Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thiết kế website bán thiết bị máy tính

Được đăng lên bởi Bi Bo
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1428 lần   |   Lượt tải: 3 lần
PTTK WEBSITE BÁN HÀNG THIẾT BỊ MÁY TÍNH

Đề tài: Phân tích và thiết kế hệ thống
Quản lý website bán hàng thiết bị máy tính

Giảng viên hướng dẫn :

2|Page

PTTK WEBSITE BÁN HÀNG THIẾT BỊ MÁY TÍNH

Mục lục
Danh sách từ viết tắt, hình ảnh, bảng trong báo cáo....................................................4
Lời nói đầu.......................................................................................................................5
CHƯƠNG I: Định nghĩa vấn đề.....................................................................................6
1.
Định nghĩa bài toán..........................................................................................6
2.
Các nhóm chức năng của hệ thống..................................................................6
3.
Các tác nhân của hệ thống...............................................................................6
CHƯƠNG II: Phân tích hệ thống..................................................................................8
1.
Xác định UC của các tác nhân.........................................................................8
2. Đặc tả các UC........................................................................................................8
2.1. Đăng kí thành viên........................................................................................8
2.2. Đăng nhập hệ thống......................................................................................9
2.3. Tìm kiếm sản phẩm.....................................................................................10
2.4. Xem thông tin sản phẩm.............................................................................10
2.5. Xem thông tin cá nhân................................................................................10
2.6. Sửa thông tin cá nhân.................................................................................11
2.7. Thêm vào giỏ hàng......................................................................................11
2.8. Thanh toán...................................................................................................12
2.9. Kiểm tra đơn hàng......................................................................................13
2.10.
Nhận và giao hàng...................................................................................13
3. Biểu đồ UC chi tiết..............................................................................................13
4. Biểu đồ hoạt động.................................
PTTK WEBSITE BÁN HÀNG THIẾT BỊ MÁY TÍNH
Đề tài: Phân tích và thiết kế hệ thống
Quản lý website bán hàng thiết bị máy tính
Giảng viên hướng dẫn :
2 | P a g e
Phân tích thiết kế website bán thiết bị máy tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thiết kế website bán thiết bị máy tính - Người đăng: Bi Bo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Phân tích thiết kế website bán thiết bị máy tính 9 10 444