Ktl-icon-tai-lieu

PHÁP LUẬT TRONG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 289 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHUYÊN ĐỀ 1 : PHÁP LUẬT TRONG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Pháp luật trong quản lý
chất lượng xây dựng công trình

GIÁO VIÊN : ThS. LƯƠNG THANH DŨNG

1

CHUYÊN ĐỀ 1 : PHÁP LUẬT TRONG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

CHƯƠNG I
TỔNG QUAN VỀ CÁC VBQPPL ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
( NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT XÂY DỰNG )
I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
I.1. SỰ CẦN THIẾT VÀ QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG LUẬT XÂY DỰNG
a. SỰ CẦN THIẾT
- Việc lập QHXD chưa được tiến hành đồng bộ, quản lý chưa chặt chẽ.
- QH chung các đô thị đã có những QH chi tiết chưa theo kịp yêu cầu.
- QHXD điểm dân cư nông thôn chưa được quan tâm.
Thị trường xây dựng hình thành và phát triển với sự tham gia của nhiều thành phần
kinh tế nhưng thiếu cơ chế quản lý phù hợp, nhất là về điều kiện hành nghề, năng lực
nghề nghiệp của tổ chức, cá nhân…
Quản lý Nhà nước về xây dựng còn phân tán, chồng chéo. Sự phân cấp, phân công
trong quản lý Nhà nước về xây dựng chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý. Chưa rõ ràng
khi quy định quyền và nghĩa vụ của chủ thể tham gia hoạt động xây dựng.
Hệ thống văn bản QPPL về xây dựng thiếu đồng bộ, chồng chéo, hiệu lực pháp luật
thấp, mới chỉ dừng lại ở Nghị định và văn bản hướng dẫn.
b. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO
Phải thể chế hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng trong lĩnh vực xây
dựng.
Điều chỉnh toàn bộ các vấn đề liên quan đến hoạt động xây dựng.
Thừa kế và phát huy những ưu điểm, khắc phục nhược điểm và là bước pháp điển
hóa hệ thống pháp luật về xây dựng.
Bảo đảm nâng cao hiệu lực QLNN, trách nhiệm của cơ quan QLNN về xây dựng,
của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng, phân định rõ giữa QLNN và
QLSXKD trong xây dựng.
I.2. KẾT CẤU CỦA LUẬT XÂY DỰNG (gồm 9 chương và 123 điều)
a. Những quy định chung 10 điều (1:10)
1. Phạm vi điều chỉnh
2. Đối tượng áp dụng
3. Giải thích từ ngữ
4. Nguyên tắc cơ bản trong HĐXD
5. Quy định loại, cấp công trình
6. Quy chuẩn xây dựng
7. Tiêu chuẩn xây dựng
8. Năng lực nghề nghiệp
9. Năng lực hoạt động XD
10. Chính sách khuyến khích trong XD
11. Các hành vi bị nghiêm cấm trong HĐXD
b. Quy hoạch XD 24 điều (11:34)
1. Phân loại QHXD
2. Yêu cầu chung đối với QHXD
GIÁO VIÊN : ThS. LƯƠNG THANH DŨNG

2

CHUYÊN ĐỀ 1 : PHÁP LUẬT TRONG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

3. QHXD vùng
4. QHXD đô thị
5. QH chi tiết XD đô thị
6. QHXD điểm dân cư nông thôn
7. Điều kiện thực hiện thiết kế QHXD
8. Thẩm quyền lập, thẩm định, phê duyệt QHXD
9. Công khai QHXD
10. Cung cấp thông tin về QHXD
11. Điều chỉnh QHXD
...
CHUYÊN Đ 1 : PHÁP LU T TRONG QU N LÝ CH T L NG XÂY D NG CÔNG TRÌNH ƯỢ
Pháp lu t trong qu n
ch t l ng xây d ng công trình ượ
GIÁO VIÊN : ThS. L NG THANH DŨNGƯƠ
1
PHÁP LUẬT TRONG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHÁP LUẬT TRONG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
PHÁP LUẬT TRONG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 9 10 19