Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích đa thức thành nhân tử

Được đăng lên bởi Dũng Nguyễn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 827 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phân tích đa thức thành nhân tử
1/ phương pháp đặt nhân tử chung:
a/ 2x2y + 2xy2 – x – y
b/ 9y2x2 + 15x2y – 21xy2
c/ x2y2z + xy2z2 + x2yz2
d/ xm+2 - xm
2/ Phương pháp dùng hằng đẳng thức :
a/ 16x2 – 4y2
b/ 8x3 – 12x2 + 6x – 1
c/ 25x4 – 10x2y + y2
d/ 4b2c2 – (b2 + c2 –a2)2
3/ phương pháp nhóm hạng tử :
a/ 4x2 – 4xy + y2 – 9 b/ x2 – 2x – 4y2 - 4y
c/ x4 + 2x3 – 4x – 4
d/ 37x3 – y3 + 3y2 - 3y +1
4/ Phương pháp tách hạng tử :
a/ x2 – 8xy + 12y2
b/ x2 – 6x +8
c/ a2 – 5a – 14
d/ 2x2 + 10x +8
5/ Phương pháp thêm, bớt cùng 1 hạng tử:
a/ x4 + 4y4
b/ x4 + x2 + 1
c/ x5 + x4 + 1d/ x2 + x – 2
Ngoài các phương pháp kể trên còn nhiều phương pháp khác sẽ đề cập trong phần sau. Thông
thường người ta phối hợp nhiều phương pháp trong 1 bài toán:
1/ phân tích đa thức thành nhân tử :
a/ x3 - 7x – 6
b/ x2 yz + 5xyz – 14yz
c/ x8 + x + 1

Áp dụng tính chất đường phân giác:
µ = 90o), AB = 12cm, AC = 16 cm. Tia phân giác của góc A
BT 1: Cho tam giác vuông ABC ( A
cắt BC tại D.
a/ Tính Tỉ số diện tích của hai tam giác ABD và ACD
b/ Tính độ dài cạnh BC của tam giác
c/ Tính độ dài đoạn thẳng BD và CD
d/ Tính chiều cao AH của tam giác
µ = 90o) có AB = 9cm, AC = 12cm. Tia phân giác của góc A cắt
BT 2: Tam giác vuông ABC ( A
cạnh BC tại D. Từ D kẻ DE vuông góc với AC (E thuộc AC).
a/ Tính độ dài đoạn thẳng BD, CD và DE.
b/ Tính diện tích của các tam giác ABD và ACD

Áp dụng định lý talet:
µ = 90o). Một đường thẳng song song với cạnh BC cắt hai cạnh
BT 3: Cho tam giác vuông ABC ( A
AB và AC theo thứ tự tại M và N; đường thẳng qua N và song song với AB, cắt BC tại D.
Cho biết AM = 6cm, AN = 8cm, BM = 4cm
a/ Tính độ dài đoạn thẳng MN, NC và BC
b/ TÍnh diện tích hình bình hành BMND.

...
Phân tích đa thức thành nhân tử
1/ phương pháp đặt nhân tử chung:
a/ 2x
2
y + 2xy
2
– x – y b/ 9y
2
x
2
+ 15x
2
y – 21xy
2
c/ x
2
y
2
z + xy
2
z
2
+ x
2
yz
2
d/ x
m+2
- x
m
2/ Phương pháp dùng hằng đẳng thức :
a/ 16x
2
– 4y
2
b/ 8x
3
– 12x
2
+ 6x – 1 c/ 25x
4
– 10x
2
y + y
2
d/ 4b
2
c
2
– (b
2
+ c
2
–a
2
)
2
3/ phương pháp nhóm hạng tử :
a/ 4x
2
– 4xy + y
2
– 9 b/ x
2
– 2x – 4y
2
- 4y c/ x
4
+ 2x
3
– 4x – 4
d/ 37x
3
– y
3
+ 3y
2
- 3y +1
4/ Phương pháp tách hạng tử :
a/ x
2
– 8xy + 12y
2
b/ x
2
– 6x +8 c/ a
2
– 5a – 14 d/ 2x
2
+ 10x +8
5/ Phương pháp thêm, bớt cùng 1 hạng tử:
a/ x
4
+ 4y
4
b/ x
4
+ x
2
+ 1 c/ x
5
+ x
4
+ 1d/ x
2
+ x – 2
Ngoài các phương pháp kể trên còn nhiều phương pháp khác sẽ đề cập trong phần sau. Thông
thường người ta phối hợp nhiều phương pháp trong 1 bài toán:
1/ phân tích đa thức thành nhân tử :
a/ x
3
- 7x – 6 b/ x
2
yz + 5xyz – 14yz c/ x
8
+ x + 1
Phân tích đa thức thành nhân tử - Trang 2
Phân tích đa thức thành nhân tử - Người đăng: Dũng Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Phân tích đa thức thành nhân tử 9 10 490