Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích đầu tư chứng khoán

Được đăng lên bởi yen-nhi-phan
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 2596 lần   |   Lượt tải: 3 lần
PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN
VỀ ĐẦU TƢ CHỨNG
KHOÁN
GV. Nguyễn Quốc Việt
Tp. HCM, Tháng 2-2013

Các nội dung chủ yếu

•
•
•
•
•

CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẦU TƢ
CHỨNG KHOÁN
Tổng quan về đầu tƣ và thị trƣờng chứng
khoán
Tìm hiểu về Tài sản thực và tài sản tài
chính
Sự khác biệt giữa Đầu tƣ và đầu cơ
Tầm quan trọng của việc nghiên cứu đầu
tƣ
Phân tích Giá trị đồng tiền theo thời gian

Các nội dung chủ yếu

•
•
•
•

CHƢƠNG 2: LỢI NHUẬN VÀ RỦI RO
TRONG ĐẦU TƢ
Hiểu đƣợc định nghĩa và biết cách đo
lƣờng lợi nhuận và rủi ro.
Biết cách xác định lợi nhuận và rủi ro của
một loại chứng khoán hay tài sản.
Lợi nhuận và rủi ro danh mục đầu tƣ
Tìm hiểu ứng dụng của Mô hình CAPM

Các nội dung chủ yếu
CHƢƠNG 3: PHÂN TÍCH ĐẦU TƢ TRÁI PHIẾU
• Tìm hiểu những đặc điểm và hình thức cơ bản
của trái phiếu
• Hiểu đƣợc giá trị của trái phiếu và nguyên
nhân làm thay đổi giá trái phiếu
• Hiểu đƣợc cấu trúc của tỷ lệ lãi suất yêu cầu và
các yếu tố xác định lợi suất trái phiếu
• Tìm hiểu các loại trái phiếu đặc biệt khác và
cách thức định giá chúng
• Thời gian đáo hạn bình quân và độ lồi TP
• Quyết định đầu tƣ Trái phiếu

Các nội dung chủ yếu
CHƢƠNG 4: PHÂN TÍCH ĐẦU TƢ CỔ PHIẾU
• Tìm hiểu đặc điểm Cổ phiếu và cổ tức
• Tìm hiểu Thị trƣờng cổ phiếu
• Giải thích tại sao giá cổ phiếu phụ thuộc vào cổ
tức tƣơng lai và tỷ lệ tăng trƣởng cổ tức
• Hiểu đƣợc cách tính toán giá cổ phiếu dựa trên
mô hình tăng trƣởng cổ tức
• Mở rộng việc định giá theo dòng tiền FCFF, FCFE
• Định giá thông qua hệ số bội P/E, P/B, P/S, P/CF
• Quyết định đầu tƣ cổ phiếu

Các nội dung chủ yếu
CHƢƠNG 5: PHÂN TÍCH CƠ BẢN VÀ KỸ THUẬT
• Phần 1: Phân tích cơ bản
– Tổng quan về Phân tích cơ bản
– Phân tích tác động và cạnh tranh ngành
– Phân tích doanh nghiệp & xác định giá trị

• Phần 2: Phân tích kỹ thuật
–
–
–
–
–
–

Định nghĩa và khái niệm cơ bản
Đƣờng xu hƣớng (Trends /Channels)
Mức hỗ trợ và kháng cự (Support & Resistance)
Đƣờng trung bình (MA)
Đƣờng RSI, Dải Bollinger Band
Một số mẫu hình thƣờng gặp

Phƣơng pháp học và những lƣu ý
• Từ đơn giản cho đến phức tạp.
• Kiến thức của bài giảng trƣớc làm nền cho các
bài sau.
• Kết hợp công thức và ví dụ thực tế.
• Giảng ít về lý thuyết, tập trung bài tập, ví dụ
mẫu.
• Và điều cuối cùng là môn học không là khó, học
viên cần tập trung chú ý nghe, ghi chép và cố
gắng thực hành.

Đánh giá khoá học
• Đánh giá giữa kỳ: 50% (thuyết trình nhóm, thảo luận, chuyên cần,
mức độ tham gia đóng góp các nội dung thuyết trình)
• Bài kiểm tra cuối kỳ: 50%

TÀI LIỆU ...
PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
Tp. HCM, Tháng 2-2013
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN
VỀ ĐẦU TƢ CHỨNG
KHOÁN
GV. Nguyễn Quốc Việt
Phân tích đầu tư chứng khoán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích đầu tư chứng khoán - Người đăng: yen-nhi-phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Phân tích đầu tư chứng khoán 9 10 651