Ktl-icon-tai-lieu

Phân Tích Hệ thống Quản lý Mua Bán Vàng

Được đăng lên bởi Tử Đinh Hương
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 1772 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PT & TKHTTH Quản lý mua bán vàng, bạc, trang sức

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU .......................................................................................................................................................... 2
I.

KHẢO SÁT HỆ THỐNG VÀ PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG ................................................ 3
1. Khảo sát hệ thống............................................................................................................................................. 3
2. Phân tí ch hiện trạng .......................................................................................................................................... 3

II.

a.

Nhập sản phẩm........................................................................................................................................... 4

b.

Bán sản phẩm ............................................................................................................................................. 4

c.

Mua sản phẩm ............................................................................................................................................ 5

d.

Viết hóa đơn bán ........................................................................................................................................ 5

e.

Viết hóa đơn mua ....................................................................................................................................... 5

f.

Lập phiếu chi.............................................................................................................................................. 5

g.

Lập phiếu thu ............................................................................................................................................. 5

h.

Lập báo cáo định kỳ ................................................................................................................................... 6

i.

Các mẫu phiếu............................................................................................................................................ 6

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .......................................................................................................................... 11

III. PHẠM VI NỘI DUNG .................................................................................................................................. 11
IV. PHÂN TÍCH YÊU CẦU .....................................
PT & TKHTTH Qun lý mua bán vàng, bc, trang sc
1

MC LC
̀ I NÓ I ĐẦ U .......................................................................................................................................................... 2
I. KHO SÁT H THNG VÀ PHÂN TÍCH HIN TRNG H THNG ................................................ 3
1. Khảo st h thng ............................................................................................................................................. 3
2. Phân tích hiệ n trạ ng .......................................................................................................................................... 3
a. Nhp sn phm ........................................................................................................................................... 4
b. Bn sản phm ............................................................................................................................................. 4
c. Mua sn phm ............................................................................................................................................ 5
d. Viế t hó a đơn bn ........................................................................................................................................ 5
e. Viế t hó a đơn mua ....................................................................................................................................... 5
f. ̣ p phiế u chi .............................................................................................................................................. 5
g. Lp phiếu thu ............................................................................................................................................. 5
h. ̣ p bá o cá o đnh k ................................................................................................................................... 6
i. Cc mu phiếu ............................................................................................................................................ 6
II. MC TIÊU NGHIÊN CU .......................................................................................................................... 11
III. PHM VI NI DUNG .................................................................................................................................. 11
IV. PHÂN TÍCH YÊU CU ................................................................................................................................ 12
1. Yêu cu chức năng ........................................................................................................................................... 12
2. Yêu cu phi chc năng ..................................................................................................................................... 13
V. XÂY DNG MÔ HÌNH MC QUAN NIM (CDM) ................................................................................ 13
VI. XÂY DNG MÔ HÌNH D LIU MC LUN LÝ (LDM) .................................................................... 15
VII. XÂY DNG MÔ HÌNH D LIU MC VT LÝ (PDM) ....................................................................... 17
VIII. XÂY DNG MÔ HÌNH LUNG D LIU (DFD) ........................................................................... 31
1. Xây dng mô hình lung d liu mc khung cnh (DFD mc 0) ............................................................... 31
2. Xây dng mô hình lung d liu mức đỉnh (DFD mc 1) ........................................................................... 32
3. Xây dng mô hình lung d liu mức dưới đỉnh (DFD mc 2) .................................................................. 34
IX. FORM VÀ REPORT ..................................................................................................................................... 40
X. ĐÁNH GIÁ ƢU KHUYẾT ĐIỂM H THNG ......................................................................................... 51
1. Ưu điểm ....................................................................................................................................................... 51
2. Khuyết điểm ................................................................................................................................................. 51
Phân Tích Hệ thống Quản lý Mua Bán Vàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân Tích Hệ thống Quản lý Mua Bán Vàng - Người đăng: Tử Đinh Hương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
Phân Tích Hệ thống Quản lý Mua Bán Vàng 9 10 529