Ktl-icon-tai-lieu

Pháp luật

Được đăng lên bởi ngohaitrieu-gmail-com
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 3109 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI I
NH NG V N
NHÀ
CV

ThS-GVC V Th Bích H ngTr ng HLu t TP.HCM

NV
P LU T

1

BÀI G M CÁC N I DUNG C
B N SAU:
Ph n I- Nh ng v n ê c
n vê Nha n c
• Ngu n g c Nhà n c
• B n ch t Nhà n c
•
c i!m "#a nha n c
Ph n II- Nh ng v n ê c
n vê $%p lu&t
• Ngu n g c $%p lu&t
•
n ch t "#a '$%p lu&t
• Thu(c )*
nh "#a '$%p lu&t
ThS-GVC V Th Bích H ngTr ng HLu t TP.HCM

2

Nhà n

c

Là m(t trong nh ng t+ ch,c
-c hình thành ! gi i quy.t
xung (t, cân b/ng l-i ích gi a
các cá nhân,nhóm l-i ích trong
xã h(i.
ThS-GVC V Th Bích H ngTr ng HLu t TP.HCM

3

Nhà n

c ã -c hình thành
nh th. nào?

ThS-GVC V Th Bích H ngTr ng HLu t TP.HCM

4

1. NGU N G0C C1A NHÀ

C

1.1- M(t s quan i!m phi Mác-xit
v2 ngu n g c c#a nhà n c.
1.2- Ngu n g c c#a nhà n c theo
quan i!m c#a ch# ngh3a Mác- Lê
nin

ThS-GVC V Th Bích H ngTr ng HLu t TP.HCM

5

1.1M t s quan i m phi Mác xít
v Ngu n g c c a NN.
1.1.1 Thuy t Th n h c
1.1.2 Thuy t Gia tr ng
1.1.3 Thuy t H p ng
ThS-GVC V Th Bích H ngTr ng HLu t TP.HCM

6

1.1.1 Thuy.t Th n h4c
• Ra 5i t6 r t s m;
• Th 5ng -c ghi nh&n trong giáo lý c#a các
tôn giáo;
• N(i dung: Nhà n c là do th n linh, th -ng
. t7o ra; NN t n t7i v3nh c8u, b t bi.n.
Quy2n l9c nhà n c là v3nh c8u và s9 ph:c
tùng quy2n l9c là t t y.u;
ThS-GVC V Th Bích H ngTr ng HLu t TP.HCM

7

1.1.2 Thuy.t Gia tr ;ng
• Nhà n c là k.t qu phát tri!n c#a
gia ình, là hình th,c t+ ch,c t9
nhiên c#a cu(c s ng con ng 5i.
• Nhà n c có trong m4i xã h(i và
quy2n l9c Nhà n c v2 b n ch t
c<ng gi ng nh quy2n c#a ng 5i
gia tr ;ng.
ThS-GVC V Th Bích H ngTr ng HLu t TP.HCM

8

1.1.3 Thuy.t H-p

ng

• Ra 5i kho ng th. k= 16,17 ; các n c Tây
âu.
• Trên c s; thuy.t v2 Quy2n t9 nhiên.
• 7i bi!u tiêu bi!u là: John Loke (1632-1704)
SL.Montesquieu (1689 - 1775); Jean
Jacques Roussau (1712-1778)

ThS-GVC V Th Bích H ngTr ng HLu t TP.HCM

9

1.1.3 Thuy.t H-p

ng

• N(i dung c b n c#a Thuy.t H-p ng:
+ NN là s n ph>m c#a m(t kh.
c
-c ký
k.t gi a nh ng ng 5i s ng trong tr7ng thái
t9 nhiên không có NN
+ NN ph i ph:c v: và b o v? l-i ích c#a Nhân
dân
+ Ch# quy2n NN thu(c v2 ND
+ N.u NN không gi
-c vai trò c#a mình,
các quy2n t9 nhiên b@ vi ph7m thì kh.
c
sA m t hi?u l9c. Nhân dân có quy2n l&t +
NN và ký k.t kh.
cm i
ThS-GVC V Th Bích H ng10
Tr

ng HLu t TP.HCM

?
• Nh ng giá tr@ mà mBi h4c
thuy.t em l7i cho xã h(i là gì?
• MBi h4c thuy.t có u i!m và
h7n ch. gì?

ThS-GVC V Th Bích H ngTr ng HLu t TP.HCM

11

1.2. NGU N G0C C1A NHÀ
N
C THEO QUAN ICM C1A
CH1 NGHDA MÁC
HAI V N
N V NGU N G0C
NN:
- M T LÀ: NN là l9c l -ng n...
ThS-GVC V Th Bích Hng-
Trng HLut TP.HCM
1
BÀI I
NH
NG VN N V
NHÀC VP LUT
Pháp luật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Pháp luật - Người đăng: ngohaitrieu-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
Pháp luật 9 10 477