Ktl-icon-tai-lieu

PHÂN TÍCH CÁC NHIỆM VỤ CƠ BẢN XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Được đăng lên bởi Mai Venus
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1047 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHÂN TÍCH CÁC NHIỆM VỤ CƠ BẢN XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC
I.
ĐẶT VẤN ĐỀ
Quá trình đổi mới giáo dục và đào tạo ở nước ta đã và đang đ ặt ra nh ững yêu
cầu mới về nội dung và chương trình đào tạo ở các bậc học, ngành đào t ạo trong h ệ
thống giáo dục quốc dân. Thông báo số 242-TB/TW kết luận c ủa Bộ Chính tr ị v ề ti ếp
tục thực hiện nghị quyết TW 2 (Khóa VIII) và phương hướng phát tri ển giáo d ục và đào
tạo đến năm 2020 đã chỉ rõ: Chương trình, giáo trình chậm đổi mới, chậm hiện đại
hóa ; nhà trường chưa gắn chặt với đời sống xã hội và lao động ngh ề nghi ệp . Thực
trạng lạc hậu về chương trình học và đào tạo có nhi ều nguyên nhân trong đó có
nguyên nhân rất cơ bản là công tác nghiên cứu và ứng dụng trong phát tri ển ch ương
trình đào tạo trong nhiều năm qua chưa được quan tâm đúng m ức, vi ệc thi ết k ế xây
dựng chương trình đào tạo ở các cấp còn nặng về kinh nghi ệm, thi ếu đ ội ngũ chuyên
gia có nghề và làm chuyên nghiệp trong lĩnh vực quan trọng này . Vì v ậy vi ệc đ ổi m ới,
cũng cố xây dựng chương trình học là hết sức cần thiết.
II.
CÁC NHIỆM VỤ CƠ BẢN CỦA XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC
2.1 Các khái niệm :
Định nghĩa chương trình học.
Theo Luật giáo dục 2005 chương trình giáo dục được quy định theo đi ều 6
Chương I là : “ Chương trình giáo dục (chương trình học) th ể hi ện m ục tiêu giáo d ục ,
quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng, phạm vi và cấu trúc n ội dung giáo d ục, ph ương
pháp và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục, cách thức đánh giá k ết qu ả giáo d ục đ ối
với các môn học ở mỗi lớp , mỗi cấp học hay trình độ đào tạo. ”
Định nghĩa các triết lí giáo dục
Triết lý giáo dục là quan niệm về cái gì đó, quan niệm về niềm tin theo một triết
lý nào đó. Là hệ thống những tư tưởng và quan niệm chi phối toàn bộ hoạt động của
một bộ máy giáo dục nào đó.Thực ra, suy cho cùng, triết lý giáo dục của một xã hội phụ
thuộc vào nền triết lý xã hội của xã hội ấy.Khái niệm “triết lý giáo dục” hi ểu theo nghĩa
rộng, đó là quan điểm, chủ trương, phương hướng giáo dục phù hợp với thực tế tình
trạng kinh tế, chế độ chính trị, đời sống xã hội và trình độ văn hoá của thời đại đó..”.
(PGS Đặng Đức An, ĐH SP Hà Nội).
2.2 Phân tích các nhiệm vụ cơ bản của xây dựng chương trình học:
Một chương trình học hoàn chỉnh gồm các hoạt động chính sau đây:
- Thiết lập quan điểm (triết lý) dạy học
- Phân tích tình hình
- Xác định mục đích, mục tiêu
- Đánh giá nhu cầu
- Thiết kế chương trình.
- Thực hiện và đánh giá chương trình.
2.2.1 Thiết lập triết lý dạy học
Triết lý giáo dục là trung tâm...
PHÂN TÍCH CÁC NHI M V C B N XÂY D NG CH NG TRÌNH H C Ơ ƯƠ
I. Đ T V N Đ
Quá trình đ i m i giáo d c đào t o n c ta đã và đang đ t ra nh ng yêu ướ
c u m i v n i dung ch ng trình đào t o các b c h c, ngành đào t o trong h ươ
th ng giáo d c qu c n. Thông báo s 242-TB/TW k t lu n c a B Chính tr v ti p ế ế
t c th c hi n ngh quy t TW 2 (Khóa VIII) và ph ng h ng phát tri n giáo d c và đào ế ươ ướ
t o đ n năm 2020 đã ch rõ: ế Ch ng trình, giáo trình ch m đ i m i, ch m hi n đ iươ
hóa ; nhà tr ng ch a g n ch t v i đ i s ng h i lao đ ng ngh nghi pườ ư . Th c
tr ng l c h u v ch ng trình h c và đào t o nhi u nguyên nhân trong đó ươ
nguyên nhân r t c b n ng tác nghiên c u và ng d ng trong phát tri n ch ng ơ ươ
trình đào t o trong nhi u năm qua ch a đ c quan tâm đúng m c, vi c thi t k xây ư ượ ế ế
d ng ch ng trình đào t o các c p còn n ng v kinh nghi m, thi u đ i ngũ chun ươ ế
gia ngh và làm chuyên nghi p trong lĩnh v c quan tr ng này . v y vi c đ i m i,
cũng c y d ng ch ng trình h c là h t s c c n thi t. ươ ế ế
II. C NHI M V C B N C A XÂY D NG CH NG TRÌNH H C Ơ ƯƠ
2.1 Các khái ni m :
Đ nh nghĩa ch ng trình h c. ươ
Theo Lu t giáo d c 2005 ch ng trình giáo d c đ c quy đ nh theo đi u 6 ươ ượ
Ch ng I : Ch ng trình giáo d c (ch ng trình h c) th hi n m c tiêu giáo d c ,ươ ươ ươ
quy đ nh chu n ki n th c, kỹ năng, ph m vi c u trúc n i dung giáo d c, ph ng ế ươ
pháp và hình th c t ch c ho t đ ng giáo d c,ch th c đánh giá k t qu giáo d c đ i ế
v i các môn h c m i l p , m i c p h c hay trình đ đào t o. ”
Đ nh nghĩa các tri t lí giáo d c ế
Tri t lý giáo d c là quan ni m v cái gì đó, quan ni m v ni m tin theo m t tri tế ế
lý nào đó. Là h th ng nh ng t t ng và quan ni m chi ph i toàn b ho t đ ng c a ư ưở
m t b y giáo d c nào đó.Th c ra, suy cho cùng, tri t lý giáo d c c a m t xã h i ph ế
thu c vào n n tri t lý xã h i c a xã h i y.Khái ni m “tri t lý giáo d c” hi u theo nghĩa ế ế
r ng, đó là quan đi m, ch tr ng, ph ng h ng giáo d c phù h p v i th c t tình ươ ươ ướ ế
tr ng kinh t , ch đ chính tr , đ i s ng xã h i và trình đ văn hoá c a th i đ i đó... ế ế
(PGS Đ ng Đ c An, ĐH SP Hà N i).
2.2 Phân tích các nhi m v c b n c a xây d ng ch ng trình h c: ụ ơ ươ
M t ch ng trình h c hoàn ch nh g m các ho t đ ng chính sau đây: ươ
- Thi t l p quan đi m (tri t lý) d y h cế ế
- Phân tích tình hình
- c đ nh m c đích, m c tiêu
- Đánh giá nhu c u
- Thi t k ch ng trình.ế ế ươ
- Th c hi n và đánh giá ch ng trình. ươ
2.2.1 Thi t l p tri t lý d y h cế ế
Tri t lý giáo d c là trung tâm c a ho t đ ng có m c đích trong phát tri n ế
ch ng trình h c, ph c v nh t m l c cho vi c đ a ra quy t đ nh. Căn c vào đi u ươ ư ư ế
y có th hi u vai trò c a tri t lý giáo d c trong xây d ng ch ng trình h c c th ế ươ
nh sau:ư
- Hình thành các m c đích trong giáo d c
- m rõ các m c tiêu và các ho t đ ng h c t p trong nhà tr ng ườ
- c đ nh vai trò c a các cá nhân làm vi c trong nhà tr ng ườ
PHÂN TÍCH CÁC NHIỆM VỤ CƠ BẢN XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHÂN TÍCH CÁC NHIỆM VỤ CƠ BẢN XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC - Người đăng: Mai Venus
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
PHÂN TÍCH CÁC NHIỆM VỤ CƠ BẢN XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC 9 10 1