Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thiết kế hệ thống quản lý cửa hàng bán Cafe

Được đăng lên bởi vietnamvedep
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 4477 lần   |   Lượt tải: 14 lần
K4C65- Nhóm 1: Phân tích thiết kế quản lý cửa hàng café

|

1

K4C65- Nhóm 1: Phân tích thiết kế quản lý cửa hàng café

|

2

MỤC LỤC
MỤC LỤC ............................................................................................................................ 2
LỜI NÓI ĐẦU ..................................................................................................................... 4
CH
NG 1: GIỚI HI
Ề ĐỀ
I, NH NG ỨNG DỤNG
ONG H C Ế ...................... 5
A. Danh Sách Nhóm à Phân Công Việc Làm ................................................. 6
A.1 PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ............................................................. 6
A.2 CÔNG CỤ LẬP TRÌNH ...................................................................... 8
CH
NG : PH N CH ĐỀ
I ......................................................................................... 9
B. Xây Dựng Chương rình ............................................................................. 9
B.1. MÔ TẢ BÀI TOÁN NGHIỆP VỤ .......................................................... 9
C.

B.1.1. Khảo Sát Hiện Trạng ........................................................ 9
B.1.2. Danh Sách Hồ Sơ Dữ Liệu ................................................. 11

Mô Hình Nghiệp Vụ ..................................................................................... 13
C.1 BẢNG PHÂN TÍCH XÁC ĐỊNH CHỨC NĂNG, TÁC NHÂN VÀ HỒ SƠ ....... 13

C.1.1. Chức Năng Và Hồ Sơ Dữ Liệu ............................................ 13
C.1.2. Nhóm Các Chức Năng Theo Mạch Công Việc ...................... 13

C.2. THIẾT LẬP BIỂU ĐỒ NGỮ CẢNH ...................................................... 14

C.2.1. Sơ Đồ Ngữ Cảnh Hệ Thống ............................................... 14
C.2.2. Sơ Đồ Ngữ Cảnh Chức Năng Bán Hàng .............................. 14
C.2.3. Sơ Đồ Ngữ Cảnh Chức Năng Quản Lý Kho ......................... 15
C.2.4. Sơ Đồ Ngữ Cảnh Chức Năng Báo Cáo ................................ 16
C.2.5. Sơ Đồ Quản Lý Lƣơng ...................................................... 16
C.2.6. Sơ Đồ Quản Lý Kho .......................................................... 16
C.2.7. Sơ Đồ Quản Lý Nhân Viên................................................. 16

D.

C.3. SƠ ĐỒ PHÂN CẤP CHỨC NĂNG ........................................................ 17
C.3.1. Sơ Đồ Phân Cấp Chức Năng Hệ Thống .............................. 17
C.3.2. Sơ Đồ Phân Cấp Chức Năng Quản Lý Lƣơng ...................... 17
C.3.3. Sơ Đồ Phân Cấp Quản Lý Kho ........
K 4 C 6 5 - t k qu | 1
Phân tích thiết kế hệ thống quản lý cửa hàng bán Cafe - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thiết kế hệ thống quản lý cửa hàng bán Cafe - Người đăng: vietnamvedep
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Phân tích thiết kế hệ thống quản lý cửa hàng bán Cafe 9 10 266