả năng
duy trì số tiền gửi tại ngân hàng.
Từ khóa: Duy trì, Nông dân, Probit, Tiết kiệm.
FACTORS AFFECTING THE ABILITY TO MAINTAIN THE CLIENTS
SAVINGS AT THE VIETNAM BANK OF RURAL DEVELOPMENT
BRANCH OF SOCTRANG
Abstract:
Changes in the regulatory policy of the State Bank of Vietnam more or less affect the
psychology of the customer that depositors are always eager to get highest deposit
interest rate possible. The individual clients tend to withdraw deposits in this bank to
send to other banks raising interest rates more attractive that is something inevitable.
This article reviews the degree of influence of these factors to the ability to maintain
the client sending the savings at Vietnames Bank Agricultural and Rural
Development. Based on findings, proposed solutions to improve the quality of
service, retaining old customers and attract new customers to deposit money in the
branch is neccessary. The article uses a Probit model and data collected from 100
clients finding that the volatility of the gold price, interest rate and behavior factors
of positive impact and statistically meaningful up the ability to maintain the amounts
deposited in the Bank.
Key words: Retaining customers, Rural households, Probit, Savings.
phân tích ảnh hưởng mở rộng hoạt động huy động vốn tiền gửi tại NH AGRIBANK - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phân tích ảnh hưởng mở rộng hoạt động huy động vốn tiền gửi tại NH AGRIBANK - Người đăng: tranlinh-aof-49-15-05
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
phân tích ảnh hưởng mở rộng hoạt động huy động vốn tiền gửi tại NH AGRIBANK 9 10 481