Ktl-icon-tai-lieu

phân tích tài chính doanh nghiệp

Được đăng lên bởi nthtrang12786
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 723 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phân tích tình hình tài chính của một doanh nghiệp
Trên thực tế, có nhiều cách đánh giá tình hình tài chính của một doanh nghiệp. Tuy nhiên để
đơn giản hoá cho quá trình phân tích, chúng ta sử dụng 4 kiểu phân tích được lựa chọn dưới
đây:
- Phân tích các khoản mục
- Phân tích chỉ số
- Phân tích dòng tiền
- Phân tích xu hướng
Mỗi kiểu phân tích không đứng độc lập lẫn nhau mà mỗi cái đều hỗ trợ, bổ sung làm rõ cho
cái khác. Mỗi con số, kết quả trong quá trình phân tích đều là kết quả từ mỗi hoạt động kinh
doanh tại một thời gian, không gian cụ thể, bị những yếu tố bên ngoài tác động nên trước khi
sử dụng các phương pháp phân tích, cần xem xét các yếu tố dưới đây để loại trừ những ảnh
hưởng gây méo mó:
- Những thay đổi lớn trong hoạt động kinh doanh: đầu tư, sáp nhập, chia tách….
- Những khoản mục không thường xuyên, không định kỳ
- Thay đổi trong chính sách kế toán
- Những thay đổi bất thường khác
I. PHÂN TÍCH CÁC KHOẢN MỤC
Trong bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp có rất nhiều các
khoản mục, tuy nhiên chỉ tập trung phân tích một số khoản mục chính sau:
1. Phân tích các khoản phải thu:
Các khoản phải thu thực chất là đồng vốn mà doanh nghiệp bị đối tác (có thể là khách hàng
hoặc nhà cung cấp) chiếm dụng, vì thế về nguyên tắc quy mô các khoản phải thu sẽ càng nhỏ
càng tốt.
Quy mô tính chất các khoản phải thu phụ thuộc vào mỗi loại hình kinh doanh khác nhau (ví
dụ kinh doanh bán lẻ phải thu sẽ thấp, bán buôn phải thu cao hơn….), phụ thuộc vào từng
doanh nghiệp khác nhau, chính sách bán hàng của họ trong từng thời kỳ (tăng trưởng để
chiếm thị phần hay duy trì thị phần đảm bảo hoạt động ổn định an toàn).
Thông thường hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp càng mở rộng, quy mô các khoản phải
thu càng tăng lên và ngược lại. Để xem xét tương quan giữa 2 chỉ tiêu này chúng ta dùng tỷ
số vòng quay các khoản phải thu. Nếu quy mô các khoản phải thu tăng lên nhưng vòng quay
các khoản phải thu vẫn như cũ hoặc tăng lên thì số ngày phải thu sẽ giảm xuống chứng tỏ tình
hình quản lý công nợ tốt, sản phẩm được tiêu thu dễ dàng hơn.
Ngược lại nếu doanh nghiệp có quy mô các khoản phải thu tăng trong khi doanh thu, quy mô
kinh doanh không tăng, thì như vậy tình hình kinh doanh của khách hàng có nhiều biến đổi
hoặc có những thay đổi trong chính sách bán hàng. Trong trường hợp này cần làm việc với
doanh nghiệp để xác định bản chất các khoản công nợ này, nguyên nhân và cách khắc phục:
- Vòng đời của sản phẩm đã đến thời kỳ bão hoà, suy thoái?
- Tình h...
Phân tích tình hình tài chính của một doanh nghiệp
Trên thực tế, có nhiều cách đánh giá tình hình tài chính của một doanh nghiệp. Tuy nhiên để
đơn giản hoá cho quá trình phân tích, chúng ta sử dụng 4 kiểu phân tích được lựa chọn dưới
đây:
- Phân tích các khoản mục
- Phân tích chỉ số
- Phân tích dòng tiền
- Phân tích xu hướng
Mỗi kiểu phân tích không đứng độc lập lẫn nhau mà mỗi cái đều hỗ trợ, bổ sung làm rõ cho
cái khác. Mỗi con số, kết quả trong quá trình phân tích đều là kết quả từ mỗi hoạt động kinh
doanh tại một thời gian, không gian cụ thể, bị những yếu tố bên ngoài tác động nên trước khi
sử dụng các phương pháp phân tích, cần xem xét các yếu tố dưới đây để loại trừ những ảnh
hưởng gây méo mó:
- Những thay đổi lớn trong hoạt động kinh doanh: đầu tư, sáp nhập, chia tách….
- Những khoản mục không thường xuyên, không định kỳ
- Thay đổi trong chính sách kế toán
- Những thay đổi bất thường khác
I. PHÂN TÍCH CÁC KHOẢN MỤC
Trong bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp có rất nhiều các
khoản mục, tuy nhiên chỉ tập trung phân tích một số khoản mục chính sau:
1. Phân tích các khoản phải thu:
Các khoản phải thu thực chất là đồng vốn mà doanh nghiệp bị đối tác (có thể là khách hàng
hoặc nhà cung cấp) chiếm dụng, vì thế về nguyên tắc quy mô các khoản phải thu sẽ càng nhỏ
càng tốt.
Quy mô tính chất các khoản phải thu phụ thuộc vào mỗi loại hình kinh doanh khác nhau (ví
dụ kinh doanh bán lẻ phải thu sẽ thấp, bán buôn phải thu cao hơn….), phụ thuộc vào từng
doanh nghiệp khác nhau, chính sách bán hàng của họ trong từng thời kỳ (tăng trưởng để
chiếm thị phần hay duy trì thị phần đảm bảo hoạt động ổn định an toàn).
Thông thường hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp càng mở rộng, quy mô các khoản phải
thu càng tăng lên và ngược lại. Để xem xét tương quan giữa 2 chỉ tiêu này chúng ta dùng tỷ
số vòng quay các khoản phải thu. Nếu quy mô các khoản phải thu tăng lên nhưng vòng quay
các khoản phải thu vẫn như cũ hoặc tăng lên thì số ngày phải thu sẽ giảm xuống chứng tỏ tình
hình quản lý công nợ tốt, sản phẩm được tiêu thu dễ dàng hơn.
Ngược lại nếu doanh nghiệp có quy mô các khoản phải thu tăng trong khi doanh thu, quy mô
kinh doanh không tăng, thì như vậy tình hình kinh doanh của khách hàng có nhiều biến đổi
hoặc có những thay đổi trong chính sách bán hàng. Trong trường hợp này cần làm việc với
doanh nghiệp để xác định bản chất các khoản công nợ này, nguyên nhân và cách khắc phục:
- Vòng đời của sản phẩm đã đến thời kỳ bão hoà, suy thoái?
- Tình hình tiêu thụ sản phẩm trên thị trường có trôi chảy như thường lệ không, hay xuất hiện
dấu hiệu giảm sút, suy thoái làm ảnh hưởng đến ký hạn thanh toán của khách hàng. Thời gian
thu tiền binh quân của phần lớn khách hàng giảm thể hiện rõ rệt về sự sút giảm doanh thu của
doanh nghiệp. Sản phẩm đang tiêu thụ khó khăn do nhu cầu suy giảm hoặc xuất hiện cạnh
tranh từ những sản phẩm mới, đối thủ cạnh tranh mới. Vì thế cần phải đánh giá lại tình hình
1
phân tích tài chính doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phân tích tài chính doanh nghiệp - Người đăng: nthtrang12786
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
phân tích tài chính doanh nghiệp 9 10 327