Ktl-icon-tai-lieu

pháp chế

Được đăng lên bởi tam-vo1
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 2019 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI 12. PHÁP CHẾ
1. Khái niệm pháp chế
a. Định nghĩa
Pháp chế XHCN là chế độ đặc biệt của đời sống chính trị - xã hội,
trong đó mọi cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, nhân viên
nhà nước, nhân viên của các tổ chức xã hội và mọi công dân đều phải tuân
thủ pháp luật một cách nhiêm chỉnh, triệt để, chính xác.
Bản chất của pháp chế đó là sự thực hiện nghiêm chỉnh và vô điều kiện
các quy định của pháp luật.
Từ định nghĩa nêu trên có thể rút ra nội dung cơ bản của pháp chế được
thể hiện trên các phương diện sau:
- Pháp chế xã hội chủ nghĩa là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ
máy nhà nước xã hội chủ nghĩa
Trên bình diện này đòi hỏi mọi hoạt động của bộ máy nhà nước (mọi
cơ quan nhà nước và các cán bộ, công chức, viên chức nhà nước) phải tuân
thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật. Một nguyên tắc bất di bất dịch
là cán bộ, công chức, viên chức nhà nước chỉ được làm những gì pháp luật
cho phép. Thực hiện tốt nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa là cơ sở quan
trọng đảm bảo cho hoạt động của bộ máy nhà nước được nhịp nhàng, đồng
bộ, đảm bảo tiến bộ và công bằng xã hội, đảm bảo hiệu lực và hiệu quả hoạt
động của bộ máy nhà nước. Ngược lại hoạt động của bộ máy nhà nước sẽ
kém hiệu lực và hiệu quả.
- Pháp chế xã hội chủ nghĩa là nguyên tắc hoạt động của các tổ chức
chính trị - xã hội và các đoàn thể quần chúng.
Trong hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa, các tổ chức chính trị - xã hội
và đoàn thể quần chúng giữ vai trò quan trọng trong việc củng cố và thực hiện
quyền lực nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng thành công
chủ nghĩa xã hội. Để phát huy được vai trò đó, đòi hỏi mỗi tổ chức chính trị xã hội và đoàn thể quần chúng thực hiện tốt tôn chỉ mục đích của mình. Đồng
thời phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Bởi vì, dù được tổ chức
và hoạt động như thế nào thì bản thân mỗi tổ chức cũng như mỗi thành viên
1

của tổ chức đều hoạt động trên phạm vi lãnh thổ của một quốc gia thuộc chủ
quyền của nhà nước, tham gia vào các quan hệ xã hội do nhà nước xác lập và
bảo vệ. Vì vậy, các tổ chức và đoàn thể phải tuân thủ nguyên tắc pháp chế.
Tức là mọi hoạt động của tổ chức và các thành viên phải trong khuôn khổ của
Hiến pháp và pháp luật. Việc hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội đảm
bảo nguyên tắc pháp chế sẽ góp phần tăng cường hiệu quả và hiệu lực hoạt
động của chính các tổ chức này. Trong các tổ chức chính trị - xã hội nêu trên
thì Đảng cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội (Điều
4, Hiến pháp năm ...
BÀI 12. PHÁP CHẾ
1. Khái niệm pháp chế
a. Định nghĩa
Pháp chế XHCN chế độ đặc biệt của đời sống chính trị - hội,
trong đó mọi quan nhà nước, tổ chức hội, tổ chức kinh tế, nhân viên
nhà nước, nhân viên của các tổ chức hội mọi công dân đều phải tuân
thủ pháp luật một cách nhiêm chỉnh, triệt để, chính xác.
Bản chất của pháp chế đó là sự thực hiện nghiêm chỉnhđiều kiện
các quy định của pháp luật.
Từ định nghĩa nêu trên có thể rút ra nội dung cơ bản của pháp chế được
thể hiện trên các phương diện sau:
- Pháp chế xã hội chủ nghĩa là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ
máy nhà nước xã hội chủ nghĩa
Trên nh diện y đòi hỏi mọi hoạt động của bộ máy nhà nước (mọi
quan nhà nước và các cán bộ, công chức, viên chức n ớc) phải tuân
thủ nghiêm chỉnh các quy đnh của pháp luật. Một nguyên tắc bất di bất dịch
cán bộ, công chức, viên chức n nước chỉ được làm những pháp luật
cho phép. Thực hiện tốt nguyên tắc pháp chế hội chủ nghĩa sở quan
trọng đảm bảo cho hoạt động của bộ máy nhà nước được nhịp nhàng, đồng
bộ, đảm bảo tiến bộ công bằng hội, đảm bảo hiệu lực hiệu quả hoạt
động của bộ máy nhà nước. Ngược lại hoạt động của bộ máy nhà nước sẽ
kém hiệu lực và hiệu quả.
- Pháp chế hội chủ nghĩa nguyên tắc hoạt động của các tổ chức
chính trị - xã hội và các đoàn thể quần chúng.
Trong hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa, các tổ chức chính trị - xã hội
và đoàn thể quần chúng giữ vai trò quan trọng trong việc củng cố và thực hiện
quyền lực nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng thành công
chủ nghĩa xã hội. Để phát huy được vai trò đó, đòi hỏi mỗi tổ chức chính trị -
xã hội và đoàn thể quần chúng thực hiện tốt tôn chỉ mục đích của nh. Đồng
thời phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Bởi vì, được tổ chức
hoạt động n thế nào thì bản thân mỗi tổ chức cũng n mỗi thành viên
1
pháp chế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
pháp chế - Người đăng: tam-vo1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
pháp chế 9 10 739